ผศ.ดร.กุลนาถ อบสุวรรณ

Asst. Prof. Dr. Kullanart Obsuwan

ติดต่อ

1608 ชั้น 6 อาคารวิทยาศาสตร์ 1

การศึกษา

ปริญญาเอก

PhD (Horticulture), University of Hawaii, USA (2549)

ปริญญาโท

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีทางชีวภาพ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2540)

ปริญญาตรี

วิทยาศาสตรบัณฑิต (พฤกษศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2536)

สาขาที่เชี่ยวชาญ

สาขาพฤกษศาสตร์และชีววิทยาแขนงวิชา สรีรวิทยาของพืช การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว เน้นทำงานวิจัยเกี่ยวกับไม้ดอกไม้ประดับ โดยเฉพาะกล้วยไม้

งานวิจัย

Tissue Culture/ Post harvest/ Plant Physiology focusing on ornamental plants/ Dendrobium orchids.

ผลงานตีพิมพ์

ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

Obsuwan, K., Chanjirakul , K., Yoodee, S., Seraypheap, K. and Bune Seraypheap, Y. (2015)
The optimum cut stages for prolonging display life of cut Dendrobium orchids. Acta
Hortic. (ISHS) 1078:187-191. http://www.actahort.org/books/1078/1078_27.htm

Obsuwan, K., Tharapan , S. and Thepsithar, C. (2015) Effects of sucrose concentrations on
seedling growth of Dendrobium antennatum X Dendrobium Bigibbum. Acta Hortic.
(ISHS) 1078:135-138. http://www.actahort.org/books/1078/1078_18.htm

Obsuwan, K., Tharapan, S. and Thepsithar, C. (2015) A suitable medium for in vitro seed
propagation of Dendrobium hybrids. Acta Hortic. (ISHS) 1078:159-162.
http://www.actahort.org/books/1078/1078_22.htm

Saikaew, S., Hawahsuwan, J., Panishkan, K., Obsuwan, K. and Sanmanee, N. (2015) Study of
Humification Degree of Chicken Manure Composts Using FTIR Spectroscopy
Technique. Thai society of higher education institutes on environment. 205-208.

Tharapan S, Thepsithar C, Obsuwan K (2014) An effect of organic supplements on stimulating growth of Dendrobium Protocorms and seedlings. International Journal of Biological, Veterinary, Agricultural and Food Engineering 8(7): 648-653

Obsuwan K, Thepsithar C (2014) An Effect of organic supplements on stimulating growth of Vanda and Mokara seedlings in tissue culture. International Journal of Biological, Veterinary, Agricultural and Food Engineering 8(7): 645-647

Dee-in W, Thepsithar C, Thongpukdee A, Chanjirakul K, Obsuwan K (2014) Effects of paclobutrazol and N6-benzyladenine on growth of chrysanthemum ‘Cayman’. Acta Hort (ISHS) 1025: 248-252

Thongpukdee A, Chanjirakul K, Thepsithar C, Obsuwan K, Chantadech R (2014) In vitro salt tolerance of chrysanthemum ‘Money Maker Improve’. Acta Hort (ISHS) 1025: 173-178

Yoodee, S. and Obsuwan K. 2013. Effects of 1-MCP on postharvest life of cut Dendrobium
‘Burana Jade’ inflorescences. Acta Hort. (ISHS) 970: 261-265.

Obsuwan, K., Changpun W., Thongpukdee A., Chanjirakul K. and Thepsithar C. 2013. Evaluation of tested vase solution compared to commercial vase solution on cut Dendrobium hybrids. Acta Hort. (ISHS) 970:255-260.

Yoodee, S., Chanjirakul K., Obsuwan K. and Seraypheap K. 2013. Effect of different maturity stages on the display-life of cut Dendrobium orchids. Acta Hort. (ISHS) 970:251-254.

Khienman, S., Obsuwan K. and Seraypheap K. 2011. Effect of 1-MCP concentrations on display-life of Dendrobium Suree Peach. The journal of Botany 3(5)1-8.

Panusda, T., Obsuwan K. and Seraypheap K. 2010. Use of 1-Methylcyclopropene to prolong postharvest longevity of Mokara. The journal of Botany 2(1): 65-72.

