รศ.ดร.โชคพิศิษฐ์ เทพสิทธา (ชาญนันทพิพัฒน์)

Assoc. Prof. Dr. Chockpisit Thepsithar (Channuntapipat)

ติดต่อ

1230 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 ชั้น 2

การศึกษา

ปริญญาเอก

PhD (Ag & Nat Res Sci-Horticulture), The University of Adelaide, Australia (2545)

ปริญญาโท

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (โรคพืช) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2528)

ปริญญาตรี

วิทยาศาสตรบัณฑิต (พฤกษศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2523)

สาขาที่เชี่ยวชาญ

Cryopreservation of plant germplasm,
Plant tissue culture, Micropropagation of economic crops, Plant DNA Technology

งานวิจัย

-In vitro flowering of Phalaenopsis from seed-derived plantlets
-In vitro culture of Paphiopedilum
-In vitro flowering of Paphiopedilum from seed-derived plantlets
-In vitro culture of orchids
-Sterilisation of culture medium by chemicals without autoclaving
-Micropropagation of some medicinal plants
-In vitro culture of carnivorous plants
-In vitro of caladium for mini-tuber production
-Micropropagation of cassava
-In vitro culture of chrysanthemum

ผลงานตีพิมพ์

International Journals

Thongpukdee A, Thepsithar C, Thammaso C (2014) Ethnobotanical survey of vegetable plants traditionally used in Kalasin Thailand. International Journal of Biological, Veterinary, Agricultural and Food Engineering 8(7): 636-639

Obsuwan K, Thepsithar C (2014) An effect of organic supplements on stimulating growth of Vanda and Mokara seedlings in tissue culture. International Journal of Biological, Veterinary, Agricultural and Food Engineering 8(7): 640-642

Tharapan S, Thepsithar C, Obsuwan K (2014) An effect of organic supplements onstimulating growth of Dendrobium protocorms and seedlings. International Journal of Biological, Veterinary, Agricultural and Food Engineering 8(7): 643-648

Dee-in W, Thepsithar C, Thongpukdee A, Chanjirakul K, Obsuwan K (2014) Effects of paclobutrazol and N6-benzyladenine on growth of chrysanthemum ‘Cayman’. Acta Hort (ISHS) 1025: 248-252

Thongpukdee A, Chanjirakul K, Thepsithar C, Obsuwan K, Chantadech R (2014) In vitro salt
tolerance of chrysanthemum ‘Money Maker Improve’. Acta Hort (ISHS) 1025:173-178

Deein W, Thepsithar C, Thongpukdee A, Tippornwong S (2013) Growth of chrysanthemum explants on MS medium sterilized by disinfectants and essential oils. International Journal of Bioscience, Biochemistry and Bioinformatics 3 (6): 609-613

Thepsithar C, Euawong N, Jonghomkajorn N (2013) In vitro propagation of purple nutsedge (Cyperus rotundus L.) for useful chemical extraction. International Journal of Biological, Veterinary, Agricultural and Food Engineering 7(8): 462-466

Thepsithar C, Thongpukdee A (2013) Comparative micro-morphology, anatomy and architecture of leaf of Physalis. International Journal of Biological, Veterinary, Agricultural and Food Engineering 7(8): 471-475

Thepsithar C, Thongpukdee A, Daorat A (2013) Sterilisation of in vitro culture medium of chrysanthemum by plant essential oils without autoclaving. International Journal of Biological, Veterinary, Agricultural and Food Engineering 7(8): 467-470

Thongpukdee A, Thepsithar C, Timchookul S (2013) Fiber microstructure in Solanum found in Thailand. International Journal of Biological, Veterinary, Agricultural and Food Engineering 7(8): 458-461

Deein W, Thepsithar C, Thongpukdee A (2013) In vitro culture medium sterilization by chemicals and essential oils without autoclaving and growth of chrysanthemum nodes. World Academy of Science, Engineering and Technology 7(6): 1041-1044

Thepsithar C, Thongpukdee A (2013) Sterilisation of Hyponex medium by chemicals without autoclaving and growth of Phalaenopsis protocorms. World Academy of Science, Engineering and Technology 7(6): 813-816

Thongpukdee A, Nisayan E, Thepsithar C (2013) Multiple shoot formation of Paphiopedilum ‘Delrosi’. World Academy of Science, Engineering and Technology 7(6): 776-779

Thepsithar C, Thongpukdee A, Sugaram R, Somkanae U (2011) Mutated clones of Caladium Humboldtii ‘Phraya Savet’ from in vitro culture and occurrence of variants from somatic hybridization between two caladium species. Journal of Life Sciences 5: 352-359

Nisayan, E., Thepsithar, C. and Thongpkdee, A. (2010) Multiple shoot induction from seed derived shoots of Paphiopedilum. Acta Hort 878:199-204.

Thepsithar, C., Thongpukdee, A. and and Chiensil, P. (2010) Micropropagation of Caladium bicolor (Ait.) Vent. ‘Thep Songsil’ and incidence of somaclonal varients Acta Hort 855: 273-279.

