รศ.ดร.อารีย์ ทองภักดี

Assoc. Prof. Dr. Aree Thongpukdee

ติดต่อ

1230 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 ชั้น 2

การศึกษา

ปริญญาเอก

PhD (Botany) The University of Queensland, Australia (2532)

ปริญญาโท

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (พฤกษศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2521)

ปริญญาตรี

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2519)

สาขาที่เชี่ยวชาญ

Plant Taxonomy (Flowering Plants), Palynology, Plant Architecture

งานวิจัย

Solanaceae in Thailand

ผลงานตีพิมพ์

International Journals

Thongpukdee A., Thepsithar C, Thammaso C (2014) Ethnobotanical Survey of Vegetable
Plants Traditional Used in Kalasin Thailand. International Journal of Biological, Veterinary, Agricultural and Food Engineering 8 (7): 641-644

Sengsai S, Thongpukdee A, Kanchanakachen C (2014) Morphological Study of Trichomes in Indigofera wightii Grah. ex Wigh & Arn., Indigo Dye Species, Traditionally Used by “Thaisongdam” Thailand. International Journal of Biological, Veterinary, Agricultural and Food Engineering 8 (7): 654-658
Dee-in W, Thepsithar C, Thongpukdee A, Chanjirakul K, Obsuwan K (2014) Effects of paclobutrazol and N6-benzyladenine on growth of chrysanthemum ‘Cayman’. Acta Hort (ISHS) 1025: 248-252.

Thongpukdee A, Chanjirakul K, Thepsithar C, Obsuwan K, Chantadech R (2014) In vitro salt tolerance of chrysanthemum ‘Money Maker Improve’. Acta Hort (ISHS) 1025:173- 178.

Deein W, Thepsithar C, Thongpukdee A (2013) In vitro culture medium sterilization by chemicals and essential oils without autoclaving and growth of chrysanthemum nodes. World Academy of Science, Engineering and Technology 78: 1038-1041.

Deein W, Thepsithar C, Thongpukdee A, Tippornwong S (2013) Growth of chrysanthemum explants on MS medium sterilized by disinfectants and essential oils. International Journal of Biosciences, Biochemistry and Bioinformatics 3 (6): 609-613

Thepsithar C, Thongpukdee A (2013) Comparative micro-morphology, anatomy and architecture of leaf of Physalis. World Academy of Science, Engineering and Technology 80: 727-731

Thepsithar C, Thongpukdee A (2013) Sterilisation of Hyponex medium by chemicals without autoclaving and growth of Phalaenopsis protocorms. World Academy of Science, Engineering and Technology 78: 810-813

Thepsithar C, Thongpukdee A, Daorat A (2013) Sterilisation of in vitro culture medium of chrysanthemum by plant essential oils without autoclaving. World Academy of Science, Engineering and Technology 80: 723-726

Thongpukdee A, Nisayan E, Thepsithar C (2013) Multiple shoot formation of Paphiopedilum
‘Delrosi’. World Academy of Science, Engineering and Technology 78: 773- 776

Thongpukdee A, Thepsithar C, Timchookul S (2013) Fiber microstructure in Solanum found
in Thailand. World Academy of Science, Engineering and Technology 80: 702-705

Thepsithar, C., Thongpukdee, A., Sugaram, R. and Somkanae, U. (2011) Mutated clones of Caladium Humboldtii ‘Phraya Savet’ from in vitro culture and occurrence of variants from somatic hybridization between two caladium species. Journal of Life Sciences 5: 352-359.

Nisayan, E., Thepsithar, C. and Thongpkdee, A. (2010). Multiple shoot induction from seed derived shoots of Paphiopedilum. Acta Hortic 878:199-204.
Thepsithar, C., Thongpukdee, A. and and Chiensil, P. (2010). Micropropagation of Caladium bicolor (Ait.) Vent. ‘Thep Songsil’ and incidence of somaclonal variants. Acta Hortic 855: 273-279.

