รศ.ดร.เรณู เวชรัชต์พิมล (เกษียณอายุราชการ 2559)

Assoc. Prof. Renu Vejaratpimol

ติดต่อ

การศึกษา

ปริญญาเอก

Ph.D (Science) Osaka City University, Osaka, Japan (2542)

ปริญญาโท

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สัตววิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2522)

ปริญญาตรี

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2519)

สาขาที่เชี่ยวชาญ

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทรัพยากรสัตว์ แขนงวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และ
การถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาครู อาจารย์ เยาวชนและประชาชน
ความชำนาญพิเศษ
1. การพัฒนาเทคนิคเพื่อตรวจหาความเสี่ยงจากการได้รับสารพิษในระดับที่ไปทำลายสารพันธุกรรม (genotoxicity) จากผู้ที่ประกอบอาชีพที่ใช้สารเคมีที่มีพิษและผู้อยู่อาศัยในสถานที่มีการ
ปนเปื้อนสารพิษ
2. การเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ และการประยุกต์ใช้ในการศึกษาเพื่อผลิต monoclonal antibody, cytotoxicity test และทดสอบประสิทธิภาพของสารต้านมะเร็งและสารต้านอนุมูลอิสระ
3. การใช้เซลล์เพาะเลี้ยงและสิ่งมีชีวิตเป็น Biological Marker ของสารพิษที่มีผลในระดับทำลายสารพันธุกรรม (genotoxicity)
4. การถ่ายทอดเทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาการสอนของครูวิทยาศาสตร์และนักเรียนที่มาเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ
5. การอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่อง food safety และวิธีใช้พลาสติกและโฟมบรรจุอาหารให้ ปลอดภัย ห่างไกลมะเร็ง การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและรมณรง๕ให้ตลาดน้ำเป็น ตลาดน้ำปลอดโฟม
6. การอบรมเชิงปฏิบัติการและการจัดค่าย เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อเฝ้าระวังมลพิษ ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมโดยพลัง 3 ประสาน บ ว ร (บ้าน วัด โรงเรียน)
7. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพการศึกษา

