อาจารย์ ดร.ธัญนันท์ วรรณธง บรอคเคิลเฮอร์สท์

Dr. Thanyanan Wannathong Brocklehurst

ติดต่อ

1414 ชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์ 1

การศึกษา

ปริญญาเอก

PhD (Microbiology) University College London (UCL) London, UK (2012)

ปริญญาโท

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2545)

ปริญญาตรี

วิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2542)

สาขาที่เชี่ยวชาญ

การแยกเพาะเลี้ยงและการใช้ประโยชน์จากสาหร่าย และ พันธุวิศวกรรมในคลอโรพลาสต์ของสาหร่าย

งานวิจัย

- การแยกและเพาะเลี้ยงสาหร่ายเซลล์เดียวจากธรรมชาติ
- การวินิจฉัยสาหร่ายด้วยลักษณะทางอณูชีววิทยา
- การแยกและเพาะเลี้ยงและวินิจฉัยสาหร่ายสีเขียวก่อโรคใบจุดสนิม
- การผลิตสารสีมูลค่าสูงจากสาหร่ายเซลล์เดียว
- พันธุวิศวกรรมในคลอโรพลาสต์ของสาหร่าย

ผลงานตีพิมพ์

Peelada Cherdchukeattisak, Paul D. Fraser, Saul Purton and Thanyanan Wannathong Brocklehurst.2018. Detection and Enhancement of Ketocarotenoid Accumulation in the Newly Isolated Sarcinoid Green Microalga Chlorosarcinopsis PY02.Biology 2018, 7(1), 17; doi:10.3390/biology7010017

ณิมนาราห์ อยู่คงแก้ว, ปรียานุช เจริญสุข, ปีลดา เชิดชูเกียรติศักดิ์, ธัญนันท์ วรรณธง บรอคเคิลเฮอร์สท์. 2560. มวลชีวภาพและการสะสมแคโรทีนอยด์ในสาหร่ายสีเขียวขนาดเล็ก สายพันธุ์ PY202 ภายใต้สภาวะมิกโซโทรฟิก. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ปีที่ 25 ฉบับที่ 4. หน้า 579-590.
Thanyanan Wannathong, Janet C. Waterhouse, Rosanna E. B. Young, Chloe K. Economou, Saul Purton. New tools for chloroplast genetic engineering allow the synthesis of human growth hormone in the green alga Chlamydomonas reinhardtii, Applied Microbiology and Biotechnology, 2016, DOI: 10.1007/s00253-016-7354-6

เขมิสรา รัตนไพบูลย์กิจ และธัญนันท์ วรรณธง. (2558). การแยกเพาะเลี้ยงและการศึกษารงควัตถุของสาหร่ายก่อโรคพืชสกุล Cephaleuros. วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปีที่ 38 ฉบับที่ 4, 367-382.

Economou C, Wannathong T, Szaub J, Purton S (2014) A Simple, Low-Cost Method for
Chloroplast Transformation of the Green Alga Chlamydomonas reinhardtii. In: Maliga P (ed.) Chloroplast Biotechnology. Humana Press

Purton S, Szaub JB, Wannathong T, Young R, Economou CK (2013) Genetic engineering of algal chloroplasts: Progress and prospects. Russian Journal of Plant Physiology 60 (4): 491-499

Santabarbara S, Casazza AP, Ali K, Economou CK, Wannathong T, Zito F, Redding KE, Rappaport F, Purton S (2013) The Requirement for Carotenoids in the Assembly and Function of the Photosynthetic Complexes in Chlamydomonas reinhardtii. Plant Physiology 161: 535-546

Scaife MA, Ma CA, Ninlayarn T, Wright PC, Armenta RE (2012) Comparative Analysis of β- Carotene Hydroxylase Genes for Astaxanthin Biosynthesis. Journal of Natural Products 75 (6): 1117-1124

International Proceedings

Kiataramgula A, Yokthongwattanaa C, Wannathong T, Areechonc N, Unajaka S (2014) Development of VP28 Expression in Clamydomonas reinhardtii as a Delivery System for the Control of White Spot Syndrome Virus, In the 4th International Biochemistry and Molecular Biology Abstracts and Proceedings. Paper presented at the 4th International Biochemistry and Molecular Biology, Bangkok, Thailand, 2-3 April (pp. 401-411)

Peerapornpisal, Y., Chaiubol, C., Pekkoh, J., Kraibut, H., Chorum, M., Wannathong, P., Ngearnpat, N., Jusakul, K., Thammathiwat, A., Chuanunta, J., Inthasotti, T.2004. Monitoring of Water Quality in Ang Kaew Reservoir of Chiang Mai University Using Phytoplankton as Bioindicator from 1995-2002. Chiang Mai Journal of Science. 31 (1): 85-94

Wanathong, P., and Y. Peerapornpisal. 2002. Microscopic Morphologies for Blue Green
Macroalgae Identification. Journal of Electron Microscopy Society of Thailand,
16(10):262-263.

Wanathong, P., Y. Peerapornpisal, P. Preechapanya and S. Promkutkaew. 2001. Water Quality,
Macroalgae and Benthic Diatom Distribution in The Mae Chaem Stream, Chiang Mai, Thailand. Journal of the International Phycological Society. Vol. 40(4):100-101.