Sartpetch, J., Jitareerat P., Uthairatanakij A. and Obsuwan K. 2010. Postharvest physiology of harvested Mokara inflorescences. Acta Hort. (ISHS) 878:405-410.

Uthairatanakij, A., Manuwong S., Jitareerat P. and Obsuwan K. 2010. The effect of packaging on shelf-life of cut Dendrobium ‘Big White Jumbo’ inflorescences. Acta Hort. (ISHS) 878:397-403.

Obsuwan, K., Sawangsri K. and Uthairatanakij A. 2010. Inflorescence of foliar chitosan sprays on growth of Mokara and Phalaenopsis seedlings. Acta Hort. (ISHS) 878:295-301.

Obsuwan, K., Sawangsri K., Ukong S. and Uthairatanakij A. 2010. Effects of chitosan concentration on in vitro growth of Dendrobium hybrid selings. Acta Hort. (ISHS) 878:289-294.

Obsuwan, K., Yoodee S. and Uthairatanakij A. 2010. Application of chitosan on in vitro growth
of Rhynchostylis gigantea protocorms and seedlings. Acta Hort. (ISHS) 878:283-288.

Manuwong, S., Uthairatanakij A., Jitareerat P., Kanlayanarat S., Obsuwan K. and Fuongfuchat, A. 2010. The stress responses of inflorescences of Dendrobium ‘Big White Jumbo’ during MA storage. Acta Hort. (ISHS) 877:411-418.

Sattayawong, N., Uthairatanakij A., Jitareerat P. and Obsuwan K. 2010. Responses of Mokara ‘Nora Pink’ inflorescences to biocide in vase solution. Acta Hort. (ISHS) 875:531-538.

Obsuwan, K., Hieber D.A., Mudalige-Jayawickrama R.G. and Kuehnle A.R. 2009. A Dysfunctional CymMV movement Protein gene confers resistance to CymMV in Dendrobium orchid. Acta Hort (ISHS) 836: 149-155.

Obsuwan, K and Uthairatanakij A. 2008. An Alternative to Extending Postharvest Quality of Dendrobium Water Oumae (4N) Inflorescences Using 1-MCP Fumigation. Acta Hort (ISHS) 804: 297-302.

Uthairatanakij A, Jitareerat P, and Obsuwan K. 2008. Efficacy of chitosan spraying on quality of Dendrobium ‘Sonia # 17’ inflorescence. Acta Hort (ISHS) 766: 291-298.

Uthairatanakij A, Teixeira da Silva JA and K Obsuwan. 2007. Mini-review: Chitosan for
Improving Orchid Production and Quality. Orchid Science and Biotechnology. 1(1): 1-5.

Obsuwan K and Uthairatanakij A. 2007. The responses of different cut inflorescence of orchid hybrids to various 1-MCP concentrations. Acta Hort (ISHS) 755: 465-470.

Tamala W, Uthairatanakij A, Jitareerat P, and Obsuwan K. 2007. Effect of pre-harvest chitosan sprays on growth of Curcuma ‘Laddawan’ (CURCUMA ALISMATIFOLIA × CURCUMA CORDATA). Acta Hort (ISHS) 755: 387-394.

Obsuwan, K, Hieber DA, Mudalige-Jayawickrama RG and Kuehnle AR. 2006. Functional Characterization of Dendrobium and Oncidium Dfr in Petunia hybrida model. Acta Hort (ISHS) 764: 137-144.

Borth, W.B., Osbuwan K., Barry K., Kuehnle A.R and Hu J.S. 2005. Movement of Cymbidium mosaic virus and transgenic resistance in Dendrobium orchids. Acta Hort (ISHS) 722: 137-146.


Fujii, T.M., Alvarez A.M., Fukui R., Obsuwan K. and Kuehnle A.R. 2002. Effect of transgenic anthuriums producing the Shiva-1 lytic peptide on beneficial bacteria. Phytopathology.92: S27.


ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ


Boon-ek Y, Buanong M, Obsuwan K, Wongs-aree C, Jitareerat P (2013) Cloning and sequence analysis of chitinase and ß-1,3-Glucanase genes in chilli. Agricultural Sci J 44(2)(Suppl.): 365-368.

Obsuwan K, Tharapan S (2013) Alternative seeds culture medium for reducing cost and preparation steps in vitro seeds propagation of Dendrobium orchids. Agricultural Sci J 44(2)(Suppl.): 565-568.

