รศ.ดร. มยุวา อารีกิจเสรี

Assoc. Prof. Dr. Mayuva Areekijseree

ติดต่อ

1508 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 ชั้น 5
1508 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 ชั้น 5

การศึกษา

ปริญญาเอก

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาโท

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (กายวิภาคศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาตรี

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยศิลปากร

งานวิจัย

- Advanced embryology and Biotechnology in animals
- Biotechnology for animal reproduction (bull and pig)
- Porcine oocyte and oviductal cells technology
- In vitro fertilization (IVF), embryo culture (IVC), embryo maturation (IVM)
- In vitro cytotoxicity method for the assessment of heavy metal on cell culture Histology
- Microtechnique (tissue preparation and section)
- Scanning electron microscope
- Transmission electron microscope6.

ผลงานตีพิมพ์

Areekijseree M, Pongsawat W., Pumipaiboon M., Thepsithar C., Sengsai S., Chuen-Im T. (2015)
Morphological Interaction of Porcine Oocyte and Cumulus Cells Study on in vitro Oocyte Maturation Using Electron Microscopy. World Academy of Science,
Engineering and Technology International Journal of Biological, Veterinary,
Agricultural and Food Engineering 9(4): 342-345

Areekijseree M, Pumipaiboon M, Nuamsukon S, Kittiwattanawong K, Thongchai C, Sikiwat S,
Chuen-Im T (2013) Leatherback turtle (Dermo chelyscoriacea) after incubation eggshell in Andaman Sea, Thailand study: Microanalysis on ultrastructure and elemental composition. World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Biological, Veterinary, Agricultural and Food Engineering 7(8): 485-489

Sikiwat S, Pumipaiboon M, Kaewsangiem S, Areekijseree M (2013) Histological Study of
Postmortem Juvenile Green Sea Turtle (Chelonia mydas) from Royal Thai Navy Sea Turtle Nursery, Phang-nga, Thailand. World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Biological, Veterinary, Agricultural and Food Engineering 7(8): 436-439

Areekijseree M, Chuen-Im T. 2012. Effects of porcine follicle stimulating hormone, luteinizing
hormone and estradiol supplementation in culture medium on ultrastructures of porcine cumulus oocyte complexes (pCOCs). Micron, 43(2-3): 251-257. มี impact factor 1.649

Areekijseree M, Chuen-Im T, Panyarachun B. 2010. Characterization of red sternum syndrome
in mud crab farms from Thailand. Biologia 65/1: 150-156. DOI 102478/s11756-009-
0228-y มี impact factor 0.617 (ปี 2009).

Chuen-Im T, Areekijseree M, Chongthammakun S, Sheila G. 2010. Aerobic Bacterial Infections
in Captive Juvenile Green Turtles (Chelonia mydas) and Hawksbill Turtles
(Eretmochelys imbricata) from Thailand. Chelonian Conservation and Biology 9 (1)
135-142. DOI: 10.2744/CCB-0808.1. มี impact factor 1.294 (ปี 2008)

Sanmanee N, Areekijseree M. 2010. The effects of fulvic acid on copper bioavailability to
porcine oviductal epithelial cells. Biol.Trace. Res. 135: 162-173. DOI 10.1007/s12011-
009-8508-5. มี impact factor 1.013 (ปี 2008)

Sanmanee N, Areekijseree M. 2009. In vitro toxicology assessment of cadmium bioavailability
on primary porcine oviductal epithelial cells. Environ. Toxicol. Pharmacol. มี impact
factor 1.281 (ปี 2007)

Areekijseree M, Veerapraditsin T. 2008. Characterization of porcine oviductal epithelial cells,
cumulus cells and granulosa cells-conditioned medium and their ability to acrosome
reaction on frozen bovine spermatozoa. Micron 39: 160-167. มี impact factor 1.46 (ปี
2004).

