สัตววิทยา

รศ.ดร. ดวงเดือน ไกรลาศอาจารย์ ดร.วิวิชชุตา เดชรักษา
• การจัดอนุกรมวิธานและระบบกายวิภาคของหอย
รศ.ดร. ดวงเดือน ไกรลาศอาจารย์ ดร.วิวิชชุตา เดชรักษา
• ความหลากหลายทางชีวภาพและถิ่นการกระจายพันธุ์ของหอยที่เป็นโฮสต์กึ่งกลางที่ก่อให้เกิดโรคพยาธิใบไม้ในบริเวณแถบเขตร้อน
รศ.ดร. มยุวา อารีกิจเสรี
• ศึกษาโรคในสัตว์ทะเลด้วยวิธีทางมิญชวิทยาและเทคนิคทางชีวโมเลกุล
ผศ.กัลยา ศรีพุทธชาติ (เกษียณอายุราชการ 2559)รศ.ดร. มยุวา อารีกิจเสรี
• การวิเคราะห์โครงสร้าง ลักษณะรูปร่างทางสัณฐานวิทยา องค์ประกอบธาตุของเปลือกไข่สัตว์
ผศ.ดร.จันทร์ดี ระแบบเลิศ
• การพัฒนายาต้านเชื้อไวรัส
ผศ.ดร.จันทร์ดี ระแบบเลิศ
• การพัฒนาวัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสที่มียุงเป็นพาหะ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคไข้สมองอักเสบเจอี และโรคชิกุนกันยา
รศ.ดร. มยุวา อารีกิจเสรี
• การเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ในระบบสืบพันธุ์เพื่องานทางเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)
รศ.ดร. มยุวา อารีกิจเสรี
• การเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์เพื่อการทดสอบสารประกอบชีวภาพที่สำคัญ
รศ.ดร.เรณู  เวชรัชต์พิมล            (เกษียณอายุราชการ 2559)ดร.วันวิวาห์ ตุ้มน้อย (วิชิตวรคุณ)ผศ.ดร.อดิศรี เจริญพานิช
• การติดตามเฝ้าระวังการปนเปื้อนของมลพิษในสิ่งแวดล้อมโดยใช้สิ่งมีชีวิตและเซลล์เพาะเลี้ยง

พฤกษศาสตร์

รศ.ดร.โชคพิศิษฐ์ เทพสิทธา (ชาญนันทพิพัฒน์)
• การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อการปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชเศรษฐกิจ
รศ.ดร.อารีย์  ทองภักดี
• วิวัฒนาการของพืชและพฤกษชีวภูมิศาสตร์ (Plant Biogeography)
รศ.ดร.อารีย์  ทองภักดี
• อนุกรมวิธานพืช ความหลากหลายทางชีวภาพ และการอนุรักษ์
ผศ.ดร.ศรัณยพร   มากทรัพย์
• สรีรวิทยา โปรตีโอมิกส์ และเทคโนโลยีชีวภาพของพืช
• ศึกษาการรักษาสมดุลแร่ธาตุในพืชและปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่ทำให้เกิดสภาพวะเครียดในพืช
• การยืดอายุการเก็บรักษาและเพิ่มผลผลิตพืชสวน
ผศ.ดร.ยศเวท สิริจามร
• ชีวานุกรมวิธานและชีวภูมิศาสตร์ของพืชวงศ์ถั่ว (Fabaceae)

พันธุศาสตร์

ผศ.ดร.สุพรรณญิกา เส็งสาย (เนตรทัศน์)
• พันธุศาสตร์และความเป็นพิษต่อพันธุกรรม
อาจารย์ ดร.ณิมนาราห์ อยู่คงแก้ว
• การวิเคราะห์ระดับการแสดงออกของยีนในวิถีสังเคราะห์แคโรทีนอยด์ในสาหร่ายทนร้อนที่เพาะเลี้ยงภายใต้สภาวะเครียด
ผศ.ดร.อดิศรี เจริญพานิช
• เซลล์ต้นกำเนิดและวิศวกรรมเนื้อเยื่อ

นิเวศวิทยา

ผศ.กัลยา ศรีพุทธชาติ (เกษียณอายุราชการ 2559)
• ศึกษาโครงสร้างอย่างละเอียดเปลือกไข่ของนกด้วยกล้องจุลทรรศ์อิเล็คตรอนแบบส่องกราด
ผศ.กัลยา ศรีพุทธชาติ (เกษียณอายุราชการ 2559)
• ศึกษาการใช้ไลเคนเพื่อประเมินคุณภาพอากาศ
ดร.วันวิวาห์ ตุ้มน้อย (วิชิตวรคุณ)
• ความหลากหลายและการแพร่กระจายของสัตว์ทะเลหน้าดินในระบบนิเวศทางทะเล
อาจารย์ ดร.กัมปนาท ธาราภูมิ
• ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในนาข้าว