Khienman, S., Obsuwan, K. and Seraypheap, K. 2011. Effect of 1-MCP concentrations on display-life of Dendrobium Suree Peach. The journal of Botany 3(5)1-8.

Panusda, T., Obsuwan, K. and Seraypheap, K. 2010. Use of 1-Methylcyclopropene to prolong postharvest longevity of Mokara. The journal of Botany 2(1): 65-72.

Obsuwan, K. and Sawangsri, K. 2010. The Effect of Chitosan on Growth of Dendrobium Queen Pink in Tissue Culture. Agricultural Sci. J. 41(3/1)(Suppl.): 477-480.

Obsuwan, K.and Yoodee, S. 2010. Effect of in vitro growth of Mokara ‘Boon Long’. 2010. Agricultural Sci. J. 31(3/1) (Suppl.): 473-476.

Obsuwan, K., Jitramas, P., Musika, T. and Uthairatanakij, A. 2009. Interaction Effect of Gibberellic Acid and Cultivars on Vase Life of Cut Curcuma. Agricultural Sci. J. 40 : 1 (Suppl.) : 245-248.

Obsuwan, K. and Uthairatanakij, A. 2009. Effects of 1-MCP and Vase Solution on Display Life of Vascostylis Sakura Inflorescence. Agricultural Sci. J. 40 : 1 (Suppl.) : 289-292.

Umnouysin, S., Thepsithar, C. and Obsuwan, K. 2009. The comparative study on an appropriate medium for in vitro growth of Cassava. Agricultural Sci. J. 40 : 1 (Suppl.) : 169-172.

Obsuwan, K., Sang-ngam, S. and Uthairatanakij, A. 2007. Effect of 1-MCP Concentrations on Display-life of Dendrobium Aroon White. Agricultural Sci. J. 38(6) (Suppl.): 263-266.

Honghem, S., Uthairatanakij, A. and Obsuwan, K. 2007. Effect of 1-MCP Fumigation Periods on Display Llife of Orchid Hybrid “Mokara Jairak Gold” Agricultural Sci. J. 38(6) (Suppl.): 255-258.

Uthairatanakij, A. and Obsuwan, K. 2007. Effect of chitosan on the growth of Tagetes sp. Agricultural Sci. J. 38(6) (Suppl.): 200-203.

Obsuwan, K. and Uthairatanakij, A. 2007. Application of Chitosan on the Induction of Growth
of Impatien sp. Plant. Agricultural Sci. J. 38(6) (Suppl.): 197-199.

Honghem S., Bunyakitjinda V., Uthairatanakij A. and Obsuwan K. 2007. Effect of 1-MCP on displayed life of orchid hybrid “Mokara Jairak Gold” inflorescences. Agricultural Sci. J. 38 : 5 (Suppl.) : 70-73.

พิพัฒน์ พัฒนผลไพบูลย์ กุลนาถ อบสุวรรณ และ พัชรา ลิมปนะเวช. การขยายพันธุ์พังกาหัวสุมดอก แดง Bruguiera gymnorhiza Lamk ด้วยเทคนิคการเลี้ยงเนื้อเยื่อและการปักชำ. บทความ ตีพิมพ์ในหนังสือการสัมมนาระบบนิเวศป่าชายเลนแห่งชาติ ครั้งที่ 10.
25-28 สิงหาคม 2540. จัดโดยคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติชายเลนแห่งชาติ สำนักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติตอนที่ II-1หน้า 1-15.


การเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ


Chanjirakul K, Thepsithar C, Thongpukdee A, Obsuwan K, Kengkwasingh P (2012) Investigation on in vitro salt tolerance of Nepenthes sp. The International Symposium on Orchids and Ornamental Plants. Royal Flora Ratchapruek 2011. Imperial Pae Ping Hotel, Chiang Mai, Thailand. 9-12 January 2012

Dee-in W, Thepsithar C, Thongpukdee A, Chanjirakul K, Obsuwan K (2012) Effects of paclobutrazol and 6-benzyladenine on growth of chrysanthemum ‘Cayman’. The International Symposium on Orchids and Ornamental Plants. Royal Flora Ratchapruek 2011. Imperial Pae Ping Hotel, Chiang Mai, Thailand. 9-12 January 2012

Thongpukdee A, Chanjirakul K, Thepsithar C, Obsuwan K (2012) In vitro salt tolerance of chrysanthemum ‘Money Maker Improve’. The International Symposium on Orchids and Ornamental Plants. Royal Flora Ratchapruek 2011. Imperial Pae Ping Hotel, Chiang Mai, Thailand. 9-12 January 2012

Obsuwan, K., Namchote, S., Sanmanee, N., Panishkan, K. and Dharmvanij, S. 2011. Effect of various concentration of humic acid on growth and development of eggplant seedings in tissue cultures at low nutrient level. In Proceedings of 2011 International Conference on Environment, Biology and Engineering. 24-26 August, 2011. Paris, France.

