อาจารย์ ดร.ศรันย์ภัทร์ สุวรรณรัตน์

(Saranphat Suwanrat, PhD)

ติดต่อ

1119 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 ชั้น 1

การศึกษา

ปริญญาเอก

ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (2557)

ปริญญาตรี

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา, เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2551)

สาขาที่เชี่ยวชาญ

นิเวศวิทยา, ปักษีวิทยา

งานวิจัย

ด้านนิเวศวิทยา และด้านปักษีวิทยา

ผลงานตีพิมพ์

Suwanrat, S., D. Ngoprasert, N. Sukumal, P. Suwanwaree & T. Savini. (in press) Home range, habitat use and roost-site selection by female Siamese Fireback. Acta Ornithologica.
Sukumal, N., S. Suwanrat, T. Ong-in, D. Khamcha, V. N. Tran & T. Savini. 2016. Effect of human disturbance on the estimated density of Chinese francolin (Francolinus pintadeanus) and Red junglefowl (Gallus gallus) in the dry forest of Southcentral Vietnam. G@llinformed Newsletter of the IUCN-SSC Galliformes Specialist Group 11: 28 – 33.
Suwanrat, S., D. Ngoprasert, C. Sutherland, P. Suwanwaree & T. Savini. 2015. Estimating density of secretive terrestrial birds (Siamese Fireback) in pristine and degraded forest using camera traps and distance sampling. Global Ecology and Conservation 3: 596 – 606.
Chutipong, W., N. Tantipisanuh, D. Ngoprasert, A. J. Lynam, R. Steinmetz, K. E. Jenks, L. I. Grassman Jr, M. Tewes, S. Kitamura, M. C. Baker, W. Mcshea, N. Bhumpakphan, R. Sukmasuang, G. A. Gale, F. K. Harich, A. C. Treydte, P. Cutter, P. B. Cutter, S. Suwanrat, K. Siripattaranukul, Hala-Bala Wildlife Research Station Wildlife Research Division, & J. W. Duckworth. 2014. Current distribution and conservation status of small carnivores in Thailand: a baseline review. Small Carnivore Conservation 51: 96 – 136.
Suwanrat, J., D. Ngoprasert, N. Sukumal, P. Suwanwaree & T. Savini. 2014. Reproductive ecology and nest-site selection of Siamese fireback in lowland forest. Raffles Bulletin of Zoology 62: 581 – 590.