อาจารย์ ดร.ณิมนาราห์ อยู่คงแก้ว

Dr. Nimnara Yookongkaew

ติดต่อ

1309 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 ชั้น 3

การศึกษา

ปริญญาเอก

PhD (Plant Molecular Biology), Purdue University, USA (2556)

ปริญญาโท

M.Sc. (Biotechnology), Mahidol University, Thailand (2004)

ปริญญาตรี

B.Sc. (Biotechnology, First Class Honors), Prince of Songkla University, Thailand (2001) with Certificate of Academic Excellence from the Professor Dr. Tab Nilanidhi Foundation for outstanding B.Sc. (Biotechnology) student

สาขาที่เชี่ยวชาญ

- Plant physiology and molecular genetics
- Plant Biotechnology and genetic engineering

งานวิจัย

การวิเคราะห์ระดับการแสดงออกของยีนในวิถีสังเคราะห์แคโรทีนอยด์ในสาหร่ายทนร้อน การวิเคราะห์หาพืชที่มีศักยภาพในการดูดซับโลหะหนักในบริเวณพื้นที่ปนเปื้อน การศึกษากลไกการรักษาสมดุลแร่ธาตุในพืช การศึกษาศักยภาพของแบคทีเรียสังเคราะห์แสงในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช

ผลงานตีพิมพ์

ณิมนาราห์ อยู่คงแก้ว, ปรียานุช พลอยขาว และธัญนันท์ วรรณธง. 2558. ผลของอุณหภูมิและไนเตรทต่อการผลิตซี-ไฟโคไซยานินในไซยาโนแบคทีเรีย Synechococcus SUBK. ในการประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 7. 25-27 มีนาคม 2558.

Benatti, M., Yookongkaew, N., Meetam, M., Guo,W., Punyasuk, N., AbuQamar, S. and Goldsbrough,
P. 2014. Metallothionein deficiency impacts copper accumulation and redistribution in leaves and seeds of Arabidopsis. New Phytologist. 202(3): 940-951. (co-first author)

Yookongkaew, N., Benatti, M., and Goldsbrough, P.B. Analysis of metallothionein (MT)-deficient Arabidopsis plants demonstrates MTs are involved in Cu homeostasis but not in metal tolerance. In: ASPB Plant Biology, Austin, Texas, USA, July 20-24, 2012.

Yookongkaew, N., Benatti, M., and Goldsbrough, P.B. Functional characterization of Arabidopsis and barley metallothionein genes indicates a role in Cu homeostasis. In: ASPB Plant Biology, Minneapolis, MN, USA, August 6-10, 2011.

Yookongkaew, N., Srivatanakul, M. and Narangajavana, J. 2007. Development of genotype- independent regeneration system for transformation of rice (Oryza sativa ssp.Indica). Journal of Plant Research. 120(2): 237-245.