Thepsithar, C., Thongpukdee, A. and Thongdeelert, N. (2010) Effects of organic supplements in local fertilizer medium on growth and development of Phalaenopsis Silky Moon protocorms. Acta Hort c 878: 191-197.

Thongpukdee, A., Thepsithar, C. and Chiensil, P. (2010) Somaclonal variation of Caladium bicolor (Ait.) Vent. ‘Jao Ying’ after in vitro culture propagation. Acta Hort 855: 281-287.

Thongpukdee, A., Thepsithar, C. and Rojanawong, T. (2010) Optimum conditions for seed germination of Phalaenopsis Silky Moon. Acta Hort c 878: 237-242.

Thepsithar C, Thongpukdee A and Kukieatdetsakul K (2009) Enhancement of organic supplements and local fertilizers in culture medium on growth ansddevelopment of Phalaenopsis ‘Silky Moon’ protocorm. Afri J Biotech 8(18): 4433-4440. (JIF 2008 = 1.0)

Thepsithar C, Sugaram R and Thongpukdee A (2009) In vitro mini-tuber production in commercial caladium (Caladium humboldtii Schott ‘Phraya Savet’). J Hortic Sci Biotech 84(4): 427-433. (JIF 2008 = 0.862)

Thepsamran N, Thepsithar C, Thongpukdee A (2008) In vitro induction of shoots and roots from Jatropha curcas L. explants. J Hortic Sci Biotech 83(1) 106-112 (JIF = 0.862)

Sugaram R, Thepsithar C, Thongpukdee A (2007) Factors affecting in vitro tuber formation of Caladium humboldtii Schott. ‘Phraya Savet’. Acta Hort 755: 351-356.

Somkanea U, Thepsithar C, Thongpukdee (2007) Somaclonal variation of caladium [Caladium bicolor (Ait.) Vent.] from in vitro propagation. Acta Hort c 755: 357-363.

Wirthensohn, M, Collins G, Channuntapipat C, Sedgley M (2006) Update on long-term cryopreservation of almond germplasm. Acta Hort 726: 127-131.

Wirthensohn, M, Channuntapipat C, Collins G, Sedgley M (2006) Long-term cryopreservation of almond germ-plasm: An update. NUCIS 13: 25-27

Channuntapipat C, Sedgley M, Collins G (2003) Micropropagation of almond cultivars Nonpareil and Ne Plus Ultra and the hybrid rootstock Titan x Nemaguard. Sci Hortic 29(98): 473-484 (JIF 0.548)

Channuntapipat C, Wirthensohn M, Batlle I, Arús P, Sedgley M, Collins G (2003) Identification of incompatibility genotypes in almond (Prunus dulcis Mill.) using specific primers based on the introns of the S-alleles. Plant Breeding 122: 164-168 (JIF 0.841)

Channuntapipat C, Sedgley M, Collins G (2003) Changes in methylation and structure of DNA from almond tissue during in vitro culture and cryopreservation. J Am Soc Hortic Sci 128: 890-897 (JIF 1.033)

Channuntapipat C, Sedgley M, Batlle I, Arús P, Collins G (2002) Sequences of the genomic DNAs encoding the S2, S9, S10, and S23 alleles from almond, Prunus dulcis. J Hortic Sci Biotech 77: 387-392 (JIF 0.699)
Channuntapipat C, Sedgley M, Collins G (2001) Sequences of the cDNAs and genomic DNAs encoding the S1, S7, S8, and Sf alleles from almond, Prunus dulcis. Theor Appl Genet 103: 1115-1122 (JIF 2.438)

Channuntapipat C, Collins G, Sedgley M (2001) Conservation of almond germplasm by cryopreservation. Cahiers Options Méditerranéennes 56: 101-106

Channuntapipat C, Collins G, Bertozzi T, Sedgley M (2000) Cryopreservation of in vitro almond shoot tips by vitrification. J Hortic Sci Biotech 75: 228-232 (JIF 0.587)

Vejaratpimol R, Channuntapipat C, Pewnim T, Ito K, Iizuka M, Minamiura N (1999) Detection and serological relationships of cymbidium mosaic potexvirus isolates. J Biosci Bioeng 87: 161-168

Vejaratpimol R, Channuntapipat C, Liewsaree P, Pewnim T, Ito K, Iizuka M, Minamiura N (1998) Evaluation of enzyme-linked immunosorbent assays for the detection of cymbidium mosaic virus in orchids. J Ferment Bioeng 86: 65-71 (JIF 0.950)

Vejaratpimol R, Channuntapipat C, Kludpan S, Pewnim T, Hummelink P, Minamiura N (1990) Production of monoclonal antibodies against cymbidium mosaic virus in orchid. Microbial Utilization of Renewable Resources. Vol 7, NRCT, NUS, DOST-JSPS Joint Seminar on Biotecnology. Songkla, Thailand and Singapore: 489-492

National Journals

Junlakitjawat, A., Thongpukdee, A. and Thepsithar, C. (2010). Seed coat micromorphology of some Solanum species in Thailand. Journal of the Microscopy Society of Thailand 24 (1), 13-16.

