512 101 - 102 และ 512 103 104 - GENERAL BIOLOGY I ,GENERAL BIOLOGY I ,GENERAL BIOLOGY LABORATORY I,GENERAL BIOLOGY LABORATORY II

แนวคิดทางชีววิทยา พื้นฐานของชีวิตระดับโมเลกุล การจัดองค์ประกอบระดับเซลล์ เนื้อเยื่อและอวัยวะ พันธุกรรมและวิวัฒนาการ การสืบพันธุ์และการเจริญของสัตว์ ฮอร์โมนสัตว์ ระบบภูมิคุ้มกัน มนุษย์กับระบบนิเวศ การปรับตัวและพฤติกรรมของสัตว์ ฮอร์โมนพืชและไฟโตโครม เทคโนโลยีทางพืช ชีววิทยาประยุกต์