Thepsithar, C., Thongpukdee, A. and Thongdeelert, N. (2010). Effects of organic supplements in local fertilizer medium on growth and development of Phalaenopsis Silky Moon protocorms. Acta Hortic 878: 191-197.
Thongpukdee, A., Thepsithar, C. and Chiensil, P. (2010). Somaclonal variation of Caladium bicolor (Ait.) Vent. ‘Jao Ying’ after in vitro culture propagation. Acta Hortic 855: 281-287.

Thongpukdee, A., Thepsithar, C. and Rojanawong, T. (2010). Optimum conditions for seed germination of Phalaenopsis Silky Moon. Acta Hortic 878: 237-242.

Thepsithar C, Thongpukdee A and Kukieatdetsakul K (2009) Enhancement of organic supplements and local fertilizers in culture medium on growth ansddevelopment of Phalaenopsis ‘Silky Moon’ protocorm. Afri J Biotech 8(18): 4433-4440. (JIF 2008 = 1.0)

Thepsithar C, Sugaram R and Thongpukdee A (2009) In vitro mini-tuber production in commercial caladium (Caladium humboldtii Schott ‘Phraya Savet’). J Hortic Sci Biotech 84(4): 427-433. (JIF 2008 = 0.862)

Thepsamran N, Thepsithar C, Thongpukdee A (2008) In vitro induction of shoots and roots from Jatropha curcas L. explants. J Hortic Sci Biotech 83(1) 106-112 (JIF = 0.862)

Sugaram R, Thepsithar C, Thongpukdee A (2007) Factors affecting in vitro tuber formation of Caladium humboldtii Schott. ‘Phraya Savet’. Acta Hortic 755: 351-356.

Somkanea U, Thepsithar C, Thongpukdee A (2007) Somaclonal variation of caladium [Caladium bicolor (Ait.) Vent.] from in vitro propagation. Acta Hortic 755: 357-363.

National Journals

Junlakitjawat, A., Thongpukdee, A. and Thepsithar, C. (2010). Seed coat micromorphology of some Solanum species in Thailand. Journal of the Microscopy Society of Thailand 24 (1), 13-16.

Thongpukdee, A.,and Thepsithar, C. (2010). Scanning electron microscopic study on hair types as taxonomic character in Thai endemic Solanum. Journal of the Microscopy Society of Thailand 24 (2), 73-77.

Thongpukdee, A., Thepsithar, C. and Meeboonya, R. (2009). Tricotyledonary seedling in solanaceous plants found in Thailand. Agricultural Science Journal 40(3) (Suppl.): 109-112. (In Thai)

Ukong, S., Thepsithar, C., Thongpukdee, A. and Thonhdeelert, N. (2009). Effects of some organic additives on in vitro growth of Phalaenopsis ‘Silky Moon’. Agricultural Science Journal 40(3) (Suppl.): 343-346. (In Thai)

Junlakitjawat, A., Thongpukdee, A. and Thepsithar, C. (2009). Leaf architecture of 2 groups of closely related species in the species in the genus Solanum found in Thailand. Agricultural Science Journal 40(3) (Suppl.): 83-86. (In Thai)

Thepsithar, C., Thongpukdee, A., Bunmee, S. and Chahasak, V. (2009). Effects of sterilizing agents to microbial contamination and plant growth in vitro. Agricultural Science Journal 40(3) (Suppl.): 107-110. (In Thai)

International Proceedings

Thepsithar C, Thongpukdee A (2013) Comparative micro-morphology, anatomy and architecture of leaf of Physalis. International Conference on Agricultural, Biotechnology, Biological and Biosystems Engineering (ICABBBE). Paris, France, Holiday Inn Paris, Montparnasse-Av. Du Maine, August 29-30, 2013