Thongpukdee, A., and Thepsithar, C. (2010). Scanning electron microscopic study on hair types as taxonomic character in Thai endemic Solanum. Journal of the Microscopy Society of Thailand 24 (2), 73-77.

Thongpukdee, A., Thepsithar, C. and Meeboonya, R. (2009). Tricotyledonary seedling in solanaceous plants found in Thailand. Agricultural Science Journal 40(3) (Suppl.): 109-112. (In Thai)

Ukong, S., Thepsithar, C., Thongpukdee, A. and Thonhdeelert, N. (2009). Effects of some organic additives on in vitro growth of Phalaenopsis ‘Silky Moon’. Agricultural Science Journal 40(3) (Suppl.): 343-346. (In Thai)
Junlakitjawat, A., Thongpukdee, A. and Thepsithar, C. (2009). Leaf architecture of 2 groups of closely related species in the species in the genus Solanum found in Thailand. Agricultural Science Journal 40(3) (Suppl.): 83-86. (In Thai)

Thepsithar, C., Thongpukdee, A., bunmee, S. and Chahasak, V. (2009). Effects of sterilizing agents to microbial contamination and plant growth in vitro. Agricultural Science Journal 40(3) (Suppl.): 107-110. (In Thai)

Jikla W, Lersrutaiyothin R, Pornprom T, Tepsitar C (2006) In vitro germplasm conservation of banana clone FHIA-03. Agricultural Science Journal 37(6): 491-499 (In Thai)

Channuntapipat C, Chantarasuk C (1995) Study on chrysanthemum vase-life by pulsing. Thai Agricultural Research Journal 13: 53-63 (In Thai)

Channuntapipat C, Eimpanakij D, Vejaratpimol R, Liewsaree P (1995) Antiserum production for detecting Odontoglossum Ringspot Virus by ELISA. Srinakharinwirot University Science Journal 11:2-14 (In Thai)

Vejaratpimol R, Channuntapipat C, Liewsaree P, Pewnim T, Sithisarn P, Minamiura N (1992) Characterization of monoclonal antibodies against cymbidium Mosaic Virus in orchid. Silpakorn University Journal: 65-76

Book

Thepsithar C (2013) Plant Tissue Culture Technology. Silpakorn Univrsity Printinghouse, Sanamchandra Palace, Nakhon Pathom, Thailand, 358 pp (ISBN: 978-974-641-492-0) (In Thai)

Thepsithar C, Rojanawong T (2012) Tissue culture of phalaenopsis. (2th edn). Silpakorn Univrsity
Printinghouse, Sanamchandra Palace, Nakhon Pathom, Thailand, 149 pp (ISBN: 987-974-641-270-4) (In Thai)

Wirthensohn M, Channuntapipat C, Ramesh, SA, Collins G Sedgley M (2005) Determination of almond S alleles using PCR primers designed from their introns. In: Oliveira MM and Cordeiro V (eds) Options Méditerranéennes 63: 333-339 (ISSN: 1016-121-X – ISBN: 2-85352-307-1)

Articles

Channuntapipat C, Collins G, Sedgley M (2002) Self-incompatibility of almond varieties. Australian Nutgrower 16(3): 40-41

Channuntapipat C, Collins G, Sedgley M (2001) Long-term preservation of almond germplasm. Australian Nutgrower 15(1): 37-39
International Proceedings

Thongpukdee A, Thepsithar C, Thammaso C (2014) Ethnobotanical survey of vegetable plants traditionally used in Kalasin Thailand. International Conference on Biotechnology and Biological Sciences (ICBBS 2014), Zurich, Switzerland, Engimatt Hotel Engimattstrasse 14, 8002 Zürich, July, 30-31, 2014

Obsuwan K, Thepsithar C (2014) An effect of organic supplements on stimulating growth of Vanda and Mokara seedlings in tissue culture. International Conference on Biotechnology and Biological Sciences (ICBBS 2014), Zurich, Switzerland, Engimatt Hotel Engimattstrasse 14, 8002 Zürich, July, 30-31, 2014

Tharapan S, Thepsithar C, Obsuwan K (2014) An effect of organic supplements on stimulating growth of Dendrobium protocorms and seedlings. International Conference on Biotechnology and Biological Sciences (ICBBS 2014), Zurich, Switzerland, Engimatt Hotel Engimattstrasse 14, 8002 Zürich, July, 30-31, 2014

Thepsithar C, Euawong N, Jonghomkajorn N (2013) In vitro propagation of purple nutsedge (Cyperus rotundus L.) for useful chemical extraction. International Conference on Agricultural, Biotechnology, Biological and Biosystems Engineering (ICABBBE). Paris, France, Holiday Inn Paris, Montparnasse-Av. Du Maine, August 29-30, 2013

Thepsithar C, Thongpukdee A (2013) Comparative micro-morphology, anatomy and architecture of leaf of Physalis. International Conference on Agricultural, Biotechnology, Biological and Biosystems Engineering (ICABBBE). Paris, France, Holiday Inn Paris, Montparnasse-Av. Du Maine, August 29-30, 2013

