ผศ.ดร.กุลนาถ อบสุวรรณ

Asst. Prof. Dr. Kullanart Obsuwan

ติดต่อ

1608 ชั้น 6 อาคารวิทยาศาสตร์ 1

การศึกษา

ปริญญาเอก

PhD (Horticulture), University of Hawaii, USA (2549)

ปริญญาโท

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีทางชีวภาพ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2540)

ปริญญาตรี

วิทยาศาสตรบัณฑิต (พฤกษศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2536)

สาขาที่เชี่ยวชาญ

สาขาพฤกษศาสตร์และชีววิทยาแขนงวิชา สรีรวิทยาของพืช การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว เน้นทำงานวิจัยเกี่ยวกับไม้ดอกไม้ประดับ โดยเฉพาะกล้วยไม้

งานวิจัย

Tissue Culture/ Post harvest/ Plant Physiology focusing on ornamental plants/ Dendrobium orchids.

ผลงานตีพิมพ์

Obsuwan K,Tharapan S, Thepsithar C. (2017). A cost effective in vitro culture protocol of DendrobiumFleischeri.ActaHortic. 1167, 139-142DOI: 10.17660/ActaHortic. 2017.1167.21 (SCOPUS).

Obsuwan K,Tharapan S, Thepsithar C. (2017).The alternative use of foliar fertilizers as a modified medium for in vitro culture of Dendrobium Fleischeri.ActaHortic. 1167, 115-118DOI: 10.17660/ActaHortic.2017.1167.17 (SCOPUS).

Obsuwan K and Tharapan S. (2016).Effect of cultured medium on the growth of D. Fleischeri and D. Judy Rutz.Veridian E-Journal, Science and Technology Silpakorn University. 3(6): 340-348.

Obsuwan K, Channon J, Thepsithar C, Thongpakdee A. (2016). Multiple shoot induction of pomelo [Citrus maxima (Burm.)Merr.]‘Thongdee’.Veridian E-Journal, Science and Technology Silpakorn University. 3(6): 332-339.

Obsuwan K, Chanjirakul K, Yoodee S, Seraypheap K, BuneSeraypheap Y. (2015). “The optimum cut stages for prolonging display life of cut Dendrobium orchids.” Acta Hortic, (ISHS) 1078:187-191. (SCOPUS).

Obsuwan K, Tharapan S, Thepsithar C. (2015). “Effects of sucrose concentrations on seedling growth of Dendrobium antennatum X Dendrobium bigibbum.”ActaHortic, (ISHS) 1078:135-138. (SCOPUS).

Obsuwan K, Tharapan S, Thepsitha C. (2015). “A suitable medium for in vitro seed propagation of Dendrobium hybrids.”ActaHortic, (ISHS) 1078: 159-162. (SCOPUS).

Saikaew S, Hawahsuwan J, Panishkan K, Obsuwan K, Sanmanee N. (2015). “Study of Humification Degree of Chicken Manure Composts Using FTIR Spectroscopy Technique.”Thai society of higher education institutes on environment, 205-208.

Tharapan S, Thepsithar C, Obsuwan K. (2014). “An effect of organic supplements on stimulating growth of Dendrobium Protocorms and seedlings.”International Journal of Biological, Veterinary, Agricultural and Food Engineering, 8(7): 648-653.

Obsuwan K andThepsithar C. (2014) “An Effect of organic supplements on stimulating growth of Vanda and Mokaraseedlings in tissue culture.”International Journal of Biological, Veterinary, Agricultural and Food Engineering, 8(7): 645-647.

Dee-in W, Thepsithar C, Thongpukdee A, Chanjirakul K, Obsuwan K. (2014). “Effects of paclobutrazol and N6-benzyladenine on growth of Chrysanthemum ‘Cayman’.”ActaHort, (ISHS) 1025: 248-252. (SCOPUS).

Thongpukdee A, Chanjirakul K, Thepsithar C, Obsuwan K, Chantadech R. (2014). “In vitro salt tolerance of Chrysanthemum ‘Money Maker Improve’.”ActaHort, (ISHS) 1025: 173-178. (SCOPUS).

Boon-ek Y, Buanong M, Obsuwan K, Wongs-aree C, Jitareerat P. (2013). “Cloning and sequence analysis of chitinase and ß-1,3-Glucanase genes in chilli.” Agricultural Science Journal, 44(2)(Suppl.): 365-368.

