รศ. ปทุมพร เมืองพระ(เกษียณอายุราชการ 2558)

Assoc. Prof. Ptumporn Muangphra

ติดต่อ

1117 ชั้น 1 อาคารวิทยาศาสตร์ 1

การศึกษา

ปริญญาโท

M.A. (Protozoology) University of Kansas, USA. (1982)

ปริญญาตรี

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2520)

สาขาที่เชี่ยวชาญ

- สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
- โพรโทซัว
- แพลงก์ตอน

งานวิจัย

- การใช้ไส้เดือนดินเป็นตัวบ่งชี้ทางชีวภาพการปนเปื้อนสารพิษในดิน
- การใช้แพลงก์ตอนเป็นตัวบ่งชี้ทางชีวภาพการปนเปื้อนสารพิษในแหล่งน้ำ

ผลงานตีพิมพ์

Muangphra P, Tharapoom K, Euawong N, Namchote S, Gooneratne R. 2015. Chronic toxicity of commercial
chlorpyrifos to earthworm Pheretima peguana. Environ Toxicol. doi: 10.1002/tox.22150. [Epub ahead of print]

Muangphra P, Sengsai S, Gooneratne R. 2015. Earthworm biomarker responses on exposure to commercial cypermethrin. Environ Toxicol. 30(5):597-606.

Muangphra P, Kwankua W, Gooneratne R. 2014. Genotoxic effects of glyphosate or paraquat on earthworm coelomocytes. Environ Toxicol. 29(6):612-620.

Muangphra P, Gooneratne R. 2011. Toxicity of commercial neem extract to earthworms (Pheretima
peguana). Appl Environ Soil Sci. Article ID 925950. doi:10.1155/2011/925950.

Muangphra P, Gooneratne R. 2011. Comparative genotoxicity of cadmium and lead in earthworm
coelomocytes. Appl Environ Soil Sci. Article ID 218929. doi:10.1155/2011/218929.

Mayama S, Katoh K, Omori H, Seino S, Osaki H, Julius M, Lee JH, Cheong C, Lobo A. E, Witkowski A,
Srivibool R, Muangphra P, Jahn R, Kulikovskiy M, Hamilton PB, Gao, Ya-Hui, Ector L. 2011. Progress toward the construction of an international web-based educational system featuring improved “SimRiver” for understanding of river environments. Asian journal of biology education. 5:1-14.

Muangphra P. 2010. Toxicity of cadmium and lead on coelomocytes of earthworm Pheretima peguana.
Proceedings of the 3rd Silpakorn Research, Nakorn Pathom, 28-29 January 2010. P16-P19.

วงแข ยุติธรรม ปทุมพร เมืองพระ และวันวิวาห์ วิชิตวรคุณ. 2550. องค์ประกอบของสัตว์ทะเล
หน้าดินขนาดใหญ่บริเวณหาดเลน ตำบลบางขุนไทร จังหวัดเพชรบุรี. วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร, 27(1):20-41.

อรุณี สมมณี สาโรจน์ เกรียงศักดาชัย ปทุมพร เมืองพระ และสุริยัน ธัญกิจจานุกิจ. 2548. ปริมาณและความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชกลุ่มไดโนแฟลเจลเลต บริเวณอ่าวศรีราชา จังหวัดชลบุรี. วารสารการประมง 58(2):151-158.

ชาญวิทย์ โฆษิตานนท์ ปทุมพร เมืองพระ กัลยา ศรีพุทธชาติ และ กัณฑรีย์ ศรีพงษ์พันธุ์. 2538. การสำรวจความ
เปลี่ยนแปลงบางประการของแหล่งน้ำในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสนามจันทร์. จุลสารมหาวิทยาลัยศิลปากร 5:4-6.

อรุณี สมมณี และปทุมพร เมืองพระ. 2533. การใช้รำละเอียด กากถั่วเหลืองและปลาป่นเป็นอาหารสมทบในการเลี้ยง
ปลาตะเพียนขาวและปลานิล. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5(3):79-88.

ปทุมพร เมืองพระ และอรุณี สมมณี. 2532. โพรโทซัวและแบคทีเรียในดินบริเวณรากพุทธรักษา แสมและสน. วิทยาสาร
เกษตรศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์ 23(4):364-372.

ปทุมพร ศุภกิจวิเลขการ และอรุณี สมมณี. 2530. โปรโตซัวที่พบตามเหงือกกุ้ง. รายงานการประชุมในการสัมมนาเรื่องสัตว์
ป่าเมืองไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 8. กรุงเทพ, 22:1-15.