โครงการการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 13

โครงการการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 13
The 13th Thailand Biology Olympiad (13th TBO)
มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา
ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระหว่างวันที่ 5-9 เมษายน 2559


1. ผู้รับผิดชอบโครงการ
1.1 มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้า
พี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (มูลนิธิ สอวน.)
1.2 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
1.2.1 ศ.เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ที่ปรึกษาโครงการ
1.2.2 รศ.ดร.ดวงเดือน ไกรลาศ หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา
1.2.3 ผศ.ดร.สุพรรณญิกา เส็งสาย รองหัวหน้าภาควิชาชีววิทยาฝ่ายบริหาร
1.2.4 อ.ดร.กรกช ชั้นจิรกุล รองหัวหน้าภาควิชาชีววิทยา

2. หลักการและเหตุผล
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ องค์พระอุปถัมภ์การจัดตั้งมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา (มูลนิธิ สอวน.) ทรงมีสายพระเนตรยาวไกลในการส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มีโอกาส ได้รับการพัฒนาศักยภาพความถนัดทั้งในด้านทฤษฎีและทักษะด้านปฏิบัติทางด้านคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ ในปัจจุบันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ ทรงพระกรุณารับเป็นองค์ประธานมูลนิธิฯ เพื่อสืบสานงานพัฒนานักเรียนไทยให้มีมาตรฐานการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ของประเทศให้ได้ระดับมาตรฐานสากลต่อไป
โดยที่ความรู้ทางด้านชีววิทยา เป็นหนึ่งในสาขาวิชาที่มีความสำคัญต่อความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก การส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพในสาขาวิชาชีววิทยาจึงเป็นสาขาหนึ่งที่ถูกบรรจุให้มีการแข่งขันระหว่างประเทศ เรียกว่า การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ (Internation Biology Olympiad: IBO) เป็นการแข่งขันชีววิทยาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา และเป็นหนึ่งในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ โดยเริ่มจัดการแข่งขันครั้งแรกที่เมืองโอโลมัวค์ ประเทศเชกโกสโล-วาเกีย ในปี พ.ศ. 2533 และได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยประเทศไทยเคยรับเป็นเจ้าภาพการแข่งขันระหว่างประเทศ เมื่อปี พ.ศ. 2538 ซึ่งเป็นการจัดการแข่งขันครั้งที่ 6 ในปี พ.ศ. 2559 การจัดการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ จะเป็นการแข่งขันครั้งที่ 27 ณ ประเทศเวียดนาม เพื่อให้การเตรียมความพร้อมของนักเรียนในการเข้าร่วมการแข่งขันระหว่างประเทศ มูลนิธิ สอวน. จึงเตรียมความพร้อมด้วยการพัฒนานักเรียนที่มีศักยภาพด้วยการอบรมและจัดให้มีการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (Thailand Biology Olympiad : TBO) ขึ้น
สำหรับการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติที่จะจัดในปี พ.ศ. 2559 เป็นการจัดการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 13 (The 13th Thailand Biology Olympiad – 13th TBO) ซึ่ง ศูนย์ชีววิทยาโอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ในระหว่างวันที่ 4 – 8 เมษายน 2559 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม โดยคัดเลือกนักเรียนที่ผ่านการอบรม สอวน. ค่าย 2 จากศูนย์สอวน.ส่วนภูมิภาค 12 ศูนย์ ศูนย์ละ 6 คน ศูนย์กรุงเทพมหานคร 18 คน และนักเรียนโควตาจาก สสวท. 13 คน รวมนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 103 คน โดยมีคณาจารย์ฝ่ายวิชาการผู้แทนศูนย์และผู้สังเกตการณ์จาก 13 ศูนย์ จำนวน 50 คน นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการกลางของมูลนิธิ สอวน. 5 คน คณะกรรมการของศูนย์มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกอบด้วยคณะกรรมการดำเนินการ 80 คน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และนักศึกษาพี่เลี้ยง 80 คน ดังนั้นจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 313 คน