Thepsithar C, Thongpukdee A, Daorat A (2013) Sterilisation of in vitro culture medium of chrysanthemum by plant essential oils without autoclaving. International Conference onAgricultural, Biotechnology, Biological and Biosystems Engineering (ICABBBE). Paris, France, Holiday Inn Paris, Montparnasse-Av. Du Maine, August 29-30, 2013

Thongpukdee A, Thepsithar C, Timchookul S (2013) Fiber microstructure in Solanum found in Thailand. International Conference on Agricultural, Biotechnology, Biological and Biosystems Engineering (ICABBBE). Paris, France, Holiday Inn Paris, Montparnasse-Av. Du Maine, August 29-30, 2013

Chanjirakul, K., Thepsithar, C., Thongpukdee, A., Obsuwan, K. and Kengkwasingh, P. (2012). Investigation on in vitro salt tolerance of Nepenthes sp. The International Symposium on Orchids and Ornamental Plants. Royal Flora Ratchapruek 2011. Imperial Pae Ping Hotel, Chiang Mai, Thailand. 9-12 January 2012.
Dee-in, W., Thepsithar, C., Thonhpukdee, Chanjirakul and Obsuwan, K. (2012). Effects of paclobutrazol and 6-benzyladenine on growth of chrysanthemum ‘Cayman’. The International Symposium on Orchids and Ornamental Plants. Royal Flora Ratchapruek 2011. Imperial Pae Ping Hotel, Chiang Mai, Thailand. 9-12 January 2012.

Thonhpukdee, A., Chanjirakul, K., Thepsithar, C., and Obsuwan, K. (2012). In vitro salt tolerance of chrysanthemum ‘Money Maker Improve’. The International Symposium on Orchids and Ornamental Plants. Royal Flora Ratchapruek 2011. Imperial Pae Ping Hotel, Chiang Mai, Thailand. 9-12 January 2012.

Thepsithar, C., Nisayan, E. and Thongpkdee, A. (2011). In vitro multiple shoot induction of Paphiopedilum ‘Delrosi’. 20th World Orchid Conference. Sands Expo and Convention Centre, Marina Bay Sands, Singapore. 13-20 November 2011.

Thepsithar, C. and Thongpkdee, A. (2011). Effects of sterilizing agents in Hyponex medium on in vitro contamination and growth of Phalaenopsis protocorm. 20th World Orchid Conference. Sands Expo and Convention Centre, Marina Bay Sands, Singapore. 13-20 November 2011.

Thongpkdee, A. and Thepsithar, C. (2011). Effects of sterilizing agents in VW medium on in vitro contamination and growth of Phalaenopsis hybrid. 20th World Orchid Conference. Sands Expo and Convention Centre, Marina Bay Sands, Singapore. 13-20 November 2011.

Nisayan, E., Thepsithar, C. and Thongpkdee, A. (2010). Multiple shoot induction from seed derived shoots of Paphiopedilum hybrid. The First International aorchid Symposium. Nation Musium of Natural Science, Taichung, Taiwan. 12-15 January. 12-P-6.

Thepsithar, C., Thongpukdee, A. and Thongdeelert, N. (2010). Effects of oranic supplements in local fertilizer medium on growth and development of Phalaenopsis ‘Silky Moon’ protocorms. The First International aorchid Symposium. Nation Musium of Natural Science, Taichung, Taiwan. 12-15 January. 12-P-5.

Thongpukdee, A., Thepsithar, C. and Rojanawong, T. (2010). Optimum conditions for seed germination of Phalaenopsis ‘Silky Moon’. The First International aorchid Symposium. Nation Musium of Natural Science, Taichung, Taiwan. 12-15 January. 12-P-1.

Areekijseree, M., Thepsithar, C., Thongpukdee, A. and Somkanae, U. (2009). Thin cell layer somatic hybridization between Caladium humboldtii Schott. ‘Phraya Savet’ and C. bicolor (Ait.) Vent. ‘Suvarnabhum’. XXIIIrd International Eucarpia Symposium, Section Ornamentals “Colourful Breeding and Genetics”. Leiden, The Netherlands, 31 August – 4 September, P6.

Obsuwan, K., Thepsithar, C., Thongpukdee, A. and Somkanea, U. (2009). Potential commercial value from mutated clones of Caladium humboldtii Schott. ‘Phraya Savet’ from in vitro culture. XXIIIrd International Eucarpia Symposium, Section Ornamentals “Colourful Breeding and Genetics”. Leiden, The Netherlands, 31 August – 4 September, P68.

Thepsithar, C., Thongpukdee, A. and Obsuwan, K. (2009). In vitro culture of Caladium bicolor (Ait.) Vent. ‘Thep Songsil’ and incidence of variants. XXIIIrd International Eucarpia Symposium, Section Ornamentals “Colourful Breeding and Genetics”. Leiden, The Netherlands, 31 August – 4 September, P90.

