ดร.วันวิวาห์ ตุ้มน้อย (วิชิตวรคุณ)

Dr. Wanwiwa Tumnoi (Wichitwarakhun)

ติดต่อ

1304 ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์ 1
1304 ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์ 1

การศึกษา

ปริญญาเอก

PhD. (Ocean and Earth Science) University of Southampton, UK (2556)

ปริญญาโท

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทางทะเล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2545)

ปริญญาตรี

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทางทะเล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2540)

สาขาที่เชี่ยวชาญ

- Macrobenthic fauna in marine ecosystem
- Mangrove Ecosystem

งานวิจัย

หัวหน้าโครงการวิจัย: สุขภาวะในรอบปีของปูทะเล Scylla serrata (Forskal, 1775) จากบ่อเลี้ยงปูนิ่ม ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับอาจารย์หลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ 2556 (เมษายน 2556-มีนาคม 2556)
ผู้ร่วมวิจัย: ความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรประมงในพื้นที่ป่าชายเลนเพื่อพัฒนาพื้นที่ปลอดภัยคลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี ทุนอุดหนุนวิจัยจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (2556-2557)

ผลงานตีพิมพ์

ณิฏฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์, อัจฉราภรณ์ เปี่ยมสมบูรณ์, เจษฏ์ เกษตระทัต, นภัส มหาสวัสดิ์, พัฒนวรรณ หมู่คุ่ย, ปัทมา
ภรณ์ ชัยมัง, จิราวรรณ ใจเพิ่ม, วันวิวาห์ ตุ้มน้อย, พรเทพ พรรณรักษ์, ณัฐกิตท์ โตอ่อน และศุยภัย พรหม
แก้ว. 2557. ความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรประมงในพื้นที่ป่าชายเลนเพื่อพัฒนาพื้นที่
ปลอดภัยรอบคลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี. รายงานฉบับสมบูรณ์. 114 หน้า.

วันวิวาห์ ตุ้มน้อย, สุภาพร เชื้อดี, พนาวัน สว่างศรี, กมลรส ถิระปัญญากุล และชนาธิป เดโชเกียรติ์. 2557. การ
ประเมินสุขภาวะของปูทะเล (Scylla serrata) ในฟาร์มปูนิ่มด้วยตัวบ่งชี้ทางระบบภูมิคุ้มกัน. ในการ
ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 4 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 10-12 มิถุนายน 2557. (รางวัลชนะเลิศจากการนำเสนอผลงานวิจัยแบบ
โปสเตอร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์การประมงทะเล การเพาะเลี้ยง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมทางทะเล).

ปวีณา พัฒนศิริ, ธัญนันท์ วรรณธง, ยศเวท สิริจามร และ วันวิวาห์ ตุ้มน้อย. 2557. การระบุชนิดปูทะเล
(Scylla spp.) ด้วยลักษณะทางสัณฐานวิทยาและชีววิทยาระดับโมเลกุล. การประชุมครั้งที่ 4
อนุกรมวิธานและซิลเทมาติคส์ในประเทศไทย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. 23-25 พฤษภาคม
2557. (รางวัลชมเชยในการนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์).

Tumnoi, W., C, Cooke, L. E. Hawkins, A. C. Jensen, 2011. The Reproductive Cycle and Variation in Oocyte Size of the Manila Clam, Tapes philippinarum (Adams and Reeve, 1850), from Bird Pile, Southampton Water. Molluscan Forum 2011: Natural History Museum, London, United Kingdom. 30th November 2011. (Poster Presentation)

Yutitham, W., P. Muangphra, and W. Wichitwarakhun. 2007. Macrobenthic Communities on
the Intertidal Mudflat of Tumbol Bang Khun Sai, Petchburi Province. Silpakorn University Journal 27(1): 20-41.

Wichitwarakhun, W., N. Paphavasit, N. Puttha, and B. Saeboon. 2005. Zooplankton Composition and Copepod Diversity on Bang Khun Sai, Amphoe Ban Laem,
Petchaburi Province. The Second Thai National Seminar on Algae and Plankton:
Chiangmai, Thailand. 23-25 March 2005. (Oral Presentation)


Paphavasit, N., W. Wichitwarakhun, I. Sivaipram, A. Piumsomboon, K. Wongkamhang., S.
Saramul, B. Sikhantakasamit, E. Aumnuch, P. Punnarak, V. Teeratanatorn, S.
Panichchat, and S Wongchinnavit. 2004. Benthic Fauna Diversity on Pak Panang
Mangrove, Nakhon Si Thammarat Province. In: Aksornkoaw, S., N. Paphavasit, S.
Angsupanich, G. Wattayakorn, S. Suwannodom, and I. Sivaipram. (eds.) Integrated
Management of Mangrove Plantations for Development of Coastal Resources and
Environment of Thailand. P.332-345. The Thailand Research Fund (TRF). “TRF
Senior Research Scholar” Prof. Sanit Aksornkoaw.

Paphavasit, N., W. Wichitwarakhun, A. Tongpoo, B. Sikhantakasamit, and K. Wongkamhang.
2002. Preliminary Survey on Mangrove Macrofauna Communities in Trat River Estuary,
Thailand. Proceedings of the Twelfth Thai National Seminar on Mangrove Ecology: I –
22. Nakorn Si Thammarat, Thailand. 28 – 30 August 2002.

Tumnoi, Y., W. Wichitwarakhun, N. Paphavasit, and A. Piumsomboon. 2002. Role of
Mangrove Plantation on the Accumulation and Properties of Sediment in Ban Klong
Kone, Samut Songkhram Province. Symposium on Aquatic Resources and
Environment: Integrated Management and Utilization: II – 108. Chiangmai, Thailand.
6 – 8 December 2000.

Wichitwarakhun, W., A. Tongpoo, N. Paphavasit, A. Piumsomboon, and K. Wongkamhang.
2002. Changes in the Macrobenthos Composition in Mangrove Plantation. Symposium
on Aquatic Resources and Environment: Integrated Management and Utilization: I –
97. Chiangmai, Thailand. 6 – 8 December 2000.

Wichitwarakhun, W., N. Paphavasit, and A. Piumsomboon. 2002. Stability Assessment of
Mangrove Plantation of Different Ages. Proceedings of the Twelfth Thai National
Seminar on Mangrove Ecology: III – 2. Nakorn Si Thammaraj, Thailand. 28 – 30 August
2002.


Paphavasit, N., A. Piumsomboon, W. Wichitwarakhun, B. Sikhantakasamit, C. Dechapan, E.
Aumnuch, C. Songroop, and I. Phromthong. 1999. The Effects of Samut Songkhram
Mangrove Reforestation on Zooplankton and Macrobenthos Population Structure.
Proceedings of the Eleventh Thai National Seminar on Mangrove Ecology: VI – 7.
Trang, Thailand. 9 – 12 July 1999.

Sikhantakasamit, B., N. Somkleep, W. Wichitwarakhun, N. Soonsuwan, A. Piumsomboon, N.
Paphavasit, and I. Phromthong. 1999. Plankton communities and fish communities in
replanting mangrove over mudflat area of Pak Poon, Nakhon Si Thammarat province.
Proceedings of the Eleventh Thai National Seminar on Mangrove Ecology: III – 10.
Trang, Thailand. 9 – 12 July 1999.