Thepsithar C, Thongpukdee A, Daorat A (2013) Sterilisation of in vitro culture medium of chrysanthemum by plant essential oils without autoclaving. International Conference on Agricultural, Biotechnology, Biological and Biosystems Engineering (ICABBBE). Paris, France, Holiday Inn Paris, Montparnasse-Av. Du Maine, August 29-30, 2013

Thongpukdee A, Thepsithar C, Timchookul S (2013) Fiber microstructure in Solanum found in Thailand. International Conference on Agricultural, Biotechnology, Biological and Biosystems Engineering (ICABBBE). Paris, France, Holiday Inn Paris, Montparnasse-Av. Du Maine, August 29-30, 2013

Chanjirakul, K., Thepsithar, C., Thongpukdee, A., Obsuwan, K. and Kengkwasingh, P. (2012). Investigation on in vitro salt tolerance of Nepenthes sp. The International Symposium on Orchids and Ornamental Plants. Royal Flora Ratchapruek 2011. Imperial Pae Ping Hotel, Chiang Mai, Thailand. 9-12 January 2012.

Dee-in, W., Thepsithar, C., Thongpukdee A., Chanjirakul K. and Obsuwan, K. (2012). Effects of paclobutrazol and 6-benzyladenine on growth of chrysanthemum ‘Cayman’. The International Symposium on Orchids and Ornamental Plants. Royal Flora Ratchapruek 2011. Imperial Pae Ping Hotel, Chiang Mai, Thailand. 9-12 January 2012.

Thongpukdee, A., Chanjirakul, K., Thepsithar, C., and Obsuwan, K. (2012). In vitro salt tolerance of chrysanthemum ‘Money Maker Improve’. The International Symposium on Orchids and Ornamental Plants. Royal Flora Ratchapruek 2011. Imperial Pae Ping Hotel, Chiang Mai, Thailand. 9-12 January 2012.

Thepsithar, C., Nisayan, E. and Thongpukdee, A. (2011). In vitro multiple shoot induction of Paphiopedilum ‘Delrosi’. 20th World Orchid Conference. Sands Expo and Convention Centre, Marina Bay Sands, Singapore. 13-20 November 2011.
Thepsithar, C. and Thongpukdee, A. (2011). Effects of sterilizing agents in Hyponex medium on in vitro contamination and growth of Phalaenopsis protocorm. 20th World Orchid Conference. Sands Expo and Convention Centre, Marina Bay Sands, Singapore. 13-20 November 2011.

Thongpukdee, A. and Thepsithar, C. (2011). Effects of sterilizing agents in VW medium on in vitro contamination and growth of Phalaenopsis hybrid. 20th World Orchid Conference. Sands Expo and Convention Centre, Marina Bay Sands, Singapore. 13-20 November 2011.

Nisayan, E., Thepsithar, C. and Thongpukdee, A. (2010). Multiple shoot induction from seed derived shoots of Paphiopedilum hybrid. The First International aorchid Symposium. Nation Musium of Natural Science, Taichung, Taiwan. 12-15 January. 12-P-6.

Thepsithar, C., Thongpukdee, A. and Thongdeelert, N. (2010). Effects of oranic supplements in local fertilizer medium on growth and development of Phalaenopsis ‘Silky Moon’ protocorms. The First International aorchid Symposium. Nation Musium of Natural Science, Taichung, Taiwan. 12-15 January. 12-P-5.

Thongpukdee, A., Thepsithar, C. and Rojanawong, T. (2010). Optimum conditions for seed germination of Phalaenopsis ‘Silky Moon’. The First International aorchid Symposium. Nation Musium of Natural Science, Taichung, Taiwan. 12-15 January. 12-P-1.

Areekijseree, M., Thepsithar, C., Thongpukdee, A. and Somkanae, U. (2009). Thin cell layer somatic hybridization between Caladium humboldtii Schott. ‘Phraya Savet’ and C. bicolor (Ait.) Vent. ‘Suvarnabhum’. XXIIIrd International Eucarpia Symposium, Section Ornamentals “Colourful Breeding and Genetics”. Leiden, The Netherlands, 31 August – 4 September, P6.