Thongpukdee, A. and Thepsithar, C. (2009). Somaclonal variation of Caladium bicolor (Ait.) Vent. ‘Jao Ying’ from in vitro culture. XXIIIrd International Eucarpia Symposium, Section Ornamentals “Colourful Breeding and Genetics”. Leiden, The Netherlands, 31 August – 4 September, P91.

Sugaram R, Thepsithar C, Thongpukdee A (2007) Factors affecting in vitro tuber formation of Caladium humboldtii Schott. ‘Phraya Savet’. The International Conference on ‘Quality Management in Supply Chains of Ormentals 2007 (QMSCO 2007)’. Radisson Hotel, Bangkok, Thailand, 3-6 December, P-7

Somkanea U, Thepsithar C, Thongpukdee (2007) Somaclonal variation of caladium [Caladium bicolor (Ait.) Vent.] from in vitro propagation. The international Conference on ‘Quality Management in Supply Chains of Ormentals 2007 (QMSCO 2007)’. Radisson Hotel, Bangkok, Thailand, 3-6 December, P-8

Wirthensohn, M., Channuntapipat, C., Ramesh, S. A., Collins, G. and Sedgley, M. (2003) Determination of almond S alleles using PCR primers designed from their introns. XIII GREMPA Meeting on Pistachios and Almond, 1-5 June 2003, Centre International de Hautes Eludes Agronomiques Mėditerraanėennes, Mirandela, Portugal, pp 333-339

Channuntapipat C., Collins G., Sedgley M. (2001) Conservation of almond germplasm by cryopreservation. In Ak B.E. (ed.). 11 GREMPA Seminar on pistachios and almonds = 11ème Colloque du GREMPA sur le pistachier et l'amandier . Zaragoza : CIHEAM-IAMZ, 2001. p. 101-106 : 2 graphs; 2 tables. 19 ref. (Cahiers Options Méditerranéennes; v. 56), 11. GREMPA Seminar on Pistachios and Almonds, 1999/09/01-04, Sanliurfa, Turkey

Channuntapipat C, Sedgley M, Collins G (2000) Sequences encoding the S7 and S8 alleles from almond, Prunus dulcis cv. Nonpareil 15-1. In: Dewei Z, Hawtin G, Yi W (eds) International symposium on biotechnology application in horticultural crops. China Agricultural Scientech Press, Beijin, China pp 39-42

Sedgley M., Collins G., Granger A., Alberts, E., Bertozzi T., Ainsley P, Channuntapipat C (1999). The Australian almond improvement program. Proceedings of the 12th Biennial Australasian Plant Pathology Conference, Canberra, Australia

Sedgley, M., Randles, J., Collins, G., Bertozzi, T., Ainsley, P., Channuntapipat, C., Choimes, S., Wooley, F., Granger, A., Alberts, E., Tugwell, B., Bennett, C. & Lacey, A. (1999). The Australian almond improvement program. Proceedings of the Horticulture Technical Conference, Northern Adelaide Plains, South Australia.

Vejaratpimol R, Channuntapipat C, Liewsaree P, Pewnim T, Minamiura N, Iizuka M, Ito K (1994) Enzyme-linked immunosorbent assay to detect cymbidium mosaic virus in orchids. Proceeding of the Nagoya International Orchid Show' 94. Mar, 10th – 14th 1994, Nagoya, Japan
Vejaratpimol R, Channuntapipat C, Liewsaree P, Pewnim T, Sithisarn P, Minamiura N (1992) Characterization of monoclonal antibodies against Cymbidium mosaic virus in orchid. The Fourth Asia Pacific Orchid Conference. Chiang Mai, Thailand. p. 60

Vejaratpimol R, Channuntapipat C, Kludpan S, Pewnim T, Hummering P, Minamiura N (1990) Production of monoclonal antibodies against Cymbidium mosaic virus in orchid. The NRCT, NUS, DOST-JSPS Joint Seminar on Biotechnology, Prince of Songkla University, Songkla, Thailand. p. 72

National Proceedings

Areekijseree, M., Thepsithar, C., Chuen-Im, T. and Narkkong, N. (2010). Study on red sternum character in mud crabs Scylla serrata (Forskål, 1775). Proceeding of the 27th MST Annual Conference, 20-22 January 2010, Samui, Thailand. 74-75.

Thongpukdee, A. and Thepsithar, C. (2010). Scanning electron microscopeic study on hair types as taxonomic character in Thai endermic solanum. Proceeding of the 27th MST Annual Conference, 20-22 January 2010, Samui, Thailand. 87-88.

Junlakitjawat, A., Thongpukdee, A. and Thepsithar, C. (2010). Seed coat micromorphology of some Solanum species in Thailand. Proceeding of the 27th MST Annual Conference, 20-22 January 2010, Samui, Thailand. 102-103.

Junlakitjawat, A., Thongpukdee, A. and Thepsithar, C. (2009). Leaf architecture of 2 groups of closely related species in the genus Solanum found in Thailand. The 8th National Horticultural Congress 2009, 6-9 May 2009, The Impress Hotel, Chiangmai, Thailand. 29.