Obsuwan K andTharapan S. (2013). “Alternative seeds culture medium for reducing cost and preparation steps in vitro seeds propagation of Dendrobium orchids.” Agricultural Science Journal, 44(2)(Suppl.): 565-568.

Yoodee S andObsuwan K. (2013). “Effects of 1-MCP on postharvest life of cut Dendrobium ‘Burana Jade’ inflorescences.” Acta Hort. (ISHS) 970: 261-265. (SCOPUS).

Obsuwan K, Changpun W, Thongpukdee A, Chanjirakul K, Thepsithar C. (2013) “Evaluation of tested vase solution compared to commercial vase solution on cut Dendrobium hybrids.” Acta Hort. (ISHS) 970: 255-260. (SCOPUS).

Yoodee S, Chanjirakul K, Obsuwan K, Seraypheap K. (2013). “Effect of different maturity stages on the display-life of cut Dendrobium orchids.” Acta Hort. (ISHS) 970:251-254. (SCOPUS).

Khienman S, Obsuwan K, Seraypheap K. (2011). “Effect of 1-MCP concentrations on display-life of DendrobiumSuree Peach.”The journal of Botany, 3(5): 1-8.

Obsuwan K, Namchote S, Sanmanee N,Panishkan K, Dharmvanij S. (2011). “Effect of various concentrations of humic acid on growth and development of seedlings in tissue cultures at low nutrient level.”World Academy of Science Engineering and Technology, 5: 1441-1443.

Panusda T, Obsuwan K, Seraypheap K. (2010). Use of 1-Methylcyclopropene to prolong postharvest longevity of Mokara. The journal of Botany 2(1): 65-72.

Sartpetch J, Jitareerat P, Uthairatanakij A, Obsuwan K. (2010). Postharvest physiology of harvested Mokara inflorescences.Acta Hort. (ISHS) 878:405-410.(SCOPUS).

Uthairatanakij A, Manuwong S, Jitareerat P, Obsuwan K. (2010). The effect of packaging on shelf-life of cut Dendrobium ‘Big White Jumbo’ inflorescences. Acta Hort. (ISHS) 878:397-403.(SCOPUS).

Obsuwan K, Sawangsri K, Uthairatanakij A. (2010). Inflorescence of foliar chitosan sprays on growth ofMokara and Phalaenopsis seedlings. Acta Hort. (ISHS) 878:295-301.(SCOPUS).

Obsuwan K, Sawangsri K, Ukong S, Uthairatanakij A. (2010). Effects of chitosan concentration on in vitro growth of Dendrobium hybrid selings.Acta Hort. (ISHS) 878:289-294.(SCOPUS).

Obsuwan K, Yoodee S, Uthairatanakij A. (2010). Application of chitosan on in vitro growthof Rhynchostylisgiganteaprotocorms and seedlings.Acta Hort. (ISHS) 878:283-288. (SCOPUS).

Manuwong S, Uthairatanakij A, Jitareerat P, Kanlayanarat S, Obsuwan K, FuongfuchatA. (2010). The stress responses of inflorescences of Dendrobium ‘Big White Jumbo’ during MA storage.Acta Hort. (ISHS) 877:411-418.(SCOPUS).

Sattayawong N, Uthairatanakij A, Jitareerat P,Obsuwan K. (2010). Responses of Mokara ‘Nora Pink’ inflorescences to biocide in vase solution.Acta Hort. (ISHS) 875:531-538.(SCOPUS).

ObsuwanK, Hieber D.A, Mudalige-Jayawickrama R.G,Kuehnle A.R. (2009). A Dysfunctional CymMV movement Protein gene confers resistance to CymMV in Dendrobium orchid. ActaHort (ISHS) 836: 149-155.(SCOPUS).

ObsuwanKand Uthairatanakij A. (2008).An Alternative to Extending Postharvest Quality of Dendrobium Water Oumae (4N) Inflorescences Using 1-MCP Fumigation.ActaHort (ISHS) 804: 297-302.(SCOPUS).

Uthairatanakij A, Jitareerat P,Obsuwan K. (2008). Efficacy of chitosan spraying on quality of Dendrobium ‘Sonia # 17’ inflorescence.ActaHort (ISHS) 766: 291-298.(SCOPUS).