Obsuwan, K., Thepsithar, C., Thongpukdee, A. and Somkanea, U. (2009). Potential commercial value from mutated clones of Caladium humboldtii Schott. ‘Phraya Savet’ from in vitro culture. XXIIIrd International Eucarpia Symposium, Section Ornamentals “Colourful Breeding and Genetics”. Leiden, The Netherlands, 31 August – 4 September, P68.

Thepsithar, C., Thongpukdee, A. and Obsuwan, K. (2009). In vitro culture of Caladium bicolor (Ait.) Vent. ‘Thep Songsil’ and incidence of variants. XXIIIrd International Eucarpia Symposium, Section Ornamentals “Colourful Breeding and Genetics”. Leiden, The Netherlands, 31 August – 4 September, P90.

Thongpukdee, A. and Thepsithar, C. (2009). Somaclonal variation of Caladium bicolor (Ait.) Vent. ‘Jao Ying’ from in vitro culture. XXIIIrd International Eucarpia Symposium, Section Ornamentals “Colourful Breeding and Genetics”. Leiden, The Netherlands, 31 August – 4 September, P91.

Sugaram R, Thepsithar C, Thongpukdee A (2007) Factors affecting in vitro tuber formation of Caladium humboldtii Schott. ‘Phraya Savet’. The International Conference on ‘Quality Management in Supply Chains of Ormentals 2007 (QMSCO 2007)’. Radisson Hotel, Bangkok, Thailand, 3-6 December, P-7
Somkanea U, Thepsithar C, Thongpukdee A (2007) Somaclonal variation of caladium [Caladium bicolor (Ait.) Vent.] from in vitro propagation. The international Conference on ‘Quality Management in Supply Chains of Ormentals 2007 (QMSCO 2007)’. Radisson Hotel, Bangkok, Thailand, 3-6 December, P-8

National Proceedings

Thongsri, W. and Thongpukdee, A. (2013). Pollen morphology of “Ma waeng ton” (Solanum
sanitwongsei Craib and Solanum violaceum Ortega) in Thailand. Proceeding of the 10 th KU-KPS Conference, 6-7 December 2013, Kasetsart Universirty, Kampaengsaen, Nakhon Pathom, Thailand, pp. 2454-2460
Thongpukdee, A. and Thepsithar, C. (2010). Scanning electron microscopeic study on hair types as taxonomic character in Thai endermic solanum. Proceeding of the 27th MST Annual Conference, 20-22 January 2010, Samui, Thailand. 87-88.

Junlakitjawat, A., Thongpukdee, A. and Thepsithar, C. (2010). Seed coat micromorphology of some Solanum species in Thailand. Proceeding of the 27th MST Annual Conference, 20-22 January 2010, Samui, Thailand. 102-103.

Junlakitjawat, A., Thongpukdee, A. and Thepsithar, C. (2009). Leaf architecture of 2 groups of closely related species in the genus Solanum found in Thailand. The 8th National Horticultural Congress 2009, 6-9 May 2009, The Impress Hotel, Chiangmai, Thailand. 29.

Thepsithar, C., Thongpukdee, A., Bunmee, S. and Chanasak, V. (2009). Effects of sterilizing agents to microbial contamination and plant growth in vitro. The 8th National Horticultural Congress 2009, 6-9 May 2009, The Impress Hotel, Chiangmai, Thailand. 49.

Thongpukdee, A., Thepsithar, C. and Meeboonya, R. (2009). Tricotyledonary seedling in solanaceous plants found in Thailand. The 8th National Horticultural Congress 2009, 6-9 May 2009, The Impress Hotel, Chiangmai, Thailand. 186.

