ผศ.ดร.สุพรรณญิกา เส็งสาย (เนตรทัศน์)

Assist. Prof. Dr. Supanyika Sengsai (Nethasana)

ติดต่อ

1308 ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์ 1

การศึกษา

ปริญญาเอก

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พันธุศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2549)

ปริญญาโท

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พันธุศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2539)

ปริญญาตรี

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2535)

สาขาที่เชี่ยวชาญ

- Genotoxicity assessment using plant cytogenetic systems
- Plant chromosome researches

ผลงานตีพิมพ์

International Journals

Supanyika S, Thongpukdee A, Kanchanakachen C (2014) Morphological Study of Trichomes in Indigofera wightii Grah. ex Wigh & Arn., Indigo Dye Species, Traditionally Used “Thaisongdam” Thailand. World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Biological, Veterinary, Agricultural and Food Engineering 8 (7): 649-653

Muangphra M, Sengsai S, Gooneratne R (2013) Earthworm biomarker responses on exposure to commercial cypermethrin. Environmental Toxicology doi: 10.1002/tox.21937

Kwankua W, Sengsai S, Kuleung C, Euawong N (2010). Sunlight decreased genotoxicity of
azadirachtin on root tip cells of Allium cepa and Eucrosia bicolor. Ecotoxicology and
Environmental Safety 73 : 949-954.
National Journals

Kwankua W, Sengsai S, Muanphra P, Euawong N (2012) Screening for plants sensitive to heavy metals using cytotoxic and genotoxic biomarkers. Kasetsart Journal (Nat. Sci.) 46: 10-23

Euawong N, Auychinda C, Saelim W, Sengsai S, Kwankua, W (2012) Morphology and Cytological study of colchicine-induced polyploidy citrus (Citrus aurantifolia Swingle). Thai Agricultural Research Journal 30(3): 258-273 (In Thai)

Sengsai S, Peyachoknagul S, Sripichitt P, Thongpan A, Pongtongkam P (2006) Anther
Culture of BC1F1 (KDML105//IRBB5/KDML105) Hybrid to Produce Double Haploid
Plants. Kasetsart Journal (Nat. Sci.) 41(2):251-261 (in Thai)

นุกูล จงหอมขจร วิไลภรณ์ บุญญกิจจินดา สุพรรณญิกา เส็งสาย และ วิมล ขวัญเกื้อ. 2550. ผลทาง
เซลล์วิทยาของอะลูมิเนียมในข้าวพันธุ์สุพรรณบุรี 1 (Oryza sativa L. cv. Suphanburi 1) วารสาร
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 4(1): 77-88.

สุพรรณญิกา เส็งสาย และวิมล ขวัญเกื้อ. 2550. อีกทางเลือกหนึ่งของการประเมินความเป็นพิษ: สาร
พันธุกรรมพืชเป็นตัวบ่งชี้. วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร 27(1): 104-124

สุพรรณญิกา เส็งสาย นงนุช กำลังแพทย์ และวิมล ขวัญเกื้อ. 2551. การใช้หอมหัวใหญ่ (Allium cepa) บัวจีน (Zephyranthes rosea) และว่านมหาลาภ (Eucrosia bicolor) ในการประเมินความเป็นพิษของแคดเมียมต่อสารพันธุกรรม. วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 5(1): 21-30
พีระพงษ์ เคหัง


สุพรรณญิกา เส็งสาย สุนิยม ปราบตา สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล และประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ.
2553. การตรวจสอบยีนต้านทานต่อโรคขอบใบแห้งในลูกผสมกลับ BC1F5. Thai Journal of Genetics 3(1): 22-30


International Proceedings

Supanyika S, Thongpukdee A, Kanchanakachen C (2014) Morphological Study of Trichomes in Indigofera wightii Grah. ex Wigh & Arn., Indigo Dye Species, Traditionally Used by “Thaisongdam” Thailand. ICBBS 2014: International Conference on Biotechnology and Biological Sciences, Zurich, Switzerland, July 30 – 31, 2014

Kwankua W, Sensai S, Gumlangpat N (2008) The screening of Plant species for cytogenotoxic
sensitivity indicators. The Environmental Toxicology and Chemistry Congress, Sydney, Australia, August 3-7, 2008

Kwankua W, Sengsai S, Gumlangpat N (2008) Evaluation of Genotoxic Effects of Residue
Aza Containing Neem Extract on Root tip Cells of Allium cepa, Zephyranthes rosea, and Euchrosia bicolor. The 22nd Biennial Conference of the AABE, Osaka, Japan, November 21- 24, 2008

Sengsai S, Kwankua W, Krailas D, Kaewklom S (2008) Karyotype Studies of Freshwater Snails,
Filopaludina spp. The 22nd Biennial Conference of the AABE, Osaka, Japan, November 21- 24, 2008

Kwankua W, Sengsai S (2004) Cytogenetic Studies in Sanoe (Sesbania spp.) The 20th Biennial
Conference of The Asian Association for Biology Education(AABB), Chiang Mai, Thailand, December 27-30, 2004


National Proceedings

Kwankua W, Sengsai S, Kawkaow S, Wongbundit, P (1999) Morphological studies on the
effects of colchicines on Adenium abesum . The 11th Conference of Genetics, Nakornrajsima, Thailand, October 6-8, 1999