อาจารย์ ดร.วิวิชชุตา เดชรักษา

Dr. Wivitchuta Dechruksa

ติดต่อ

28271
1510 ชั้น 5 อาคารวิทยาศาสตร์ 1

การศึกษา

ปริญญาเอก

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2556)

ปริญญาโท

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2550)

ปริญญาตรี

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2545)

สาขาที่เชี่ยวชาญ

- Malacology and Medical Malacology
- Taxonomy and systematics of gastropods.
- Phylogenetic analysis of limnic snails (Thiaridae) using morphological and molecular data
- Revision, systematics and zoogeography of snail genus Melanoides (M. tuberculata and M. jugicostis) in Thailand.

งานวิจัย

- ปรสิตวิทยาในคนและสัตว์
- ความหลากหลายทางชีวภาพและถิ่นการกระจายพันธุ์ของหอยที่เป็นโฮสต์กึ่งกลางที่ก่อให้เกิดโรคพยาธิใบไม้ในบริเวณแถบเขตร้อน
- การจัดอนุกรมวิธานและระบบกายวิภาคของหอย

ผลงานตีพิมพ์

งานวิจัย :

• 2006-2009 : Cercarial Infections of Freshwater Snails Family Thiaridae in
Thailand. (Financial supported from the Research and Development
Institute,Silpakorn University,Thailand.)

• 2010 : Diversity of Cercariae Obtained from Freshwater Snails Family
Thiaridae in Thailand. (Financial supported from the Faculty of
Science, Silpakorn University,Thailand.)

• 2011 : Surveillance of Helminthiasis at Water Resource Development
Area in Order to Maximize of Usage and Sustainability : A Case
Study of the Communities of Pasak Cholasid Dam.
(Financial supported from the Research and Development
Institute, Silpakorn University,Thailand.)

• 2012 : Phylogenetic analysis, anatomy, radula and morphological
differentiation of freshwate snails genus Melanoides Olivier, 1804
(Gastropoda:Thiaridae) in Thailand. (Financial supported from
the Research and Development Institute, Silpakorn
University,Thailand.)

• 2013 : Systemetic of freshwater snail, Thiara rudis in Thailand.
(Financial supported from the Faculty of Science, Silpakorn
University,Thailand)

• 2014-2015 : Taxonomy and Ecology of Snail Intermediate Host of Trematodes
in Family Thiaridae and Pachychilidae and Related Taxa: Focusing
on Snails from the Genus Thiara Röding, 1798, Melanoides Olivier,
1840 and Brotia Adams, Aim to Verifying Genera/Species and Fauna
of Thailand.(Financial supported from University,Thailand.)


ผลงานตีพิมพ์ :

1. Wivitchuta Dechruksa, Suluck Namchote, Supatta Sritongtae, Duangduen Krailas.
Species Diversity of Molluscs Obtained from Mangrove Forest and Estuary of River
in the Eastern Coast of Thailand. 2014. Tokyo International Conference on Life and
Biological Engineering. Conference Proceedings December 2014. Tokyo, Japan.
931-937.

2. Duangduen Krailas, Suluck Namchote, Tunyarut Koonchornboon, Wivitchuta
Dechruksa, and Dusit Boonmekam. 2014. Trematodes obtained from the thiarid freshwater snail Melanoides tuberculata (Müller, 1774) as vector of human infections in Thailand. Zoosystematics and Evolution. 90(1): 57-86.

3. Wivitchuta Dechruksa, Duangduen Krailas and Matthias Glaubrecht. Evaluating
the status and identity of “Melanoides” jugicostis Hanley & Theobald, 1876- an
enigmatic thiarid being host to human parasites in Thailand (Caenogastropoda,
Cerithioidea). Zoosystematics and Evolution. 89(2): 293-313.

4. Duangduen Krailas, Sirilak Chotesaengsri, Wivitchuta Dechruksa, Suluck
Namchote, Chatapat Chuanprasit, Nuanpan Veeravechsukij, Dusit Boonmekam,
and Tunyarut Koonchornboon. 2012. Species Diversity of Aquatic Mollusks and
their Cercarial infections at Khao Yai National Park, Thailand. J Trop Med
Parasitol 35(2) : 37-47.

5. Krailas D, Dechruksa W, Chotesaengsri S, Pattaradussadee N, Rattanathai P,
Namchote S, Koonchornboon T. 2012. Human Intestinal Flukes Haplorchis
taichui and Haplorchis pumilio in their intermediate hosts, Freshwater Snails
Family Thiaridae in Thailand. Proceeding of the XI European Multicolloquium of
Parasitology (EMOP 11). July 25-29, 2012, Cluj-Napoca, Romania, 39-43.

6. Wivitchuta Dechruksa, Duangduen Krailas, Matthias Glaubrecht. 2012.
Evaluating Status and Identity Snails Intermediate Host of Trematode, Genus
Melanoides Olivier,1804 (Gastropoda, Thiaridae, Melanoides) in Thailand.
Proceeding of the XI European Multicolloquium of Parasitology (EMOP 11). July
25-29, 2012, Cluj-Napoca, Romania, 19-23.

7. Duangduen Krailas, Sirilak Chotesaengsri, Namfon Pattaradussadee, Napatsorn
Notesiri and Wivitchuta Dechruksa. 2008. Bucephalid (Gasterostome) Cercariae
Obtained from Freshwater Clams in Thailand. J Trop Med Parasitol 31 : 70-76.
8. Dechruksa W, Krailas D, Ukong S, Inkapatanakul W and Dangprasert T. 2007.
Trematode infections of Freshwater snails Family Thiaridae in Khek River. Southeast
Asian J Trop Med Pub Hlth 38 (6):1016-1028.

9. W Dechruksa, D Krailas, S Ukong, W Inkapatanakul and T Dangprasert. Cercarial
Infections of Freshwater Snails Family Thiaridae in Keak River, Thailand. 2006.
International Proceeding 11th International Congress of Parasitology ICOPA XI,
Glasgow (Scotland, United Kingdom, August 6-11, 2006: 325-329.

10. Krailas D, Ukong S, Dechruksa W and Janecharut T. 2003. Cercarial infection in
Paludomus petrosus, freshwater snail in Pa La-U waterfall. Southeast Asian J Trop
Med Pub Hlth.34: 286-290.