อาจารย์ ดร.ศรัณยพร มากทรัพย์

Dr. Sarunyaporn Maksup

ติดต่อ

1415 ชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์ 1

การศึกษา

ปริญญาเอก

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยมหิดล (2555)

ปริญญาโท

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการพืช) มหาวิทยาลัยมหิดล (2549) ได้รับรางวัล Professor Dr. Tab Nilanidhi Foundation Award for academic excellence in the Master program in Plant Science, Mahidol University ประจำปี พ.ศ. 2550

ปริญญาตรี

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2547) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

สาขาที่เชี่ยวชาญ

ชีววิทยา สรีรวิทยา และเทคโนโลยีชีวภาพของพืช

งานวิจัย

การศึกษาการแสดงออกของยีนและโปรตีโอมิกส์ของข้าวภายใต้สภาวะเครียดจากสิ่งแวดล้อม การศึกษาสรีรวิทยาและโปรตีโอมิกส์ของพืชสำคัญทางเศรษฐกิจ การทดสอบฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระและพฤกษเคมีเบื้องต้นของพืชสมุนไพร การศึกษาทางสรีรวิทยาและชีวโมเลกุลของหญ้าเนเปียร์เพื่อการพัฒนาเป็นพืชพลังงาน

ผลงานตีพิมพ์

Loedkunchotipat K, Desclaux SS, Maksup S (2015) Expression analysis of cellulose synthase and phenylalanine ammonia-lyase in napier grasses (Pennisetum spp.). National Genetics Conference 2015. July 15-17, 2015; Centara Hotel & Convention Centre Khon Kaen, Khon Kaen, Thailand (Poster).

Maksup S. 2014. Expressions of photosynthetic and retrotransposon-related genes in Oryza sativa L. cv. KDML105 under water stress. The 4th International Biochemistry and Molecular Biology Conference 2014 "Bridging ASEAN Biochemical Research Communities" April 2-3, 2014; Rama Gardens Hotel & Resort, Bangkok, Thailand (Poster).

Maksup S, Roytrakul S, Supaibulwatana K (2014) Physiological and comparative proteomic analyses of Thai jasmine rice and two check cultivars in response to drought stress. J Plant Interact 9(1): 43-55

Maksup S, Supaibulwatana K, Selvaraj G (2013) High-quality reference genes for quantifying the transcriptional responses of Oryza sativa L. (ssp. indica and japonica) to abiotic stress conditions. Chin Sci Bull 58(1): 1-12

Maksup S, Supaibulwatana K. Expression of lectin, trehalose and transposon-related proteins in Thai Jasmine rice under drought stress. Poster presented at the 2013 Niigata Graduate Research Forum; 2013 Jan 11-15; TOKIMESSE Niigata Convention Center, Niigata, Japan.

Maksup S, Roytrakul S, Supaibulwatana K. (2012) Proteome and transcriptional responses in three contrasting indica rice (Oryza sativa L. ssp. indica) under water stress. Oral presented at the 2012 CU-MUSC Graduate Forum in Plant Biotechnology; 2012 Mar 16; Bangkok, Thailand.

Maksup S, Roytrakul S, Supaibulwatana K (2010) Drought responsive proteins in Indica rice (Oryza sativa L. ssp. indica). BIOTECHNOLOGY SYMPOSIUM IV “Harnessing Biological Resources Through Biotechnology” (SB4) December 1-3, 2010. Biotechnology Research Institute, Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia (Oral presentation)

Maksup S and Supaibulwatana K (2010) Proteome analysis of indica rice (Oryza sativa L. ssp. indica) in responses to drought stress. Joint meeting of graduate students Faculty of Science, Mahidol University, Thailand and Faculty of Horticulture, Chiba University, Japan, March 9, 2010, Room K102 Chalermprakiet Building, Faculty of Science, Mahidol University, Bangkok, Thailand (Oral presentation)

Maksup S, and Supaibulwatana K (2008) Photosynthetic Efficiency of Indica Rice (Oryza sativa L.) under PEG - Induced Water Stress. Commission on Higher Education Congress I: University Straff Development Consortium (CHE-USDC congress I) September 5-7, 2008, Ambassador City Jomtien Hotel, Pattaya, Chonburi, Thailand (Poster)