งานวิจัย

 • ลัดดาวรรณ เพชรอาวุธ และเรณู เวชรัชต์พิมล (2555) การติดตามเฝ้าระวังการปนเปื้อนของสารพิษ
  ที่มีฤทธิ์ทำลาย สารพันธุกรรมในสิ่งแวดล้อมด้วยคางคกบ้าน ในการประชุมวิชาการ
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 7 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบ
  เทค บางนา กรุงเทพ 2-4 พฤษภาคม 2555. หน้า 86
 • เรณู เวชรัชต์พิมล (2554) ถอดบทเรียนการทำรายงานอี/เอช ไอ เอ (E/HIA) จากมาบตาพุดเพื่อ
  เสริมสร้าง ความเข้มแข็งของประชาชนในการใช้สิทธิ์ที่เชื่อมโยงกับสุขภาวะ. รายงานการ
  ศึกษามูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ.
 • Kaewklom, S. and Vejaratpimol, R. (2554) In vitro protective effect of
  Pandanus ordoratissimus extract on ultraviolet B (UVB)-induced
  DNA damage. African Journal of Biotechnology, 10(45), 9165-9169.
 • เรณู เวชรัชต์พิมล พนอ อัศวรุจานนท์ และ กนกอร แสงทอง (2553) ข้อเท็จจริงที่ค้นพบจาก
  เอกสารการทำ EHIA ของโครงการ : สารก่อมะเร็งและสารเคมีที่มีผลกระทบต่อการ
  ทำงานของระบบและอวัยวะสำคัญของมนุษย์ของโครงการอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุด
  และพื้นที่ใกล้เคียงในจังหวัดระยอง. เครือข่ายวิชาการเพื่อการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและ
  สุขภาพ มหาวิทยาลัยศิลปากร. โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร.
 • เรณู เวชรัชต์พิมล (2553) การสำรวจความเสียหายของดีเอ็นเอในคน กบหนอง และหอยแมลงภู่ที่
  ได้รับมลพิษจากอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง นำเสนอในการประชุมวิชาการและผลงาน
  วิจัยสร้างสรรค์ “ศิลปากรวิจัยครั้งที่ 3” : ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
  พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม. 28-29 มกราคม 2553.
 • นพมาศ พึ่งทรัพย์ และเรณู เวชรัชต์พิมล. 2553. ผลของสารหนูต่อความเป็นพิษของสารพันธุกรรมในปลากะพง
  ขาว (Lates calcarifer) ด้วยเทคนิค comet assay. การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยสร้างสรรค์
  ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัย
  ศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม. 28-29 มกราคม 2553. หน้า O-59 – O-60.
 • ชมพูนุท นุดศุภร และเรณู เวชรัชต์พิมล. 2553. ผลของสารหนูต่อความเป็นพิษระดับสารพันธุกรรมในปลากะรัง
  (Epinephelus malabaricus). การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยสร้างสรรค์ ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 3
  ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนาม
  จันทร์ นครปฐม. 28-29 มกราคม 2553. หน้า O-61 – O-62.
 • เพ็ญสุภา ศรีพรหมทอง และเรณู เวชรัชต์พิมล. 2553. การประเมินความเป็นพิษของสารหนูต่อสารพันธุกรรมใน
  เซลล์ฮีโมไซต์ของหอยแมลงภู่ (Perna viridis) ด้วยเทคนิค micronucleus test และ comet assay.
  การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยสร้างสรรค์ ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิม
  พระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม. 28-29
  มกราคม 2553. หน้า O-63 – O-64.
 • วรัญญา วีนุช ยุพดี เฮงจันทร์และ เรณู เวชรัชต์พิมล (2552) การประเมินและเปรียบเทียบความผิดปกติของ
  นิวเคลียสในสิ่งมีชีวิตในหมู่บ้านคลิตี้ล่างและหมู่บ้านกองม่องทะ จ.กาญจนบุรี ด้วยวิธี Micronucleus test
  และ Comet Assay (2552) การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชนครั้งที่ 4 วันที่ 20-21 มีนาคม 2552 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพ.
 • Sripromtong, P. and Vejaratpimol, R. (2009) Observations of DNA damage in haemocytes of Green lipped
  mussels (Perna viridis) collected from Map Ta Phut, Rayong Province by micronucleus test and comet
  assay. 35th Congress on Science and Technology of Thailand (STT35), The Tide Resort (Bangsaen
  Beach) Chonburi, Thailand, October 15 – 17, 2009.
 • Puengsap, N. and Vejaratpimol, R. (2009) Evaluation of genotoxicity induced by arsenic in the erythrocytes
  of White sea bass (Lates calcarifer) using the micronucleus test and comet assay. 35th Congress on
  Science and Technology of Thailand (STT35), The Tide Resort (Bangsaen Beach) Chonburi, Thailand, October 15 – 17, 2009.
 • Nudsuphorn C. and Vejaratpimol, R. (2009) The detection of genotoxicity in peripheral blood of Grouper
  (Epinephelus malabaricus) exposed to arsenic. 35th Congress on Science and Technology of Thailand
  (STT35), The Tide Resort (Bangsaen Beach) Chonburi, Thailand, October 15 – 17, 2009.
 • Vejaratpimol, R., Googsantea, S. and Gooneratne, R. (2008) Micronucleus test to detect tissue genotoxicity in catfish (Clarias macrocephalus) exposed to cadmium. Poster No. 18 with Abstract. In The 5th SETAC World Congress, 3-7 August, 2008. organized by The Society of Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC) at Sydney Convention and Exhibition Centre, Sydney, Australia