Areekijseree M, Vejaratpimol R. 2006. In vivo and in vitro porcine oviductal epithelial cells,
cumulus cell complexes and cumulus cells study: A scanning electron microscopy
and inverted microscopy study. Micron 37 (8): 707-716. มี impact factor 1.46 (ปี 2004)

Areekijseree M, Thongpan A, Vejaratpimol R. 2005. Morphological study of porcine oviductal
epithelial cells and cumulus-oocyte complex. Kasetsart Journal (Nat. Sci.; 39 (1) P.
136-144. มี impact factor 0.060 (ปี 2004)


Sikiwat S, Sribuddhachart K, Kittiwattanawong K, Thongchai C, Pumipaiboon M, Areekijseree
M (2014) Sea turtle eggshell from Gulf of Thailand and Andaman Sea investigation for
conservation: Analysis of ultrastructure, morphology and elements using scanning
electron microscopy. The International Symposium on Engineering and Natural Sciences (ISEANS 2014). Beijing, Republic of China, 22-24 May 2014

Pongsawat W, Areekijseree M (2014) Biotechnology application of ovary from slaughterhouse:
In vitro assessment on the toxicity of cadmium and copper on primary porcine
cumulus oocyte complexes (pCOCs) culture. The International Symposium on
Engineering and Natural Sciences (ISEANS 2014). Beijing, Republic of China, 22-24 May
2014

Areekijseree M, Pumipaiboon M, Nuamsukon S, Kittiwattanawong K, Thongchai C, Sikiwat S,
Chuen-Im T. 2013. Leatherback turtle (Dermo chelyscoriacea) after incubation
eggshell in Andaman Sea, Thailand study: Microanalysis on ultrastructure and
elemental composition. The proceeding of the ICEBESE 2013: International
Conference on Environmental, Biological, Ecological Sciences, and Engineering.
Venice Italy, 15-16 August 2013.

Sikiwat S, Pumipaiboon M, Kaewsangiem S, Areekijseree M. 2013. Histological Study of
Postmortem Juvenile Green Sea Turtle (Chelonia mydas) from Royal Thai Navy Sea Turtle Nursery, Phang-nga, Thailand. The proceeding of the ICEBESE 2013: International Conference on Environmental, Biological, Ecological Sciences, and Engineering. Venice Italy, 15-16 August 2013.

Areekijseree M, Nuamsukon, Chuen-Im T, Sribuddhachat K. Water exchange structure of marine turtle eggshell species; Green Turtle (Chelonia mydas), Hawksbillsea (Eretmochelys imbricata) and Leatherback (Dermochelys coriacea). Abtract of the ICABBBE 2013: International Conference on Agricultural, Biotechnology, Biological and Biosystems Engineerin. Istanbul, Turkey, 20-21 June, 2013.

Areekijseree M, Nuamsukon s, Chuen-Im T, Thepsithar C, Sribuddhachart K. 2012
Energy dispersive X-ray spectroscopy (EDX) analysis for mass and elementary
mapping of elements in marine turtle eggshells from Thailand. Abstract of the
International Conference on Nanoscience and Technology, 23-27 July 2012, Paris,
France 2012.

Areekijseree M, Nuamsukon s, Chuen-Im T. 2012. Classification on microstructure of sea
turtle eggshells: green turtle (Chelonia mydas), hawksbill turtle (Eretmochelys
imbricata), and leatherback turtle (Dermochelys coriacea) by SEM/SEI. Abstract of
The International Conference on Nanoscience and Technology, 23-27 July 2012,
Paris, France 2012.

Pongsawat V, Areekijseree M, 2012. Effects of Cadmium and Copper on Porcine Oocyte-
cumullus Cell Complexes (pCOCs), Abstract of The 29th Microscopy Society of
Thailand, January, 30th - February, 1st, 2012. at Holiday Inn Resort, Regent Beach,
Cha-am, Petchburi, Thailand.

