“พี่พบน้องชาวชีววิทยา” ประจำปีการศึกษา 2559

การจัดกิจกรรมโครงการ “พี่พบน้องชาวชีววิทยา” ประจำปีการศึกษา 2559 ขึ้นในครั้งนี้ เป็นโครงการที่ทางภาควิชาชีววิทยาจัดทำขึ้น เพื่อให้ศิษย์เก่า นักศึกษาปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ได้มาทำความรู้จักพบปะกันให้มากยิ่งขึ้น และรุ่นน้องได้มีโอกาสนำความรู้ในดานตางๆที่ผ่านประสบการณ์จากศิษย์เก่า และรุ่นพี่ขณะที่เรียนนั้นมาประยุกต์ใช้ในช่วงชีวิตการเรียน เพื่อก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากที่สุด ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาสามารถวางแผนการเรียนและจบการศึกษาเป็นไปตามแผนของหลักสูตรได้ อีกทั้งโครงการนี้ยังได้แนะนำประชาสัมพันธ์ภาควิชาชีววิทยา ให้รุ่นน้องในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ได้รู้จักมากยิ่งขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้มีการวางแผนในการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น
ดังนั้นภาควิชาชีววิทยา จึงจัดโครงการฯนี้ขึ้น เพื่อเป็นเวทีสำหรับรุ่นพี่และรุ่นน้องจะได้พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ซึ่งจะได้รับความรู้มากที่สุดก่อให้เกิดกระบวนการการเรียนรู้ในเรื่องต่างๆที่รุ่นพี่ได้ถ่ายทอดให้เพื่อเป็นแนวทางในการเรียน ตลอดจนได้รับความสนุกสนานสอดแทรกในกิจกรรม ซึ่งการจัดโครงการนี้จะทำให้รุ่นน้องได้รู้จักคิดเป็น แก้ปัญหาเป็น มีการวางแผนการเรียนอย่างมีระบบอย่างสร้างสรรค์ ควบคู่กับคุณธรรมและจริยธรรมอันพึงจะมีตลอดจบการศึกษาในหลักสูตรฯ และเติบโตเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต

แกลเลอรี