Sanmanee, N., Panishkan, K., Obsuwan, K., and Dharmvanij, S. 2011. Study of compost maturity during humification process using UV-spectroscopy. In Proceedings of 2011 International Conference on Environment, Biology and Engineering. 24-26 August, 2011. Paris, France. p. 648-650.

Sanmanee, N., Chainet, A., Panishkan, K., Obsuwan, K. and Dharmvanij, S. The study of humification process of compost using humic acid and its functional groups. 2010 International Conference on Environmental and Agriculture Engineering (ICEAE 2010). August 1 - 3, 2010, Kyoto International Conference Center (ICC Kyoto), Kyoto, Japan

Sanmanee, N., Chainet, A., Obsuwan, K..and Panishkan, K. Fielf study of effect of organic fertilizer on the height, root and leaf of white cabbage ( Brassica oleracea var. Capitata) in comparison with chemical fertilizer. Go...Organic 2009: The International Symposium on “The Approach of Organic Agriculture: New Markets, Food Security and a Clean Environment” abstract PP-002. August 19-21, 2009, Bangkok, Thailand

Thepsithar, C., Junlakitjawat, A., Nisayan, A., Nudsuphorn, C., Sripromtong, P., Nuamsukon, S., Obsuwan, K. and Areekijseree, M. Anatomical Study Technique on Leaf and Root Tissues Phalaenopsis sp., Mokara sp., and Dendrobium sp.: Chemical Method and High Vacuum Scanning Electron Microscopy. Proceedings of the 26th MST Annual Conference, 28-30 January 2009, Chiangmai, Thailand

Obsuwan, K., Sawangsri, K., Ukong, S., Uthairatanakij, A. Effect of Chitosan on Growth and Morphology of Dendrobium ‘White Pansy Lip’ Seedling in Tissue Culture. Proceedings of the 26th MST Annual Conference, 28-30 January 2009, Chiangmai, Thailand

Obsuwan K and Uthairatanakij A. An Alternative to Extending Postharvest Quality of Dendrobium Water Oumae (4N) Inflorescences Using 1-MCP Fumigation. In Europe- Asia symposium on quality management in postharvest systems (EURASIA), Thailand 2007. Abstract page P.45, 3-6 December, 2007, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand.

Obsuwan K and Uthairatanakij A. The responses of different cut inflorescence of orchid hybrids to various 1-MCP concentrations. In International conference on quality management in supply chains of ornamentals (QMSCO), Thailand 2007. Abstract page P. 24, 3-6 December, 2007, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand.

Tamala W, Uthairatanakij A, Jitareerat P, and Obsuwan K. Effect of pre-harvest chitosan sprays on growth of Curcuma ‘Laddawan’ (CURCUMA ALISMATIFOLIA × CURCUMA CORDATA). In International conference on quality management in supply chains of ornamentals (QMSCO), Thailand 2007. Abstract page P. 12, 3-6 December, 2007, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand.

Obsuwan K, Hieber DA, Mudalige-Jayawickrama RG and Kuehnle AR. Functional Characterization of Dendrobium and Oncidium Dfr in Petunia hybrida model. In The 27th international horticultural congress & exhibition, Korea 2006. Abstract page 335-336, 13-19 August, 2006, COEX (Convention & Exhibition), Seoul, Korea.

Obsuwan, k., W.B. Broth, J. Hu, K. Barry, A. Kuehnle. 2003. Development of transgenic Dendrobium orchid resistant to CyMV. Poster abstract 732: Plant Pathogen/Symbiont Interactions. The American Society of Plant Biologists.

