ผศ. สรธร เกิดเกรียงไกร

Assist. Prof. Soratorn Kerdkriangkrai

ติดต่อ

1511 ชั้น 5 อาคารวิทยาศาสตร์ 1

การศึกษา

ปริญญาโท

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สัตววิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2529)

ปริญญาตรี

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2525)

สาขาที่เชี่ยวชาญ

ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง และวิทยาต่อมไร้ท่อ

งานวิจัย

สารธรรมชาติ สารจากพืช ที่มีผลต่อระบบสืบพันธุ์ของสัตว์

ผลงานตีพิมพ์

Rabablert J, Kerdkriangkrai S, Yoksan S. (2014) Detection of dengue virus-infected patient sera using Hydroxy naphthol blue-RT-LAMP method. Proceeding of the Council of University
Faculty Senate of Thailand (CUFST) Annual Conference. November 20-21, 2014, Bangkok,
Thailand, 190-197.
Yoksan, S., Rabablert, J., Chaiyo, K., Rajchakam, S., Tiewchareon, S., Rabablert, N., Kerdkringkrai, S.,
Samngamnim, N., Phurttikul, W. & Luangboribun, T. (2013). Cytokine gene expression in
human hepatocytes infected with dengue virus serotype 3 (strain-16562). Health, 5(9), 1516-
1525.