 • Vejaratpimol, R., Asvarujanon, P. and Gooneratne, R. (2008) Genotoxic evaluation of neem extract in catfish Clarias macrocephalus) using micronucleus test and comet assay. Poster No. 19 with Abstract . In The 5th SETAC World Congress, 3-7 August, 2008. organized by The Society of Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC) at Sydney Convention and Exhibition Centre, Sydney, Australia
 • Vejaratpimol, R. and Asvarujanon, P. (2008) Cytogenetic Damage Analysis of School Children and Adults Living in the Map Ta Phut Industrial Estate Area Using Micronucleus Test in Buccal Cells Poster No. 23 with Abstract. In The 5th SETAC World Congress, 3-7 August, 2008. organized by The Society of Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC) at Sydney Convention and Exhibition Centre, Sydney, Australia
 • Googsantea, S., Gumlungpat, N. and Vejaratpimol, R. (2006) Genotoxicity of CdCl2 in peripheral erythrocytes and gill epithelial cells of Clarias macrocephalus. Abstract of 32th Congress on Science and Technology of Thailand. October 10-12, Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok,
  Thailand. p.97.
 • Areekijseree, M. and R. Vejaratpimol (2006) In vivo and in vitro porcine oviductal epithelial cells,
  cumulus cell complexes and cumulus cells study: A scanning electron microscopy and inverted
  microscopy” Micron, 37, 707-716
 • Sangthong, T. , Areekijseree, M. and Vejaratpimol, R. (2005) Cytotoxicity and genotoxicity of mouse derived
  (l929) cells exposed to cadmium chloride and cell viability assays. Abstract of 30th Congress on Science and Technology of Thailand. October 18-20, Technopolis, Suranaree University of Technology. p.107
  Googsantea, S., Gumlungpat, N. and Vejaratpimol, R. (2005) Genotoxic effects of cadmium chloride : an assessment of fish erythrocytes micronucleus assay. Abstract of 30th Congress on Science and Technology of Thailand. October 18-20, Technopolis, Suranaree University of Technology. p.107C. Changsangfa, N.Gumlungpat, R. Vejaratpimol (2005) A comparative assessment of copper-induced cytotoxicity in mouse derived (l929) cells. Abstract of 30th Congress on Science and Technology of Thailand. October 18-20, Technopolis, Suranaree University of Technology. p.108
  Sa-ngiamsuntron, K., Gumlungpat, N. and Vejaratpimol, R. (2005) Genotoxic effect of neem extract pesticide on mouse fibroblast l929 cell line. Abstract of 30th Congress on Science and Technology of Thailand. October 18-20, Technopolis, Suranaree University of Technology. p.107
  (เป็นงานวิจัยเบื้องต้นซึ่งทำโดยนักศึกษาปริญญาตรี)
 • Areekijseree, M., Thongpan, A. and Vejaratpimol, R. (2005) Morphological study of porcine oviductal
  epithelial cells and cumulus-oocyte complex. Kasetsart Journal (Nat. Sci.). 39 (1), 136-144.
 • Areekijseree, M.,Thongpan, A. and Vejaratpimol, R. (2005) Porcine oviductal epithelial cells and cumulus-
  oocyte complex observance . Processding of the 22th EMST Annual Conference Microscopy Society
  of Thailand. Burapha University. Chonburi. Thailand.
 • Areekijseree, M., Vejaratpimol, R. and Gumlungpat, N. (2004) Microstructure investigations of porcine
  ampulary oviductal epithelial cells by scaning electron microscope. Abstract of 30th Congress on
  Science and Technology of Thailand. October 19-21, Impact Exhibition and Convention Center,
  Muang Thong Thani, Bangkok, Thailand, p. 43.
 • Vejaratpimol, R., Channuntapipat, C., Pewnim, T., Ito, K., Iizuka, M. and Minamiura, N. (1999) Detection
  and serological relationships of cymbidium mosaic potexvirus isolates. Journal of Bioscience and
  Bioengineering, 87(2), 161-168.
 • Vejaratpimol, R., Channuntapipat, C., Liewsaree, P., Pewnim, T., Ito, K., Iizuka, M. and Minamiura, N. (1998) Evaluation of enzyme-linked immunosorbent assays for the detection of cymbidium mosaic virus in orchids. Journal of Fermentation and Bioengineering, 86(1), p. 65-71.
  Thititananukij, S.; Vejaratpimol, R.; Pewnim, T. and Fast, A.W.(1996) Ethidium bromide nuclear
 • staining and fluorescence microscopy : an alternative method for triploidy detection in fish . Journal of the World Aquaculture Society, 27(2), p.213
  Fast, A.W.; Pewnim, T.; Keawtabtim, R.; Rungarun S.; Te, F.T. and Vejaratpimol, R.; (1995) Comparative growth of diploid and triploid Asian catfish Clarias macrocephalus in Thailand. Journal of the World
  Aquaculture Society, 26(4), p.390

