ผศ.ดร.จันทร์ดี ระแบบเลิศ

Assist. Prof. Dr. Jundee Rabablert

ติดต่อ

28251
1424 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 ชั้น 4,ห้องปฏิบัติการ 1401 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 ชั้น 4

การศึกษา

ปริญญาเอก

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (จุลชีววิทยาการแพทย์) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล (2548)

ปริญญาโท

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จุลชีววิทยา) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (2544)

ปริญญาตรี

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (2526)

สาขาที่เชี่ยวชาญ

- Animal cell culture
- Immunology
- Medical Entomology
- Virology

งานวิจัย

1. การพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อจากไวรัสเด็งกี ไวรัสไข้สมองอักเสบเจอี และไวรัสอหิวาต์สุกร
2. การพัฒนาสมุนไพรต้านเชื้อไวรัสเด็งกี ไวรัสไข้สมองอักเสบเจอี และเชื้ออะมีบา
3. การพัฒนาชุดตรวจเชื้อไวรัสเด็งกี ไวรัสไข้สมองอักเสบเจอี และแอนติเจนไรฝุ่น
4. การศึกษาการผ่าเหล่าของเชื้อไวรัสไข้เด็งกี ไข้สมองอักเสบเจอี จากยุงพาหะ และซีรั่มผู้ป่วย
5. การศึกษาพยาธิสภาพของเชื้อไวรัสไข้เด็งกี, ไข้สมองอักเสบเจอี ในสัตว์ทดลอง

ผลงานตีพิมพ์

ผลงานวิจัยตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ
Tiewcharoen. S., Phurttikul, W., Rabablert, J., Auewarakul, P., Roytrakul, S., Chetanachan, P., Attitep, P. & Junnu, V. (2014) Effect of synthetic antimicrobial peptides on Naegleria fowleria trophozoites. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 45(3): 537-546 (JIF 2013 = 0.8).

Yoksan, S., Rabablert, J., Chaiyo, K., Rajchakam, S., Tiewchareon, S., Rabablert, N., Kerdkringkrai, S., Samngamnim, N., Phurttikul, W. & Luangboribun, T. (2013). Health, 5(9), 1516-1525.

Thaisonthi, S., Rabablert, J. & Yoksan, S. (2013). Comparison of full-length genomics sequences between dengue virus serotype 3, parental strain, and its derivatives, and B-cell epitopes prediction from envelope region. Bioinformation 9(12): 622-8. (JIF 2013 =0.9)

Tiewcharoen, S., Chaiyoa, K., Rabablert, J., Roytrakul, S., Kosiyachinda, P. & Drechself, H. (2013) Expression profile of human neuroblastoma cells after exposure to Naegleria fowleri. Asian Biomedicine 7(2): 211-218 (JIF 2012 = 0.256)

Tiewcharoen, S., Rabablert, J., Roytrakul, S., Wiyawuth, W., Malainual, N., Junnu, V., Chaiyo, K. & Auewarakul, P. (2012). Differentially expressed genes of Naegleria fowleri during exposure to Human neuroblastma cells. Asian Biomedicine, 6(6), 909-915.

Rabablert, J., Tiewcharoen, S., & Virach, J. (2011). ITS and pB2.5 gene expression of Naegleria fowleri in drug resistance. Health, 3, 529-533.

Wongsawat, K., Rabablert, J., Dharakul, T., Pratumsrikajorn, T. & Narat, P. (2011). Detection of nucleic acid of classical swine fever virus by reverse transcription loop-mediated isothermal amplification (RT-LAMP). Health, 3(7): 447-452.

Thongdee, D., Rabablert, J., Muninnobpamas, T., Wasuwat, P., Pipatchaipaisan, R., Tiewchareon, S. & Malainual, N. (2011). T cell responses to Der f2 mite allergens in Thai allergic patients. Health, 3(7), 423-431.

Tiewchareon, S., Rabablert, J., Worawirunwong, D., Pratumsrikajorn, T., Limsangurai, S. & Junnu, V. (2011). Activity of chlorpromazine on nfa1 and Mp2CL5 genes of Naegleria fowleri trophozoites. Health, 3(3), 166-171.

Phiphatchaipaisarn, R., Rabablert, J., Bramarapravati, K., Thongdee, D., Wongpitoon, N., Durongpisitkul, W. & Malainual, N. (2010). Development of time-resolved immunofluorometric assays for the detection of house dust mite-allergic IgE in human sera. Health, 2(11), 1280-1286.

Tiewcharoen, S., Rabablert, J. & Junnu, V. (2009). In vitro Susceptibility of Naegleria fowleri trophozoites to amphotericin B-combined chlorpromazine. Research Journal of Microbiology, 4(9), 320-333.

Tiewcharoen, S., Rabablert, J., Chetanachan, P., Junnu, V., Worawirounwong, D. & Malainual, N. (2008). Scanning electron microscopic study of human neuroblastoma cells affected with Naegleria fowleri Thai strains. Parasitology Research, 103:1119-1123. (JIF 2008 = 1.35)

Tiewcharoen, S., Malainual, N., Junnu, V., Chetanachan, P. & Rabablert J. Cytopathogenesis of Naegleria fowleri Thai strains for cultured human neuroblastoma cells. Parasitology Research, 102, 997-1000. (JIF 2008 = 1.3)

Rabablert, J., Wasi, C., Kinney, R., Kasisith, J., Pitidhammabhorn, D. & Ubol, S. (2007). Attenuating characteristics of DEN-2 PDK53 in flavivirus-naïve peripheral blood mononuclear cells. Vaccine, 25, 3896-3905. (JIF 2007 = 2.3)

Butrapet, S., Rabablert, J., Angsubhakorn, S., Wiriyarat, W., Huang, C., Kinney, R., Punyim, S. & Bhamarapravati N (2002). Chimeric dengue type 2/type 1 viruses induce immune responses in Cynomologous monkeys. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine Public Health, 33(3), 589-599.

Rabablert, J., Dharakul, T., Yoksan, S. & Bhamarapravati, N. (2000). Dengue virus specific T cell responses to live attenuated monovalent dengue-2 and tetravalent dengue vaccines. Asian Pacific Journal Allergy Immunology, 18, 227-235.


บทความวิชาการระดับนานาชาติ
Rabablert, J., Yoksan, S. (2009). Attenuated D2 16681-PDK53 vaccine: defining humoral and cell-mediated immunity. Current Pharmaceutical Design, 15, 1203-1211 (JIF 2009 = 4.85)

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ Proceedings (เรื่องเต็ม) สืบเนื่องจากการประชุมนาชาติ
Luangboribun, T., Tiewcharoen, S., Rabablert, J., Auewarakul, P., Lumlerdkij, N., Junnu, V. & Roytrakul, S (2014). Screening of anti-amoebic activity on Naegleria fowleri in extracts of Thai medicinal plant. JITMM2013 Proceedings, 3, 16-22. http://www.jitmm.com/proceeding/compPaper/2014/Tarmphong.pdf