Ukong, S., Thepsithar, C., Thongpukdee, A. and Thonhdeelert, N. (2009). Effects of some organic additives on in vitro growth of Phalaenopsis ‘Silky Moon’. The 8th National Horticultural Congress 2009, 6-9 May 2009, The Impress Hotel, Chiangmai, Thailand. 257.

Junlakitjawat, A., Thongpukdee, A. and Thepsithar, C. (2009). Comparative study on pollen and seed morphology of some Hedyotis species in Thailand. Proceeding of the 26th MST Annual Conference, 28-30 January 2009, Chiangmai, Thailand. 131-132.

Thepsithar C, Thongpukdee A, Thepsamran N (2007) Shoot regeneration from leaf segment of physic nut (Jatropha curcas L) via callus induction. Proceeding: 1st Silpakorn University Research Fair, Silpakorn University, Nakhon Pathom, Thailand, 22nd November, (P2-02), pp 630-634. (In Thai)

Thepsithar C, Thongpukdee A, Thepsamran N (2007) In vitro root induction from shoots of physic nut (Jatropha curcas L). Proceeding: 1st Silpakorn University Research Fair, Silpakorn University, Nakhon Pathom, Thailand, 22nd November, (P2-04) pp 646-651 (In Thai)

Somkanae U, Thapsithar C, Thongpukdee A (2007) Somaclonal variation of caladium [Caladium bicolor (Ait.) Vent.] cv. Arjarn Pramote from in vitro propagation. Proceeding: 1st Silpakorn University Research Fair, Silpakorn University, Nakhon Pathom, Thailand, 22nd November, (P2-17), pp 680-685

Sugaram R, Thapsithar C, Thongpukdee A (2007) Effect of N6-benzyladenine, sucrose and activated charcoal on in vitro tuber formation of Caladium humboldtii Schott. ‘Phraya Savet’. Proceeding: 33rd Congress on Science and Technology of Thailand - Science and Technology for Global Sustainability. Walailak University, Nakhon Si Thammarat, Thailand, 18-20 October, B1_B0033

Junlakitjawat A, Thongpukdee A, Thepsithar C (2007) Comparative study on leaf architecture of three Hedyotis species found in Nakhon pathom. Proceeding: 33rd Congress on Science and Technology of Thailand - Science and Technology for Global Sustainability. Walailak University, Nakhon Si Thammarat, Thailand, 18-20 October, B1_B0078

Duangmanee A, Thepsithar C, Thongpukdee A (2006) Tissue culture of Thyrsostachys siamensis by multiple shoot induction. Proceeding: 32nd Congress on Science and Technology of Thailand - Science and Technology for Sufficiency Economy to Celebrate the 60th Anniversary of the Majesty the King’s Accession to the Throne. Sirikit Convention Hall, Bangkok, Thailand, 10-12 October, B1_B0209

Hormsuwan P, Thepsithar C, Thongpukdee A (2006) Study of tanning fish skins by vegetable tannins. Proceeding: 32nd Congress on Science and Technology of Thailand - Science and Technology for Sufficiency Economy to Celebrate the 60th Anniversary of the Majesty the King’s Accession to the Throne. Sirikit Convention Hall, Bangkok, Thailand, 10-12 October. (Abstract), F_F0018

Kittilikitsak S, Thongpukdee A, Thepsithar C (2006) Application of agricultural wastes for hand made papermaking. Proceeding: 32nd Congress on Science and Technology of Thailand - Science and Technology for Sufficiency Economy to Celebrate the 60th Anniversary of the Majesty the King’s Accession to the Throne. Sirikit Convention Hall, Bangkok, Thailand, 10-12 October. (Abstract) F_F0017

Ngamtin P, Thongpukdee A, Thepsithar C (2006) Hand Made Papermaking from Lesser reedamace (Typha angustifolia L.). Proceeding: 32nd Congress on Science and Technology of Thailand -, Science and Technology for Sufficiency Economy to Celebrate the 60th Anniversary of the Majesty the King’s Accession to the Throne. Sirikit Convention Hall, Bangkok, Thailand, 10-12 October. (Abstract) F_0019