Thepsithar, C., thongpukdee, A., Bunmee, S. and Chanasak, V. (2009). Effects of sterilizing agents to microbial contamination and plant growth in vitro. The 8th National Horticultural Congress 2009, 6-9 May 2009, The Impress Hotel, Chiangmai, Thailand. 49.

Thongpukdee, A., Thepsithar, C. and Meeboonya, R. (2009). Tricotyledonary seedling in solanaceous plants found in Thailand. The 8th National Horticultural Congress 2009, 6-9 May 2009, The Impress Hotel, Chiangmai, Thailand. 186.

Ukong, S., Thepsithar, C., Thongpukdee, A. and Thonhdeelert, N. (2009). Effects of some organic additives on in vitro growth of Phalaenopsis ‘Silky Moon’. The 8th National Horticultural Congress 2009, 6-9 May 2009, The Impress Hotel, Chiangmai, Thailand. 257.

Thepsithar, C., Junlakitjawat, A., Nisayan, E., Nudsuphorn, C., Sripromtong, P., Nuamsukon, S., Obsuwan, K. and Areekijseree, M. (2009). Anatomical study technique on leaf and root tissues Phalaenopsis sp., Mokara sp., and Dendrobium sp.: Chemical method and high vacuum scanning electron microscope. Proceeding of the 26th MST Annual Conference, 28-30 January 2009, Chiangmai, Thailand. 75-76.
Junlakitjawat, A., Thongpukdee, A. and Thepsithar, C. (2009). Comparative study on pollen and seed morphology of some Hedyotis species in Thailand. Proceeding of the 26th MST Annual Conference, 28-30 January 2009, Chiangmai, Thailand. 131-132.

Thepsithar C, Thongpukdee A, Thepsamran N (2007) Shoot regeneration from leaf segment of physic nut (Jatropha curcas L) via callus induction. Proceeding: 1st Silpakorn University Research Fair, Silpakorn University, Nakhon Pathom, Thailand, 22nd November, (P2-02), pp 630-634. (In Thai)

Thepsithar C, Thongpukdee A, Thepsamran N (2007) In vitro root induction from shoots of physic nut (Jatropha curcas L). Proceeding: 1st Silpakorn University Research Fair, Silpakorn University, Nakhon Pathom, Thailand, 22nd November, (P2-04) pp 646-651 (In Thai)

Somkanae U, Thapsithar C, Thongpukdee A (2007) Somaclonal variation of caladium [Caladium bicolor (Ait.) Vent.] cv. Arjarn Pramote from in vitro propagation. Proceeding: 1st Silpakorn University Research Fair, Silpakorn University, Nakhon Pathom, Thailand, 22nd November, (P2-17), pp 680-685

Sugaram R, Thapsithar C, Thongpukdee A (2007) Effect of N6-benzyladenine, sucrose and activated charcoal on in vitro tuber formation of Caladium humboldtii Schott. ‘Phraya Savet’. Proceeding: 33rd Congress on Science and Technology of Thailand - Science and Technology for Global Sustainability. Walailak University, Nakhon Si Thammarat, Thailand, 18-20 October, B1_B0033

Junlakitjawat A, Thongpukdee A, Thepsithar C (2007) Comparative study on leaf architecture of three Hedyotis species found in Nakhon pathom. Proceeding: 33rd Congress on Science and Technology of Thailand - Science and Technology for Global Sustainability. Walailak University, Nakhon Si Thammarat, Thailand, 18-20 October, B1_B0078

Duangmanee A, Thepsithar C, Thongpukdee A (2006) Tissue culture of Thyrsostachys siamensis by multiple shoot induction. Proceeding: 32nd Congress on Science and Technology of Thailand - Science and Technology for Sufficiency Economy to Celebrate the 60th Anniversary of the Majesty the King’s Accession to the Throne. Sirikit Convention Hall, Bangkok, Thailand, 10-12 October, B1_B0209

Hormsuwan P, Thepsithar C, Thongpukdee A (2006) Study of tanning fish skins by vegetable tannins. Proceeding: 32nd Congress on Science and Technology of Thailand - Science and Technology for Sufficiency Economy to Celebrate the 60th Anniversary of the Majesty the King’s Accession to the Throne. Sirikit Convention Hall, Bangkok, Thailand, 10-12 October. (Abstract), F_F0018

Kittilikitsak S, Thongpukdee A, Thepsithar C (2006) Application of agricultural wastes for hand made papermaking. Proceeding: 32nd Congress on Science and Technology of Thailand - Science and Technology for Sufficiency Economy to Celebrate the 60th Anniversary of the Majesty the King’s Accession to the Throne. Sirikit Convention Hall, Bangkok, Thailand, 10-12 October. (Abstract) F_F0017

Ngamtin P, Thongpukdee A, Thepsithar C (2006) Hand Made Papermaking from Lesser reedamace (Typha angustifolia L.). Proceeding: 32nd Congress on Science and Technology of Thailand - Science and Technology for Sufficiency Economy to Celebrate the 60th Anniversary of the Majesty the King’s Accession to the Throne. Sirikit Convention Hall, Bangkok, Thailand, 10-12 October. (Abstract) F_0019