ผลงานตีพิมพ์

ลัดดาวรรณ เพชรอาวุธ และเรณู เวชรัชต์พิมล (2555) การติดตามเฝ้าระวังการปนเปื้อนของสารพิษ
ที่มีฤทธิ์ทำลาย สารพันธุกรรมในสิ่งแวดล้อมด้วยคางคกบ้าน ในการประชุมวิชาการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 7 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบ
เทค บางนา กรุงเทพ 2-4 พฤษภาคม 2555. หน้า 86

เรณู เวชรัชต์พิมล (2554) ถอดบทเรียนการทำรายงานอี/เอช ไอ เอ (E/HIA) จากมาบตาพุดเพื่อ
เสริมสร้าง ความเข้มแข็งของประชาชนในการใช้สิทธิ์ที่เชื่อมโยงกับสุขภาวะ. รายงานการ
ศึกษามูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ.
Kaewklom, S. and Vejaratpimol, R. (2554) In vitro protective effect of
Pandanus ordoratissimus extract on ultraviolet B (UVB)-induced
DNA damage. African Journal of Biotechnology, 10(45), 9165-9169.

เรณู เวชรัชต์พิมล พนอ อัศวรุจานนท์ และ กนกอร แสงทอง (2553) ข้อเท็จจริงที่ค้นพบจาก
เอกสารการทำ EHIA ของโครงการ : สารก่อมะเร็งและสารเคมีที่มีผลกระทบต่อการ
ทำงานของระบบและอวัยวะสำคัญของมนุษย์ของโครงการอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุด
และพื้นที่ใกล้เคียงในจังหวัดระยอง. เครือข่ายวิชาการเพื่อการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ มหาวิทยาลัยศิลปากร. โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร.

เรณู เวชรัชต์พิมล (2553) การสำรวจความเสียหายของดีเอ็นเอในคน กบหนอง และหอยแมลงภู่ที่
ได้รับมลพิษจากอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง นำเสนอในการประชุมวิชาการและผลงาน
วิจัยสร้างสรรค์ “ศิลปากรวิจัยครั้งที่ 3” : ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม. 28-29 มกราคม 2553.

นพมาศ พึ่งทรัพย์ และเรณู เวชรัชต์พิมล. 2553. ผลของสารหนูต่อความเป็นพิษของสารพันธุกรรมในปลากะพง
ขาว (Lates calcarifer) ด้วยเทคนิค comet assay. การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยสร้างสรรค์
ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม. 28-29 มกราคม 2553. หน้า O-59 – O-60.

ชมพูนุท นุดศุภร และเรณู เวชรัชต์พิมล. 2553. ผลของสารหนูต่อความเป็นพิษระดับสารพันธุกรรมในปลากะรัง
(Epinephelus malabaricus). การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยสร้างสรรค์ ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 3
ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนาม
จันทร์ นครปฐม. 28-29 มกราคม 2553. หน้า O-61 – O-62.

เพ็ญสุภา ศรีพรหมทอง และเรณู เวชรัชต์พิมล. 2553. การประเมินความเป็นพิษของสารหนูต่อสารพันธุกรรมใน
เซลล์ฮีโมไซต์ของหอยแมลงภู่ (Perna viridis) ด้วยเทคนิค micronucleus test และ comet assay.
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยสร้างสรรค์ ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิม
พระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม. 28-29
มกราคม 2553. หน้า O-63 – O-64.

วรัญญา วีนุช ยุพดี เฮงจันทร์และ เรณู เวชรัชต์พิมล (2552) การประเมินและเปรียบเทียบความผิดปกติของ
นิวเคลียสในสิ่งมีชีวิตในหมู่บ้านคลิตี้ล่างและหมู่บ้านกองม่องทะ จ.กาญจนบุรี ด้วยวิธี Micronucleus test
และ Comet Assay (2552) การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชนครั้งที่ 4 วันที่ 20-21 มีนาคม 2552 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพ.

Sripromtong, P. and Vejaratpimol, R. (2009) Observations of DNA damage in haemocytes of Green lipped
mussels (Perna viridis) collected from Map Ta Phut, Rayong Province by micronucleus test and comet
assay. 35th Congress on Science and Technology of Thailand (STT35), The Tide Resort (Bangsaen
Beach) Chonburi, Thailand, October 15 – 17, 2009.

Puengsap, N. and Vejaratpimol, R. (2009) Evaluation of genotoxicity induced by arsenic in the erythrocytes
of White sea bass (Lates calcarifer) using the micronucleus test and comet assay. 35th Congress on
Science and Technology of Thailand (STT35), The Tide Resort (Bangsaen Beach) Chonburi, Thailand,
October 15 – 17, 2009.

Nudsuphorn C. and Vejaratpimol, R. (2009) The detection of genotoxicity in peripheral blood of Grouper
(Epinephelus malabaricus) exposed to arsenic. 35th Congress on Science and Technology of Thailand
(STT35), The Tide Resort (Bangsaen Beach) Chonburi, Thailand, October 15 – 17, 2009.