Areekijseree M, Thepsithar C. 2011. Possibility to use porcine cumulus oocyte complexes
(COCs) as in vitro toxicology assessment of heavy metal environmental pollutant
bioavailability. Abstract of The SETAC Europe 21st Annual Meeting, 15-21 May 2011,
Milan, Italy

Areekijseree M, Thepsithar C, Metasart W. 2010 Recovery of cumulus-oocyte complexes
(COCs) and investigation on oviductal epithelial cells, protein secretions from oviduct and ovary on porcine estrous cycle. Abstract of The 1st International Congress on Controversies in Cryopreservation of Stem Cells, Reproductive Cells, Tissue and Organs (CRYO). 27-30 May 2010, Valencia, Spain.

Areekijseree M, Thepsithar C, Metasart W, Narkkong N. 2010. Cumulus cells expansion and
oocyte disconnection in intact- and multi-cumulus cell layers of porcine cumulus cell complexes (pCOCs) during in vitro culture. Abstract of The 1st International Congress on Controversies in Cryopreservation of Stem Cells, Reproductive Cells, Tissue and Organs (CRYO). 27-30 May 2010, Valencia, Spain.

Namchot S, Pongsawat V, Areekijseree M, Secretion proteins of prepubertal and
reproductive porcine oviduct and ovary observation. Abstract of The 7th Annual Conference of the Asian Reproductive Biology Society, Kua Lamper, Malaysia, 8-12 December, 2010.

Sribuddhachart K, Areekijseree. M. 2010. Determination on ultra-morphology, elemental
characterization and elemental location using SEI/BEI/EDX with smiling program X-ray images of Rock pigeon eggshells. Abstract of The 6th International Conference On Biological Sciences Global Climate Change and Biohazards. 10-11 November 2010,
Tanta University, Tanta, Egypt.

Areekijseree M. Sribuddhachart K. 2010. Observation on quantitative and qualitative
microanalysis of elemental composition of wild and captive avian eggshells from the central part of Thailand. Abstract of The 6 th International Conference On Biological Sciences. Global Climate Change and Biohazards. 10-11 November 2010, Tanta University, Tanta, Egypt.

Areekijseree M, Nuamsukon S, Chuen-Im T, Narkkong N, 2010. Microanalysis on Ultrastructure
and Elemental Composition of Green turtles (Chelonia mydas) Eggshells. Proceedings of the 27 th MST Annual Conference, 20-22 January 2010, Samui, Thailand.

Areekijseree M, Thepsithar C, Chuen-Im T, Narkkong N, Namchote S. Study on red sternum
character in mud crabs Scylla serrata (Forskål, 1755) Thailand. Proceedings of the
27th MST Annual Conference, 20-22 January 2010, Samui, Thailand.

Narkkong N, Areekijseree M, 2010. Apatitic granules in chitinophosphatic shell of Lingulid
Brachiopods. Proceedings of the 27 th MST Annual Conference, 20-22 January 2010, Samui, Thailand.

Chuen-Im T, Areekijseree M, Chongthammakun S, Sheila G. 2010. Bacterial-associated
diseases in juvenile Chelonia mydas and Eretmochelys imbricata from the Sea Turtle Conservation Centre, Thailand. Proceedings of the 27 th MST Annual Conference, 20- 22 January 2010, Samui, Thailand.

Areekijseree M, Thepsithar C, Thongpukdee A, Somkanae U. 2009. Thin cell layer somatic
hybridization between Caladium humboldtii Schott ‘Phraya Savet’ and C. bicolor
(Ait.) Vent. ‘Suvarnabhum’. Abstract of 23th International Eucarpia Symposium,
Section Ornamentals “Colourful Breeding and Genetics”, 31 August -4 September
2009, Leiden, The Netherland.

Areekijseree M, Panishkan K, Sanmanee N, Swangjang K. 2009. Elemental characterization of
agricultural soil in Western region of Thailand. Proceeding of the International Soil and Water Assessment Tool-Southeast Asia (SWAT-SEA) Conference, 5-8 January, 2009. Chiang Mai, Thailand.

