อาจารย์ ดร.กัมปนาท ธาราภูมิ

Dr. Kampanat Tharapoom

ติดต่อ

1158 ชั้น 1 อาคารวิทยาศาสตร์ 1

การศึกษา

ปริญญาเอก

PhD. University of Glasgow, UK (2549)

ปริญญาโท

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สัตววิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2540)

ปริญญาตรี

วิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวศาสตร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (2536)

สาขาที่เชี่ยวชาญ

Biodiversity in Paddy fields

งานวิจัย

ความหลากหลายของแมงมุมและแมลงปอในนาข้าวอินทรีย์และนาข้าวที่ใช้สารเคมีสังเคราะห์

ผลงานตีพิมพ์

Tharapoom, K. & Nager, R. 2008. A validation study of shell porosity measurements in eggshells of the lesser black-backed gull (Larus fuscus). 22nd Biennial Conference of the Asian Association for Biology Education (AABE22) : Osaka, Japan, 21-24 November 2008. (Poster Presentation)

Thongnoy, N., Thongprem, P., Wusilapakit. A. & Tharapoom, K. 2014. Diversity of Spiders in a Paddy Field in Petchaburi Province, Thailand. Asian Society of Arachnology 2014 : Chiang Mai, Thailand, 1-4 July 2014. (Poster Presentation)