Vejaratpimol, R., Googsantea, S. and Gooneratne, R. (2008) Micronucleus test to detect tissue genotoxicity in catfish (Clarias macrocephalus) exposed to cadmium. Poster No. 18 with Abstract. In The 5th SETAC World Congress, 3-7 August, 2008. organized by The Society of Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC) at Sydney Convention and Exhibition Centre, Sydney, Australia

Vejaratpimol, R., Asvarujanon, P. and Gooneratne, R. (2008) Genotoxic evaluation of neem extract in catfish Clarias macrocephalus) using micronucleus test and comet assay. Poster No. 19 with Abstract . In The 5th SETAC World Congress, 3-7 August, 2008. organized by The Society of Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC) at Sydney Convention and Exhibition Centre, Sydney, Australia

Vejaratpimol, R. and Asvarujanon, P. (2008) Cytogenetic Damage Analysis of School Children and Adults Living in the Map Ta Phut Industrial Estate Area Using Micronucleus Test in Buccal Cells Poster No. 23 with Abstract. In The 5th SETAC World Congress, 3-7 August, 2008. organized by The Society of Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC) at Sydney Convention and Exhibition Centre, Sydney, Australia

Googsantea, S., Gumlungpat, N. and Vejaratpimol, R. (2006) Genotoxicity of CdCl2 in peripheral erythrocytes and gill epithelial cells of Clarias macrocephalus. Abstract of 32th Congress on Science and Technology of Thailand. October 10-12, Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok,
Thailand. p.97.

Areekijseree, M. and R. Vejaratpimol (2006) In vivo and in vitro porcine oviductal epithelial cells,
cumulus cell complexes and cumulus cells study: A scanning electron microscopy and inverted
microscopy” Micron, 37, 707-716

Sangthong, T. , Areekijseree, M. and Vejaratpimol, R. (2005) Cytotoxicity and genotoxicity of mouse derived
(l929) cells exposed to cadmium chloride and cell viability assays. Abstract of 30th Congress on Science and Technology of Thailand. October 18-20, Technopolis, Suranaree University of Technology. p.107

Googsantea, S., Gumlungpat, N. and Vejaratpimol, R. (2005) Genotoxic effects of cadmium chloride : an assessment of fish erythrocytes micronucleus assay. Abstract of 30th Congress on Science and Technology of Thailand. October 18-20, Technopolis, Suranaree University of Technology. p.107C. Changsangfa, N.Gumlungpat, R. Vejaratpimol (2005) A comparative assessment of copper-induced cytotoxicity in mouse derived (l929) cells. Abstract of 30th Congress on Science and Technology of Thailand. October 18-20, Technopolis, Suranaree University of Technology. p.108

Sa-ngiamsuntron, K., Gumlungpat, N. and Vejaratpimol, R. (2005) Genotoxic effect of neem extract pesticide on mouse fibroblast l929 cell line. Abstract of 30th Congress on Science and Technology of Thailand. October 18-20, Technopolis, Suranaree University of Technology. p.107
(เป็นงานวิจัยเบื้องต้นซึ่งทำโดยนักศึกษาปริญญาตรี)

Areekijseree, M., Thongpan, A. and Vejaratpimol, R. (2005) Morphological study of porcine oviductal
epithelial cells and cumulus-oocyte complex. Kasetsart Journal (Nat. Sci.). 39 (1), 136-144.

Areekijseree, M.,Thongpan, A. and Vejaratpimol, R. (2005) Porcine oviductal epithelial cells and cumulus-
oocyte complex observance . Processding of the 22th EMST Annual Conference Microscopy Society
of Thailand. Burapha University. Chonburi. Thailand.

Areekijseree, M., Vejaratpimol, R. and Gumlungpat, N. (2004) Microstructure investigations of porcine
ampulary oviductal epithelial cells by scaning electron microscope. Abstract of 30th Congress on
Science and Technology of Thailand. October 19-21, Impact Exhibition and Convention Center,
Muang Thong Thani, Bangkok, Thailand, p. 43.

Vejaratpimol, R., Channuntapipat, C., Pewnim, T., Ito, K., Iizuka, M. and Minamiura, N. (1999) Detection
and serological relationships of cymbidium mosaic potexvirus isolates. Journal of Bioscience and
Bioengineering, 87(2), 161-168.

Vejaratpimol, R., Channuntapipat, C., Liewsaree, P., Pewnim, T., Ito, K., Iizuka, M. and Minamiura, N. (1998) Evaluation of enzyme-linked immunosorbent assays for the detection of cymbidium mosaic virus in orchids. Journal of Fermentation and Bioengineering, 86(1), p. 65-71.

Thititananukij, S.; Vejaratpimol, R.; Pewnim, T. and Fast, A.W.(1996) Ethidium bromide nuclear
staining and fluorescence microscopy : an alternative method for triploidy detection in fish . Journal of the World Aquaculture Society, 27(2), p.213
Fast, A.W.; Pewnim, T.; Keawtabtim, R.; Rungarun S.; Te, F.T. and Vejaratpimol, R.; (1995) Comparative growth of diploid and triploid Asian catfish Clarias macrocephalus in Thailand. Journal of the World
Aquaculture Society, 26(4), p.390