Panishkan K,. Areekijseree M, Sanmanee N, Swangjang K. 2009. Multivariate analysis of soil
chemical composition on clustering patterns: A case study from Western part of Thailand. Proceeding of the International Soil and Water Assessment Tool-Southeast Asia (SWAT-SEA) Conference, 5-8 January, 2009. Chiang Mai, Thailand.

Areekijseree M. Sanmanee N. Panishkan K. Swangjan, K. 2008. Nanotechnology investigation
on characterization of humic substance in organic fertilizers. In The 9th International Congress on Cell Biology, 7-10 October, 2008. Seoul, Korea.

Nuamsukon S. Chuen-Im T. Peng-Pan P. Rattanayuvakorn S. Areekijseree M. Juvenile sea turtles conservation: Analysis of structure, element of eggshell, microbiological, histological investigation. In The 9th International Congress on Cell Biology, 7-10 October, 2008. Seoul, Korea.

Sribuddhachart K. Engsusophon A. Areekijseree M. 2008. Elemental and ultrastructural analysis of the avian eggshells: Secondary electron imaging detector (SEI) and energy dispersive x-ray analysis (EDX) techniques. In The 9th International Congress on Cell Biology, 7-10 October, 2008. Seoul, Korea.

Areekijseree M. Cheum-Im T. Mettasart W. Narkkong N. 2008. Proceeding of the 25th EMST Annual Conference Microscopy Society of Thailand. 9-11 January 2008. Phisanulok, Thailand. P84-85.

Areekijseree M, Sanmanee N. 2007. Effect of fulvic acid on the cadmium bioavailability of treated primary cell culture. Abstract of the 24th EMST Annual Conference Microscopy Society of Thailand. 14-16 February 2007 at Kasetsart University, Thailand.
Swangiang K. Sanmanee N. Panishkan K. Areekijseree M. 2007. Relationship between humic acid quantity and some properties of agricultural soils in the western part of Thailand. Abstract of Functioning of NOM in Environment 11 Nordic- Baltic Symposium 10th -13th June 2007. Joensuu, Finland. P.49.

Sanmanee N. Swangiang K. Areekijseree M. Panishkan K. 2007. Effect organic matter on Ca, Zn, Pb and Cu in two different groups of agriculture soils in Thailand. Abstract of Humic substances in Ecosystem 7. 17th -21th June 2007. Bachotek, Poland. P.30.

Swangiang K. Sanmanee N. Panishkan K. Areekijseree M. 2007. Soil management effect on organic matter content; case study from Thailand. Proceedings on The international symposium on forest soils and ecosystem health. 19th-23th August 2007. Noosa, Queensland, Australia. P.105-106.

Sanmanee N. Ruckthongsook W. Areekijseree M. Panishkan K. 2007. The Relationship of Different Soil Particle Sizes with Organic Carbon. In International Conference on Agricultural, Food and Biological Engineering & Post Harvest/Production Technology, 21-24 January, 2007. Khon Kaen, Thailand. P.77.

Mettasart W. CheunIm T. Areekijseree M. 2007. Oocyte collection and in vitro oocyte culture supplemented with hormones in sow. Abstract of the First Annual Conference Silpakorn University.

Kaewsangiem S. Salaenoi J. Narkkong N. Veerapraditsin T. Areekijseree M. 2006. Histopathology of red sternum syndrome in mud crab (Scylla serrata Forskall 1775) collected from soft-shell crab farm. Journal of microscopy of Thailand 20: 207-208.

Areekijseree M. Thongpan A. Vejaratpimol R. 2005. Porcine oviductal epithelial cells and cumulus-oocyte complex observance. Abstract of the 22th EMST Annual Conference Microscopy Society of Thailand. 2-4 February 2005 at Chonburi, Thailand.


