ผศ.ดร.ยศเวท สิริจามร

Asst. Prof. Dr. Yotsawate Sirichamorn

ติดต่อ

1609 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 ชั้น 6

การศึกษา

ปริญญาเอก

PhD (Plant Systematics & Biogeography) Leiden University, the Netherlands (2556)

ปริญญาโท

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (พฤกษศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2550)

ปริญญาตรี

วิทยาศาสตรบัณฑิต (พฤกษศาสตร์) (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2547)

สาขาที่เชี่ยวชาญ

-Morphological and Molecular Systematics of legumes, pteridophytes and orchids
-Plant Anatomy
-Plant Biogeography
-Palynology

งานวิจัย

ชีวานุกรมวิธานและชีวภูมิศาสตร์ของพืชวงศ์ถั่ว (Fabaceae) การศึกษาทบทวนระบบการจัดจำแนกพืชในวงศ์ถั่วในหลากหลายสกุล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเผ่า Millettieae และเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำหนังสือพรรณพฤกษชาติประเทศไทย (Flora of Thailand) สำหรับพืชในวงศ์ถั่ว

ผลงานตีพิมพ์

Sirichamorn Y, Adema FACB, van Welzen PC (2014) Derris solorioides (Fabaceae), a new
limestone species with true-paniculate inflorescenes from North-Central Thailand Blumea 59: 98-102

Sirichamorn. Y., Adema, F.A.C.B., Roos, M.C., van Welzen, P.C. 2014. Molecular and morphological phylogenetic reconstruction reveals a new generic delimitation of Asian Derris (Fabaceae): Reinstatement of Solori and synonymisation of Paraderris with Derris. Taxon 63(3): 522-538.

Sirichamorn. Y., Thomas, D.C., Adema, F.A.C.B., van Welzen, P.C. 2014. Historical biogeography of Aganope, Brachypterum and Derris (Fabaceae, tribe Millettieae):
insights into the origins of Palaeotropical intercontinental disjunctions and general biogeographical patterns in Southeast Asia. Journal of Biogeography 41(5): 882–893.

Sirichamorn, Y., Adema, F.A.C.B. and van Welzen, P.C. 2012. The Genera Aganope, Derris and Paraderris (Fabaceae, Millettieae) in Thailand. Systematic Botany 37: 404–436.

Sirichamorn, Y., Adema, F.A.C.B., Gravendeel, B. and van Welzen, P.C. 2012. Phylogeny of palaeotropic Derris-like taxa (Fabaceae) based on chloroplast and nuclear DNA sequences shows reorganization of (infra)generic classifications is needed. American Journal of Botany 99: 1793–1808.

Sirichamorn, Y., Adema, F.A.C.B. and van Welzen, P.C. 2013. (2121) Proposal to conserve the name Brachypterum against Solori (Fabaceae). Taxon 62: 179–180.