Rojanawong T, Thepsithar C, Thongpukdee A (2006) In vitro flower bud induction of Phalaenopsis Cygnus ‘Silky Moon’ from seed-derived plantlets. Proceeding: 32nd Congress on Science and Technology of Thailand - Science and Technology for Sufficiency Economy to Celebrate the 60th Anniversary of the Majesty the King’s Accession to the Throne. Sirikit Convention Hall, Bangkok, Thailand, 10-12 October, F_0008

Rojanawong T, Thepsithar C, Thongpukdee A (2006) In vitro seed culture of Phalaenopsis hybrids (Phalaenopsis Cygnus ‘Silky Moon’). The Sixth National Horticulture Congress, Lotus Hotel Pang Suan Kaew, Chaingmai, Thailand, 7-10 November, (Abstract), P215, p 329

Rojanawong T, Thepsithar C, Thongpukdee A (2006) Micropropagation of Phalaenopsis Cygnus ‘Silky Moon’ from leaf segments. Proceeding: 32nd Congress on Science and Technology of Thailand - Science and Technology for Sufficiency Economy to Celebrate the 60th Anniversary of the Majesty the King’s Accession to the Throne. Sirikit Convention Hall, Bangkok, Thailand, 10-12 October, F_0006

Sakunasingh P, Thepsithar C, Thongpukdee A (2006) In vitro shoot culture of olive (Olea europaea L.) cv. Arbequina. Proceeding: Congress on Science and Technology of Thailand - Science and Technology for Sufficiency Economy to Celebrate the 60th Anniversary of the Majesty the King’s Accession to the Throne. Sirikit Convention Hall, Bangkok, Thailand, 9-11 10-12 October, F_0015.

Sansri P, Thongpukdee A, Thepsithar C (2006) Effects of culture medium types on some growth characters of tissue-culture-derived tubers of Caladium bicolor (Ait.) cv.’Chao Ying’. Proceeding: 32nd Congress on Science and Technology of Thailand - Science and Technology for Sufficiency Economy to Celebrate the 60th Anniversary of the Majesty the King’s Accession to the Throne. Sirikit Convention Hall, Bangkok, Thailand, 10-12 October, F_0009

Srathongjai NR, Thepsithar C, Thongpukdee A (2006) Potential of agar substitutes to tissue culture of chrysanthemum (Dendranthemum spp.). Proceeding: 32nd Congress on Science and Technology of Thailand - Science and Technology for Sufficiency Economy to Celebrate the 60th Anniversary of the Majesty the King’s Accession to the Throne. Sirikit Convention Hall, Bangkok, Thailand, 10-12 October, F_F0011

Sukumsaie R, Thepsithar C, Thongpukdee A (2006) Multiple shoot induction of asparagus (Asparagus officinalis L.). Proceeding: 32nd Congress on Science and Technology of Thailand - Science and Technology for Sufficiency Economy to Celebrate the 60th Anniversary of the Majesty the King’s Accession to the Throne. Sirikit Convention Hall, Bangkok, Thailand, 10-12 October, F_0010

Thepsamran N, Thepsithar C, Thongpukdee A. (2006) Callus induction and shoot regeneration from petiole segments of physic nut (Jatropha curcas). The Sixth National Horticulture Congress, Lotus Hotel Pang Suan Kaew, Chaingmai, Thailand, 7-10 November, (Abstract), P167, p 280

Thepsumran N, Thepsithar C, Thongpukdee A (2006) In vitro multiple shoot induction of physic nut (Jatropha curcas). Proceeding: Congress on Science and Technology of Thailand - Science and Technology for Sufficiency Economy to Celebrate the 60th Anniversary of the Majesty the King’s Accession to the Throne. Sirikit Convention Hall, Bangkok, Thailand, 10-12 October, F_F0007

Rojanawong T, Channuntapipat C, Boonyakitjinda V (2003) Effect of vinegar vapor on postharvest of papaya. 2nd National Technical Seminar on Postharvest/Post Production Technology. KhonKhan, Thailand, p 88

Thepsamran N, Channuntapipat C, Boonyakitjinda V, Wanichpongpan P (2003) Effect of chitosan coating on storage life of papaya fruits. 2nd National Technical Seminar on Postharvest/Post Production Technology. KhonKhan, Thailand, p 89

Liewsaree P, Weerasilpa W, Jarconsrisun R, Subsomboon T, Channuntapipat C, Vejaratpimol R, Pewnim T, Minamiura N (1993). Purification of monoclonal antibodies and conjugation to enzymes for using in the detection of Cymbidium mosaic virus in orchids. Programme and Abstract of Conference on Biotechnology for Better Quality of Life. November 25-27, Hilton International Hotel, Bangkok,Thailand. p. 153

