อาจารย์ ดร.ปรารถนา เผือกวิไล

Dr. Prattana Phuekvilai

ติดต่อ

1308 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 ชั้น 3

การศึกษา

ปริญญาเอก

PhD. (Biology) Newcastle University, UK (2557)

ปริญญาโท

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พันธุศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2550)

ปริญญาตรี

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2547) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

สาขาที่เชี่ยวชาญ

Population genetics and molecular evolution in plants

ผลงานตีพิมพ์

Logan, S.A., P. Phuekvilai and K. Wolff. 2015. Ancient woodlands in the limelight: delineation and genetic structure of ancient woodland species Tilia cordata and Tilia platyphyllos (Tiliaceae) in the UK. Tree genetics and Genomes 11:52

Peyachoknagul, S., C. Nettuwakul, P. Phuekvilai, S. Wannapinpong and K. Srikulnath. 2014. Development of microsatellite markers of vandaceous orchids for species and variety identification. Genetics and molecular research 13(3): 5441-5445.

Phuekvilai, P. and K. Wolff. 2014. Population structure and phylogeography of Tilia cordata and T. platyphyllos across Europe. Proceeding of the Ecological Genetics Group Conference 2014, Newcastle, UK, 14-16 April 2014.

Phuekvilai, P. and K. Wolff. 2013. Characterization of microsatellite loci in Tilia platyphyllos (Malvaceae) and cross-amplification in related species. Applications in Plant Sciences 1(4): 1200386.

Phuekvilai, P. and K. Wolff. 2013. Genetics diversity and population structure in T. cordata and T. platyphyllos. Proceeding of the Ecological Genetics Group Conference 2013, Belfast, UK, 2-4 April 2013.

Phuekvila,i P. and K. Wolff. 2012. Genetic diversity in ancient lime trees. Proceeding of Trees Beyond the Wood Conference, Sheffield, UK, 5-7 September 2012

Phuekvilai, P. and K. Wolff. 2011. Evolution and population genetics in the genus Tilia. Proceeding of the Ecological Genetics Group Conference 2011, London, UK, 19-21 April 2011.