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาด้านชีววิทยาในโรงเรียนให้ทัดเทียมนานาประเทศ
3.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถด้านสติปัญญาและพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สูงขึ้น รวมทั้งนักเรียนที่เป็นตัวแทนศูนย์ต่างๆได้เข้าร่วมการแข่งขันวิชาการสาขา ชีววิทยาระดับประเทศ
3.3 เพื่อคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมที่จะเป็นผู้แทนประเทศในการแข่งขันระดับนานาชาติในสาขาชีววิทยา
3.4 เพื่อให้คณาจารย์จากศูนย์ สอวน. ทุกศูนย์มีประสบการณ์ร่วมกันในการจัดการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ มีการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งสามารถนำไปใช้ปรับปรุงการสอน รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการอบรมในสาขาชีววิทยาให้ดีขึ้น
3.5 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ของอาจารย์ชีววิทยา และนักเรียนค่ายโอลิมปิกจากศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ

4. ระยะเวลาการแข่งขันและสถานที่
4.1 กำหนดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 5-9 เมษายน 2559
4.2 สถานที่จัดการแข่งขัน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

5. ผู้เข้าร่วมโครงการ
จำนวน 313 คน
5.1 ผู้เข้าร่วมโครงการจากศูนย์ สอวน. 13 ศูนย์ มีรายละเอียดดังนี้
อาจารย์ผู้แทนศูนย์ จำนวน 30 คน
ครูสังเกตการณ์ จำนวน 15 คน
นักเรียนที่เข้าแข่งขัน จำนวน 103 คน
ลำดับที่ 1 ภาคเหนือ 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาจารย์ผู้แทนศูนย์ 2 คน ครูสังเกตการณ์ 1 คน นักเรียน 6 คน
ลำดับที่ 2 ภาคเหนือ 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร อาจารย์ผู้แทนศูนย์ 2 คน ครูสังเกตการณ์ 1 คน นักเรียน 6 คน
ลำดับที่ 3 ภาคใต้ 3 มหาวิทยาลัยทักษิณ อาจารย์ผู้แทนศูนย์ 2 คน ครูสังเกตการณ์ 1 คน นักเรียน 6 คน
ลำดับที่ 4 ภาคใต้ 4 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาจารย์ผู้แทนศูนย์ 2 คน ครูสังเกตการณ์ 1 คน นักเรียน 6 คน
ลำดับที่ 5 ภาคใต้ 5 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาจารย์ผู้แทนศูนย์ 2 คน ครูสังเกตการณ์ 1 คน นักเรียน 6 คน
ลำดับที่ 6 ภาคกลาง 6 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาจารย์ผู้แทนศูนย์ 2 คน ครูสังเกตการณ์ 1 คน นักเรียน 6 คน
ลำดับที่ 7 ภาคกลาง 7 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ อาจารย์ผู้แทนศูนย์ 2 คน ครูสังเกตการณ์ 1 คน นักเรียน 6 คน
ลำดับที่ 8 ภาคตะวันออก 8 มหาวิทยาลัยบูรพา อาจารย์ผู้แทนศูนย์ 2 คน ครูสังเกตการณ์ 1 คน นักเรียน 6 คน
ลำดับที่ 9 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาจารย์ผู้แทนศูนย์ 2 คน ครูสังเกตการณ์ 1 คน นักเรียน 6 คน
ลำดับที่ 10 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อาจารย์ผู้แทนศูนย์ 2 คน ครูสังเกตการณ์ 1 คน นักเรียน 6 คน
ลำดับที่ 11 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อาจารย์ผู้แทนศูนย์ 2 คน ครูสังเกตการณ์ 1 คน นักเรียน 6 คน
ลำดับที่ 12 ภาคตะวันตก 12 มหาวิทยาลัยศิลปากร อาจารย์ผู้แทนศูนย์ 2 คน ครูสังเกตการณ์ 1 คน นักเรียน 6 คน
ลำดับที่ 13 กรุงเทพมหานคร 13 โรงเรียนเทพศิรินทร์ อาจารย์ผู้แทนศูนย์ 6 คน ครูสังเกตการณ์ 3 คน นักเรียน 18 คน
และ นักเรียนโควตาจาก สสวท. 13 คน

5.2 คณะกรรมการกลาง จากมูลนิธิ สอวน. จำนวน 5 คน
5.3 คณะกรรมการดำเนินการของศูนย์ ม. ศิลปากร จำนวน 80 คน
5.4 นักศึกษาพี่เลี้ยง จำนวน 80 คน