Sangthong T. Areekijseree M. Vejaratpimol R. 2005. Cytotoxicity and genotoxicity of mouse derived (L929) cells exposed to cadmium chloride and cells viability assays. Abstract of the 31th Congress on Science and Technology of Thailand. 18-20 October 2005. Technopolis, Suranaree University, Nakhon Ratchasima. P107-108.

Areekijseree M. Vejaratpimol R. Gumlungpat N. 2004. Microstructure investigations of porcine ampullary oviductal epithelial cells by Scanning electron microscope. Abstract of the 30th Congress on Science and Technology of Thailand. 19-21 October 2004. at Impact Exhibition and Convention Center, Muang Thong Thani. P43.

Areekijseree M. 2003. Scanning electron microscopy observations of porcine ampullary oviductal epithelial cells. Silpakorn University International Journal. 1-2 (3) P. 226-276.

นัทธีรา สรรมณี, กนกพร สว่างแจ้ง, กมลชนก พานิชการ, มยุวา อารีกิจเสรี. 2551. ศึกษาความเป็นประโยชน์ ของฮิวมัสกับภาคการเกษตรไทย. วารสารเคหะการเกษตร ปีที่ 32 ฉบับที่ 5 หน้า 247-249.

มยุวา อารีกิจเสรี. 2550. แนวทางการศึกษาโครงสร้างและองค์ประกอบธาตุของสารฮิวมิกในปุ๋ยอินทรีย์ของ ไทย. หนังสือพิมพ์ข่าวหอการค้า ปีที่ 27 ฉบับที่ 278 วันที่ 16-31 ธันวาคม 2550. หน้า 7.

มยุวา อารีกิจเสรี เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์บุท่อนำไข่และเซลล์ล้อมรอบเซลล์ไข่สุกรเพื่อการศึกษาทาง ชีววิทยาการสืบพันธุ์และการทดสอบทางพิษวิทยา วารสารวิทยาศาสตร์ศึกษา 2547 ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 หน้า 33-36.

มยุวา อารีกิจเสรี การเตรียมตัวอย่างเซลล์เพาะเลี้ยงเพื่อการศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน Journal of STREC 2547 ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 หน้า 9-12.

Kitiyanant Y, Tocharus C, Areekijseree M, Pavasuthipaisit K. 1995. Swamp buffalo oocytes
from transvaginal ultrasound-guided aspiration fertilized and co-cultured in vitro with bovine oviductal epithelial cells. Theriogenology. 43 (1): 250. มี impact factor 1.965 (ปี 2001)

Kitiyanant Y, Lhuangmahamonkol S, Areekijseree M, Tocharus C, Thonabulsombat C,
Pavasuthipaisit K. 1993. Porcine oviductal support in vitro bovine embryo development. Theriogenology. 39 (1): 246. มี impact factor 1.965 (ปี 2001)

Tocharus C, Kitiyanant Y, Areekijseree M, Jaruansuwan M, Pavasuthipaisit K. 1994. Viability testing of frozen-thawed bovine embryos produced from oocytes matured fertilized and cultured with oviductal cells in vitro. Thai. J. Physiol. Sci. 7(1): 23-31.

Kitiyanant Y, Schmidt MJ, Areekijseree M, Pavasuthipaisit K. 1994. Acrosome evaluation of semen collection by AV in Asian elephant (Elephas maximus) and treated with caffeine, PHE, c-AMP and Heparin. Seventh International Symposium on Spermatology. Cairn, North Queensland, Australia. 1994; P. 95-96.

Kitiyanant Y, Tocharus C, Areekijseree M, Jaruansuwan M, Vasavanandh T, Rathprasert T, Pavasuthipaisit P. 1994. Biotechnology IV: Sexing in cattle. Proceeding in the International Congress (Techno Indochina) on Science and Technology for good Relationship with Neighbor Countries. Bangkok,Thailand. P. 18-24.

Pavasuthipaisit K, Kitiyanant Y, Tochrus C, Thonabulsombat C, Lhungmahamongkol S, Areekijseree M., Narksompop N. 1993. Biotechnology in farm animal III. Ovum pick up, embryo production and hormonal influence. Proceeding in Second Inter-Congress Symposium of The Asia and Oceanic-Society for Comparative Endocrinology, Thailand. P.160-161.