Uthairatanakij A, Teixeira da Silva JA,Obsuwan K. (2007). Mini-review: Chitosan for Improving Orchid Production and Quality. Orchid Science and Biotechnology. 1(1): 1-5.

Obsuwan K and Uthairatanakij A. (2007). The responses of different cut inflorescence of orchid hybrids to various 1-MCP concentrations. ActaHort (ISHS) 755: 465-470.(SCOPUS).

Tamala W, Uthairatanakij A, Jitareerat P,Obsuwan K. (2007). Effect of pre-harvest chitosan sprays on growth of Curcuma ‘Laddawan’ (CURCUMAALISMATIFOLIA × CURCUMACORDATA).ActaHort (ISHS) 755: 387-394.(SCOPUS).

ObsuwanK, Hieber DA, Mudalige-Jayawickrama RG and Kuehnle AR. (2007).Functional Characterization of Dendrobium and OncidiumDfr in Petunia hybrida model.ActaHort (ISHS) 764: 137-144.(SCOPUS).

Borth W.B, Osbuwan K, Barry K, Kuehnle A.R and Hu J.S. (2005).Movement of Cymbidium mosaic virus and transgenic resistance in Dendrobium orchids.ActaHort (ISHS) 722: 137-146.(SCOPUS).

Fujii T.M, Alvarez A.M, Fukui R, Obsuwan K,Kuehnle A.R. (2002).Effect of transgenic anthuriums producing the Shiva-1 lytic peptide on beneficial bacteria. Phytopathology.92: S27.