6. รูปแบบการจัดการแข่งขัน
การสอบใช้เวลา 2 วัน หนึ่งวันสำหรับการสอบภาคทฤษฎี และอีกหนึ่งวันสำหรับการสอบภาคปฏิบัติ
เวลาที่ใช้สำหรับทำข้อสอบแต่ละภาคกำหนดให้ภาคละ 3 ชั่วโมง ข้อสอบ ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้
1. ภาคทฤษฎี 6 หัวข้อ (ใช้เวลาในการสอบ 3 ชั่วโมง) ข้อสอบภาคทฤษฎี มี 2 ชุด
ชุดที่ 1 ข้อสอบปรนัย แบบ 4 ตัวเลือก 100 ข้อๆ ละ 1 คะแนน รวม 100 คะแนน
ชุดที่ 2 ข้อสอบอัตนัยแบบเขียนตอบสั้น ๆ หรือมีหลายตัวเลือกให้เขียนตอบ รวม 100 คะแนน
แจกแจงตามสัดส่วนหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้
หัวข้อที่ 1 Cell Structure and Function ประกอบด้วยข้อสอบปรนัย 20 คะแนน และข้อสอบอัตนัย 20 คะแนน
หัวข้อที่ 2 Plant Anatomy and Physiology ประกอบด้วยข้อสอบปรนัย 15 คะแนน และข้อสอบอัตนัย 15 คะแนน
หัวข้อที่ 3 Animal Anatomy and Physiology ประกอบด้วยข้อสอบปรนัย 15 คะแนน และข้อสอบอัตนัย 15 คะแนน
หัวข้อที่ 4 Ethology and Ecology ประกอบด้วยข้อสอบปรนัย 15 คะแนน และข้อสอบอัตนัย 15 คะแนน
หัวข้อที่ 5 Genetics and Evolution ประกอบด้วยข้อสอบปรนัย 20 คะแนน และข้อสอบอัตนัย 20 คะแนน
หัวข้อที่ 6 Biosystematics ประกอบด้วยข้อสอบปรนัย 15 คะแนน และข้อสอบอัตนัย 15 คะแนน
คะแนนรวม ข้อสอบปรนัย 100 คะแนน และคะแนนรวมข้อสอบอัตนัย 100 คะแนน

2. ภาคปฏิบัติ 4 หัวข้อ (ใช้เวลาในการสอบ 3 ชั่วโมง) แจกแจงตามสัดส่วนหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้
หัวข้อ สัดส่วนข้อสอบ
หัวข้อที่ 1 Cell 25 คะแนน
หัวข้อที่ 2 Plant Anatomy and Physiology 25 คะแนน
หัวข้อที่ 3 Animal Anatomy and Physiology 25 คะแนน
หัวข้อที่ 4 Biosystematics and Ecology 25 คะแนน
รวม 100 คะแนน

สัดส่วนการคิดคะแนน
คะแนนรวมร้อยละ 100 เป็นคะแนนสอบภาคทฤษฎีร้อยละ 60 และ ภาคปฏิบัติร้อยละ 40

การตัดสินรางวัล
ผู้แข่งขันจะได้รับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง (Gold) เหรียญเงิน (Silver) เหรียญทองแดง
ตามลำดับคะแนนที่ทำได้ตามข้อตกลงระหว่างคณะกรรมการกลางวิชาชีววิทยาของสอวน. และผู้แทน
ศูนย์ สอวน. ทุกศูนย์ที่เข้าร่วมการแข่งขัน
รางวัลเกียรติบัตรพิเศษ 7 รางวัล มอบให้กับ
1. ผู้แข่งขันที่ได้คะแนนรวมสูงสุด
2. ผู้แข่งขันที่ได้คะแนนสอบภาคทฤษฎีสูงสุด
3. ผู้แข่งขันที่ได้คะแนนสอบภาคปฏิบัติสูงสุด
4. ผู้แข่งขันที่ได้คะแนนรวมสูงสุดประจำภาคเหนือ
5. ผู้แข่งขันที่ได้คะแนนรวมสูงสุดประจำภาคใต้
6. ผู้แข่งขันที่ได้คะแนนรวมสูงสุดประจำภาคกลาง
7. ผู้แข่งขันที่ได้คะแนนรวมสูงสุดประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


7. งบประมาณ
7.1 งบประมาณหลัก ได้รับการสนับสนุนจาก
มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
7.2 งบประมาณรอง ได้รับการสนับสนุนจาก
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ ผู้มีอุปการคุณสนับสนุนกิจกรรมโครงการฯ

8. กิจกรรมทัศนศึกษา
กิจกรรมเสริมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตในเขตภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย โดยการทัศนศึกษา