Pavasuthipaisit K, Kitiyanant Y, Tocharus C, Thonabulsombat C, Areekijseree M, Lhuangmahamongkol S, Narksompop N Prempree P. 1993. Biotechnology in farm animals I. Embryo production in vitro and sexing. Proceeding in The 31st Kasetsart University Annual conference. P.93-106.

Kitiyanant Y, Lhuangmahamonkol S, Areekijseree M, Tocharus C, Thonabulsombat C, Pavasuthipaisit K. 1993. Porcine oviductal support in vitro bovine embryo development. Annual Meeting of The IETS. January 10-12 in Baton Rouge, Louisiana, USA. 1993.

Kitiyanant Y, Songthavesin C, Youngprapakorn P, Junprasert S, Areekijseree M, Tocharus C, Pavasuthipaisit K. 1993. Seasonal changes of male reproductive tract and testosterone level of Crocodilus siamensis. Proceedings in Second Inter-Congress Symposium of The Asia and Oceania-Society for Comparative Endocrinology, Thailand. 1993; P. 232-233.

Kitiyanant Y, Thonabulsombat C, Chongthammakun S, Tocharus C, Sricharoen P, Areekijseree M, Pavasuthipaisit K. 1991.Pregnancy and born of calf resulting from bovine oocyte matured, fertilized and cultured in oviductal cells in vitro. Abstract of The seventeenth Congress on Science and Technology of Thailand. October 24-26 at Health Science Auditorium Khon Kaen University, Thailand. 1991; B-089.

Kitiyanant Y, Thonabulsombat C, Chongthammakun S, Tocharus C, Sricharoen P, Areekijseree M, Pavasuthipaisit K. 1991. Pregnancy and born of calf resulting from bovine oocyte matured, fertilized and cultured in oviductal cells in vitro. The fourteenth Annual Meeting of the Society of Anatomy of Thailand. Songkla. 1991; P.14-15.

Ooba T, Sricharoen P, Areekijseree M, Kitiyanant Y, Pavasuthipaisit K. 1990. Evaluation of acrosome reaction in bovine sperm by a triple-staining technique. J Physilo. Sci. 3: 91- 104.

Pavasuthipaisit K, Kitiyanant Y, Chongthammakun S, Thonabulsombat C, Tocharus C, Areekijseree M, Sricharoen P, Ooba T. Biotechnology of embryo production in vitro and its impact on national economic improvements. In Abstract of The thirteenth Annual Meeting of the Society of Anatomy of Thailand. Bangkok. 1990; P. 27.

Chongthammakun S, Teganjanavaich K, Yongsabanant M, Pavasutipaisit K. 1987. Bioactive and immunoactive luteinizing hormone responses to gonadotropin-releasing hormone in post-menopausal women with diabetes mellitus. Ramathibodi. Med. J. 50-53.

Chongthammakun S, Pavasuthipaisit K, Varavudhit P, Eakavibhata C, Yongsabanant M, Vongpayabal P. 1987. Studies on the effects of gossypol on monkey sperm morphology. Abstract of The thirteenth Conference on Science and technology of Thailand. October 20-22 at Prince of Songkla University, Hat-yai, Songkla, Thailand. 1987; B78.

Somsamorn J, Youngsabanant M, Anantasiri S, Pavasuthipaisit K. 1986. An investigation on the alteration of pituitary hormones secretion in Thai hyperthyroidism patients.The ninth Annual Meeting of the Society of Anatomy of Thailand. April 22-25 at Karnchanaburi Thailand. 1986; P.39.

Chongthammakun S, Youngsabanant M, Pavasuthipaisit K. 1986. Bioactive and immunoactive luteinizing hormone during the menstrual cycle in normal Thai women. Intern. Med. 1986. 2: 70-75.