การนำเสนอผลงานในที่ประชุมระดับนานาชาติและระดับชาติ
ปัญจาภา ส่งเสริม กุลนาถ อบสุวรรณและนัทธีรา สรรมณี. 2560. การศึกษาการเปลี่ยนแปลงโพแทสเซียมระหว่างกระบวนการหมักของมูลสุกร. การประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 14
Obsuwan K, Tharapan S, Thepsithar C. (2017). A cost effective in vitro culture protocol of DendrobiumFleischeri.ActaHortic. 1167, 139-142DOI: 10.17660/ActaHortic. 2017.1167.21. I International Symposium on Tropical and Subtropical Ornamentals.Krabi, Thailand
Obsuwan K, Tharapan S, Thepsithar C. (2017).The alternative use of foliar fertilizers as a modified medium for in vitro culture of Dendrobium Fleischeri.ActaHortic. 1167, 115-118DOI: 10.17660/ActaHortic.2017.1167.17. I International Symposium on Tropical and Subtropical Ornamentals.Krabi, Thailand
Obsuwan K, Iamchan A, Sanmanee N, Panishkan K. (2015) “The use of humic acid as EDTA substitution: An effect on growth and development of Red Oak seedlings tissue culture at low nutrient level” The international conference on science ecology and technology I. Proceedings book of international conference on science ecology and technology I. Vienna, Austria. 25-28 August 2015.
Obsuwan K, Iamchan A, SanmaneeN andPanishkan K. (2015). The use of humic acid as EDTA substitution: An effect on growth and development of Green Oak seedlings in tissue culture at low nutrient level. International Conference on Science Ecology and Technology I. Vienna, Austria.
Obsuwan K, Chanjirakul K, Yoodee S, Seraypheap K, BuneSeraypheap Y. (2015). “The optimum cut stages for prolonging display life of cut Dendrobium orchids.” Acta Hortic, (ISHS) 1078:187-191.II International Orchid Symposium. Bangkok, Thailand.
Obsuwan K, Tharapan S, Thepsithar C. (2015). “Effects of sucrose concentrations on seedling growth of Dendrobium antennatum X Dendrobium bigibbum.”ActaHortic, (ISHS) 1078:135-138. II International Orchid Symposium. Bangkok, Thailand.
Obsuwan K, Tharapan S, Thepsitha C. (2015). “A suitable medium for in vitro seed propagation of Dendrobium hybrids.”ActaHortic, (ISHS) 1078: 159-162. II International Orchid Symposium. Bangkok, Thailand.
Dee-in W, Thepsithar C, Thongpukdee A, Chanjirakul K, Obsuwan K. (2014). “Effects of paclobutrazol and N6-benzyladenine on growth of Chrysanthemum ‘Cayman’.”ActaHort, (ISHS) 1025: 248-252. International Symposium on Orchids and Ornamental Plants. Chiang Mai, Thailand.
Thongpukdee A, Chanjirakul K, Thepsithar C, Obsuwan K, Chantadech R. (2014). “In vitro salt tolerance of Chrysanthemum ‘Money Maker Improve’.”ActaHort, (ISHS) 1025: 173-178. International Symposium on Orchids and Ornamental Plants. Chiang Mai, Thailand.
Obsuwan K andTharapan S. (2013). “Alternative seeds culture medium for reducing cost and preparation steps in vitro seeds propagation of Dendrobium orchids.” Agricultural Science Journal, 44(2)(Suppl.): 565-568. International Conference on Quality Management in Supply Chains of Ornamentals QMSCO2012.Bangkok, Thailand.
Yoodee S, Obsuwan K. (2013). “Effects of 1-MCP on postharvest life of cut Dendrobium ‘Burana Jade’ inflorescences.” Acta Hort. (ISHS) 970: 261-265. International Conference on Quality Management in Supply Chains of Ornamentals QMSCO2012.Bangkok, Thailand.
Obsuwan K, Changpun W, Thongpukdee A, Chanjirakul K, Thepsithar C. (2013) “Evaluation of tested vase solution compared to commercial vase solution on cut Dendrobium hybrids.” Acta Hort. (ISHS) 970: 255-260. International Conference on Quality Management in Supply Chains of Ornamentals QMSCO2012.Bangkok, Thailand.Yoodee S, Chanjirakul K, Obsuwan K, Seraypheap K. (2013). “Effect of different maturity stages on the display-life of cut Dendrobium orchids.” Acta Hort. (ISHS) 970:251-254. International Conference on Quality Management in Supply Chains of Ornamentals QMSCO2012. Bangkok, Thailand.
Chanjirakul K, Thepsithar C, Thongpukdee A, Obsuwan K, Kengkwasingh P.(2012). “Investigation on in vitro salt tolerance of Nepenthes sp.”The International Symposium on Orchids and Ornamental Plants.Royal Flora Ratchapruek 2011.Imperial Pae Ping Hotel, Chiang Mai, Thailand. 9-12 January 2012.
Dee-in W, Thepsithar C, Thongpukdee A, Chanjirakul K, Obsuwan K. (2012). “Effects of paclobutrazol and 6-benzyladenine on growth of Chrysanthemum ‘Cayman’.”The International Symposium on Orchids and Ornamental Plants.Royal Flora Ratchapruek 2011.Imperial Pae Ping Hotel, Chiang Mai, Thailand. 9-12 January 2012.
Thongpukdee A, Chanjirakul K, Thepsithar C, Obsuwan K. (2012). “In vitro salt tolerance of Chrysanthemum ‘Money Maker Improve’.”The International Symposium on Orchids and Ornamental Plants.Royal Flora Ratchapruek 2011.Imperial Pae Ping Hotel, Chiang Mai, Thailand. 9-12 January 2012.
Obsuwan K , Namchote S , Sanmanee N , Panishkan K , Dharmvanij S. (2011). 'Effect of Various Concentrations of Humic Acid on Growth and Development of Eggplant Seedlings in Tissue Cultures at Low Nutrient Level'. World Academy of Science, Engineering and Technology, International Science Index 56, International Journal of Biological, Biomolecular, Agricultural, Food and Biotechnological Engineering, 5(8), 494 - 496. Austria.
Sartpetch J, Jitareerat P, Uthairatanakij A, Obsuwan K. (2010). Postharvest physiology of harvested Mokara inflorescences.Acta Hort. (ISHS) 878:405-410.Southeast Asia Symposium on Quality and Safety of Fresh and Fresh-Cut Produce. ! Bangkok, Thailand.
Uthairatanakij A, Manuwong S, Jitareerat P, Obsuwan K. (2010). The effect of packaging on shelf-life of cut Dendrobium ‘Big White Jumbo’ inflorescences. Acta Hort. (ISHS) 878:397-403.Southeast Asia Symposium on Quality and Safety of Fresh and Fresh-Cut Produce. ! Bangkok, Thailand.
Obsuwan K, Sawangsri K, Uthairatanakij A. (2010). Inflorescence of foliar chitosan sprays on growth of Mokara and Phalaenopsis seedlings. Acta Hort. (ISHS) 878:295-301.Southeast Asia Symposium on Quality and Safety of Fresh and Fresh-Cut Produce. ! Bangkok, Thailand.
Obsuwan K, Sawangsri K, Ukong S, Uthairatanakij A. (2010). Effects of chitosan concentration on in vitro growth of Dendrobium hybrid selings.Acta Hort. (ISHS) 878:289-294.Southeast Asia Symposium on Quality and Safety of Fresh and Fresh-Cut Produce. ! Bangkok, Thailand.
Obsuwan K, Yoodee S, Uthairatanakij A. (2010). Application of chitosan on in vitro growth
ofRhynchostylisgiganteaprotocorms and seedlings. Acta Hort. (ISHS) 878:283-288. Southeast Asia Symposium on Quality and Safety of Fresh and Fresh-Cut Produce. ! Bangkok, Thailand.
Manuwong S, Uthairatanakij A, Jitareerat P, Kanlayanarat S, Obsuwan K, Fuongfuchat A. (2010). The stress responses of inflorescences of Dendrobium ‘Big White Jumbo’ during MA storage.Acta Hort. (ISHS) 877:411-418.Southeast Asia Symposium on Quality and Safety of Fresh and Fresh-Cut Produce. ! Bangkok, Thailand.
Sattayawong, N., Uthairatanakij A., Jitareerat P. and Obsuwan K. (2010).Responses of Mokara‘Nora Pink’ inflorescences to biocide in vase solution.Acta Hort. (ISHS) 875:531-538. Southeast Asia Symposium on Quality and Safety of Fresh and Fresh-Cut Produce. ! Bangkok, Thailand.
Obsuwan K, Hieber D.A, Mudalige-Jayawickrama R.G, Kuehnle A.R. (2009). A Dysfunctional CymMV movement Protein gene confers resistance to CymMV in Dendrobium orchid. ActaHort (ISHS) 836: 149-155.XXIII International Eucarpia Symposium, Section Ornamentals: Colourful Breeding and Genetics. Leiden, The Netherlands.
Obsuwan K and Uthairatanakij A. (2008).An Alternative to Extending Postharvest Quality of Dendrobium Water Oumae (4N) Inflorescences Using 1-MCP Fumigation.ActaHort (ISHS) 804: 297-302.ISHS ActaHorticulturae 766: XXVII International Horticultural Congress - IHC2006: International Symposium on Ornamentals, Now! Bangkok, Thailand.
Uthairatanakij A, Jitareerat P, Obsuwan K. (2008). Efficacy of chitosan spraying on quality of Dendrobium ‘Sonia # 17’ inflorescence.ActaHort (ISHS) 766: 291-298. ISHS ActaHorticulturae 766: XXVII International Horticultural Congress - IHC2006: International Symposium on Ornamentals, Now! Bangkok, Thailand.