Channuntapipat C, Liewsasee P, Vejaratpimol R, Sithisarn P, Pewnim T, Minamiura N (1991) Preliminary study on identification of Cymbidium Mosaic Virus isolated from infected orchids. 17th Congress on Science and Technology of Thailand. Khon Kaen University, Thailand: 370-371

Thepsithar C, Treerad S (1982) Growth and tolerance of some fungi on lead and mercury added media. The 8th Conference of Science and Technology for Thailand Development. Bangkok. p 134

NUCLEOTIDE SEQUENCE published on NCBI

Channuntapipat,C., Sedgley,M. and Collins,G.G. GENEBANK ACCESSION AY291117 AF444786 Prunus dulcis cultivar IRTA 12-2 RNase (S) gene, Sf allele, complete cds., 2001

Channuntapipat,C., Sedgley,M. and Collins,G.G. GENEBANK ACCESSION AY291118 AF444787 Prunus dulcis cultivar Nonpareil RNase (S) gene, S7 allele, complete cds., 2001

Channuntapipat,C., Sedgley,M., Batlle,I., Arus,P. and Collins,G. GENEBANK ACCESSION AF454000, Prunus dulcis cultivar Anxaneta RNase (S) gene, S2 allele, partial cds., 2001

Channuntapipat,C., Sedgley,M. and Collins,G.G. GENEBANK ACCESSION AY061960, Prunus dulcis cultivar Ferragnes RNase (S) gene, S1 allele, partial cds., 2001

Channuntapipat,C., Sedgley,M., Batlle,I., Arus,P. and Collins,G. GENEBANK ACCESSION AF454001, Prunus dulcis RNase (S) gene, S9 allele, partial cds., 2001

Channuntapipat,C., Sedgley,M., Batlle,I., Arus,P. and Collins,G. GENEBANK ACCESSION AF454003, Prunus dulcis RNase (S) gene, S10 allele, partial cds., 2001

Channuntapipat,C., Sedgley,M. and Collins,G.G. GENEBANK ACCESSION AF510421, Prunus dulcis cultivar Ne Plus Ultra RNase (S) gene, S1 allele, partial cds., 2002

Channuntapipat,C., Sedgley,M. and Collins,G.G. GENEBANK ACCESSION AF510420, Prunus dulcis cultivar Ne Plus Ultra RNase (S) gene, S7 allele, partial cds., 2002

Channuntapipat,C., Wirthensohn,M., Batlle,I., Arus,P., Sedgley,M. and Collins,G.G.
GENEBANK ACCESSION AF510419, Prunus dulcis cultivar Ramillete RNase (S) gene, S6 allele, partial cds., 2002

Channuntapipat,C., Wirthensohn,M., Batlle,I., Arus,P., Sedgley,M. and Collins,G.G.
GENEBANK ACCESSION AF510418, Prunus dulcis cultivar Ferraduel RNase (S) gene, S4 allele, partial cds., 2002

Channuntapipat,C., Wirthensohn,M., Batlle,I., Arus,P., Sedgley,M. and Collins,G.G.
GENEBANK ACCESSION AF510417, Prunus dulcis cultivar Ferragnes RNase (S) gene, S3 allele, partial cds., 2002

Channuntapipat,C., Sedgley,M., Batlle,I., Arus,P. and Collins,G.G. GENEBANK ACCESSION AF510416, Prunus dulcis cultivar Cristomorto RNase (S) gene, S2 allele, partial cds., 2002

Channuntapipat,C., Wirthensohn,M., Batlle,I., Arus,P., Sedgley,M. and Collins,G.G.
GENEBANK ACCESSION AF510415, Prunus dulcis cultivar Rumbeta RNase (S) gene, S11 allele, partial cds., 2002

Channuntapipat,C., Sedgley,M. and Collins,G.G. GENEBANK ACCESSION AF510414, Prunus dulcis cultivar Lauranne RNase (S) gene, Sf allele, partial cds., 2002

Channuntapipat,C., Wirthensohn,M., Batlle,I., Arus,P., Sedgley,M. and Collins,G. GENEBANK ACCESSION AF490506, Prunus dulcis RNase (S) gene, S4 allele, partial cds., 2002

Channuntapipat,C., Wirthensohn,M., Batlle,I., Arus,P., Sedgley,M. and Collins,G.
GENEBANK ACCESSION AF490505, Prunus dulcis RNase (S) gene, S3 allele, partial cds., 2002

Channuntapipat,C., Wirthensohn,M., Batlle,I., Arus,P., Sedgley,M. and Collins,G.. GENEBANK ACCESSION AF487915, Prunus dulcis RNase (S) gene, S11 allele, partial cds., 2002

Channuntapipat,C., Wirthensohn,M., Batlle,I., Arus,P., Sedgley,M. and Collins,G. GENEBANK ACCESSION AF487914, Prunus dulcis RNase (S) gene, S6 allele, partial cds., 2002

Channuntapipat,C., Sedgley,M., Batlle,I., Arus,P. and Collins,G. GENEBANK ACCESSION AF454002, Prunus dulcis RNase (S) gene, S23 allele, partial cds., 2002