Areekijseree M, Engkagul A, Kovitvadhi U, Thongpan A, Mingmuang M, Pakkong P, Rungruangsak-Torrissen K. 2004. Temperature and pH characteristics of amylase and proteinase of adult freshwater pearl mussel: Hyriopsis (Hyriopsis) bialatus Simpson 1900. Aquaculture. 234: 575-587. มี impact factor 1.536 (ปี 2002).

Areekijseree, M, Engkagul A, Kovitvadhi U, Thongpan A, Rungruangsak-Torrissen K. 2006. Development of digestive enzymes and in vitro digestibility of different phytoplankton for culture of juvenile freshwater pearl mussel, Hyriopsis (Hyriopsis) bialatus Simpson 1900. Invert. Reprod. Dev. 49 (4) 255-262. มี impact factor 0.7 (ปี 2002)

Areekijseree M, Engkagul A, Kovitvadhi U, Thongpan A, Mingmuang M, Kovitvadhi S. 2002. Activity profiles at different pH and temperature of cellulases and lipases in freshwater pearl mussel: Hyriopsis (Hyriopsis) bialatus, Simpson 1900. Kasetsart Journal (Nat. Sci.). 4 (36) 399-407. มี impact factor 0.060 (ปี 2004)

Areekijseree M, Kovitvadhi S, Kovitvadhi U, Engkagul A, Thongpan A, Mingmuang M, Vejaratpimol R. 2003. Culture and morphological development of freshwater pearl mussel: Hyriopsis (Hyriopsis) bialatus Simpson 1900. Abstract of the 29th Congress on Science and Technology of Thailand. 20-22 October 2003 at Khon Kaen University.

Areekijseree M, Engkagul A, Kovitvadhi U, Thongpan A, Mingmuang M, Pakkong P, Rungruangsak-Torrissen K. 2002. Proteinases in freshwater pearl mussel, Hyriopsis (Hyriopsis) bialatus Simpson 1900. Abstract of the 28 th Congress on Science and Technology of Thailand 24-26 October 2002. Queen Sirikit National Convention Center, Bankok. P. 309.

Areekijseree M, Engkagul A, Kovitvadhi U, Thongpan A, Mingmuang M, Pakkong P,. Rungruangsak-Torrissen K. 2002. Amylase in freshwater pearl mussel, Hyriopsis (Hyriopsis) bialatus Simpson 1900. Abstract of the 28 th Congress on Science and Technology of Thailand 24-26 October 2002. Queen Sirikit National Convention Center, Bankok. P.310.

ตำรา เอกสารประกอบการสอนและเอกสารการสอน

มยุวา อารีกิจเสรี 2550 “การเตรียมเซลล์สืบพันธุ์และการผลิตตัวอ่อนสัตว์ในจานแก้ว” (Animal Gamete Preparation and In vitro Embryonic Production) ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 215 หน้า ISBN 978-974-641-212-4

มยุวา อารีกิจเสรี 2548 “เทคนิคทางชีววิทยาสำหรับกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด” (Biological Techniques in Scanning Electron Microscopy) ภาควิชาชีววิทยา คณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 119 หน้า ISBN 974-9624-89-0

มยุวา อารีกิจเสรี 2549 เอกสารประกอบการสอนวิชา Biological Microtechniques ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม 195 หน้า

มยุวา อารีกิจเสรี 2546 ชีววิทยา ทั่วไป 1 บทที่, 31 หน้า

มยุวา อารีกิจเสรี 2543 “กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน” ในเอกสารประกอบการอบรมโอลิมปิกวิชาการ สาขา
ชีววิทยา ค่ายที่ 1 ระหว่าง 6-21 ตุลาคม 2543 ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัย ศิลปากร วิทยาเขต พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม

มยุวา อารีกิจเสรี 2541 คู่มือปฏิบัติการวิชา 512 221 เอ็มบริโอสัตว์มีกระดูกสันหลัง 50 หน้า