Bahng, A., K. Obsuwan and A. Kuehnle. 2004. RNA-mediated silencing of the dihydroflavonol- 4-reductase gene in Petunia hybrida. SYMPOSIUM 2004. Presentation of Undergraduate Research and Creative Projects. University of Hawai'i


การเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ

รัชชากรณ์ ว่องไววิริยกิจ นัทธีรา สรรมณี และ กุลนาถ อบสุวรรณ. การทดสอบกรดฮิวมิกที่ระดับความเข้มข้นต่างๆในการแทนที่สารคีเลทต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาของเมล็ดมะเขือเปาะโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่ระดับธาตุอาหารต่ำ. การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาศิลปากรระดับชาติ/นานาชาติ ครั้งที่2.

Umnouysin, S., Ngampanya, B. and Obsuwan, K. Study of BA and NAA on callus induction of cassava CV. Kesetsart (KU 50). The 21st annual meeting and international conference of the Thai society for biotechnology. “Biotechnology: A Solution to the Global Economic Crisis”, 24-25 September 2009. Queen Sirikit national conventional center, Bangkok, Thailand.

สุนิษา อยู่ดี กรกช สว่างศรี และ กุลนาถ อบสุวรรณ. ผลของไคโตซานต่อการเจริญเติบโตของโปร์โตคอร์ม กล้วยไม้ลูกผสมฟาแลนนอปซิส. การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 8. บทคัดย่อหน้า , 6-9 พฤษภาคม 2552. โรงแรม ดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ PF27

กุลนาถ อบสุวรรณ กรกช สว่างศรี และ อภิรดี อุทัยรัตนกิจ. ผลของไคโตซานต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้ากล้วยไม้สกุลฟาแลนนอปซิสและมอคคาร่า.การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 8. บทคัดย่อหน้า , 6-9 พฤษภาคม 2552. โรงแรม ดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ PF09

ศิริพิมล หงส์เหม วิไลภรณ์ บุญญกิจจินดา อภิรดี อุทัยรัตนกิจ และ กุลนาถ อบสุวรรณ. ผลของ 1-MCP ต่ออายุการปักแจกันของกล้วยไม้ลูกผสม Mokara Jairak Gold. การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติครั้งที่ 5. บทคัดย่อ หน้า 84, 28-29 มิถุนายน 2550, โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ

กุลนาถ อบสุวรรณ และ อภิรดี อุทัยรัตนกิจ. การใช้สารไคโตซานในการกระตุ้นการเจริญเติบโตของต้นเทียนฝรั่ง. การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 1. บทคัดย่อ หน้า 48, 19-20 กรกฎาคม 2550, โรงแรมเอส.ดี. อเวนิว กรุงเทพฯ

อภิรดี อุทัยรัตนกิจ และ กุลนาถ อบสุวรรณ. ผลของสารไคโตซานต่อการเจริญเติบโตของต้นดาวเรือง. การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 1. บทคัดย่อหน้า 47, 19-20 กรกฎาคม 2550, โรงแรมเอส.ดี. อเวนิว กรุงเทพฯ

ศิริพิมล หงส์เหม อภิรดี อุทัยรัตนกิจ และ กุลนาถ อบสุวรรณ. ผลของระยะเวลาในการม 1-MCP ต่ออายุการปักแจกันของกล้วยไม้ลูกผสม Mokara Jairak Gold. การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 1. บทคัดย่อ หน้า 58, 19-20 กรกฎาคม 2550, โรงแรมเอส ดี อเวนิว กรุงเทพฯ

สุภาพร สังข์งาม อภิรดี อุทัยรัตนกิจ และ กุลนาถ อบสุวรรณ. ผลของความเข้มข้น 1-MCP ต่ออายุการใช้งานของดอกกล้วยไม้หวายลูกผสมสายพันธุ์อรุณไวท์. การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 1. บทคัดย่อ หน้า 57, 19-20 กรกฎาคม 2550, โรงแรมเอส.ดี. อเวนิว กรุงเทพฯ

กุลนาถ อบสุวรรณ และ อภิรดี อุทัยรัตนกิจ. ประสิทธิภาพของสาร 1-MCP ต่อคุณภาพภายหลังการเก็บ เกี่ยวของช่อดอกกล้วยไม้หวาย Water Oumae (4N). การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 6, บทคัดย่อหน้า324ม, 7-10 พฤศจิกายน 2549. ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่.