Rojanawong T, Thepsithar C, Thongpukdee A (2006) In vitro flower bud induction of Phalaenopsis Cygnus ‘Silky Moon’ from seed-derived plantlets. Proceeding: 32nd Congress on Science and Technology of Thailand - Science and Technology for Sufficiency Economy to Celebrate the 60th Anniversary of the Majesty the King’s Accession to the Throne. Sirikit Convention Hall, Bangkok, Thailand, 10-12 October, F_0008

Rojanawong T, Thepsithar C, Thongpukdee A (2006) In vitro seed culture of Phalaenopsis hybrids (Phalaenopsis Cygnus ‘Silky Moon’). The Sixth National Horticulture Congress, Lotus Hotel Pang Suan Kaew, Chaingmai, Thailand, 7-10 November, (Abstract), P215, p 329

Rojanawong T, Thepsithar C, Thongpukdee A (2006) Micropropagation of Phalaenopsis Cygnus ‘Silky Moon’ from leaf segments. Proceeding: 32nd Congress on Science and Technology of Thailand - Science and Technology for Sufficiency Economy to Celebrate the 60th Anniversary of the Majesty the King’s Accession to the Throne. Sirikit Convention Hall, Bangkok, Thailand, 10-12 October, F_0006

Sakunasingh P, Thepsithar C, Thongpukdee A (2006) In vitro shoot culture of olive (Olea europaea L.) cv. Arbequina. Proceeding: Congress on Science and Technology of Thailand - Science and Technology for Sufficiency Economy to Celebrate the 60th Anniversary of the Majesty the King’s Accession to the Throne. Sirikit Convention Hall, Bangkok, Thailand, 9-11 10-12 October, F_0015.

Sansri P, Thongpukdee A, Thepsithar C (2006) Effects of culture medium types on some growth characters of tissue-culture-derived tubers of Caladium bicolor (Ait.) cv.’Chao Ying’. Proceeding: 32nd Congress on Science and Technology of Thailand - Science and Technology for Sufficiency Economy to Celebrate the 60th Anniversary of the Majesty the King’s Accession to the Throne. Sirikit Convention Hall, Bangkok, Thailand, 10-12 October, F_0009

Srathongjai NR, Thepsithar C, Thongpukdee A (2006) Potential of agar substitutes to tissue culture of chrysanthemum (Dendranthemum spp.). Proceeding: 32nd Congress on Science and Technology of Thailand - Science and Technology for Sufficiency Economy to Celebrate the 60th Anniversary of the Majesty the King’s Accession to the Throne. Sirikit Convention Hall, Bangkok, Thailand, 10-12 October, F_F0011

Sukumsaie R, Thepsithar C, Thongpukdee A (2006) Multiple shoot induction of asparagus (Asparagus officinalis L.). Proceeding: 32nd Congress on Science and Technology of Thailand-Science and Technology for Sufficiency Economy to Celebrate the 60th Anniversary of the Majesty the King’s Accession to the Throne. Sirikit Convention Hall, Bangkok, Thailand, 10-12 October, F_0010

Thepsamran N, Thepsithar C, Thongpukdee A. (2006) Callus induction and shoot regeneration from petiole segments of physic nut (Jatropha curcas). The Sixth National Horticulture Congress, Lotus Hotel Pang Suan Kaew, Chaingmai, Thailand, 7-10 November, (Abstract), P167, p 280

Thepsumran N, Thepsithar C, Thongpukdee A (2006) In vitro multiple shoot induction of physic nut (Jatropha curcas). Proceeding: Congress on Science and Technology of Thailand-Science and Technology for Sufficiency Economy to Celebrate the 60th Anniversary of the Majesty the King’s Accession to the Throne. Sirikit Convention Hall, Bangkok, Thailand, 10-12 October, F_F0007