Uthairatanakij A, Teixeira da Silva JA, Obsuwan K. (2007). Mini-review: Chitosan for Improving Orchid Production and Quality. Orchid Science and Biotechnology. 1(1): 1-5.International Conference on Quality Management in Supply Chains of Ornamentals. Bangkok, Thailand. 3-6 December 2007.
Obsuwan K and Uthairatanakij A. (2007). The responses of different cut inflorescence of orchid hybrids to various 1-MCP concentrations. ActaHort (ISHS) 755: 465-470.International Conference on Quality Management in Supply Chains of Ornamentals. Bangkok, Thailand.3-6 December 2007.
Tamala W, Uthairatanakij A, Jitareerat P, Obsuwan K. (2007). Effect of pre-harvest chitosan sprays on growth of Curcuma ‘Laddawan’ (CURCUMAALISMATIFOLIA × CURCUMACORDATA).ActaHort (ISHS) 755: 387-394.International Conference on Quality Management in Supply Chains of Ornamentals. Bangkok, Thailand.3-6 December 2007.
Obsuwan K, Hieber DA, Mudalige-Jayawickrama RG and Kuehnle AR. (2007).Functional Characterization of Dendrobium and OncidiumDfrin Petunia hybrida model.ISHS ActaHorticulturae 764: XXVII International Horticultural Congress - IHC2006: International Symposium on Plant Biotechnology: From Bench to Commercialization. Seoul, Korea