สัตววิทยา

Assoc. Prof. Dr. Duangduen KrailasDr. Wivitchuta Dechruksa
• การจัดอนุกรมวิธานและระบบกายวิภาคของหอย
Assoc. Prof. Dr. Duangduen KrailasDr. Wivitchuta Dechruksa
• ความหลากหลายทางชีวภาพและถิ่นการกระจายพันธุ์ของหอยที่เป็นโฮสต์กึ่งกลางที่ก่อให้เกิดโรคพยาธิใบไม้ในบริเวณแถบเขตร้อน
Assoc. Prof. Dr. Mayuva Areekijseree
• ศึกษาโรคในสัตว์ทะเลด้วยวิธีทางมิญชวิทยาและเทคนิคทางชีวโมเลกุล
Assist. Prof.  Kanlaya SribuddhachartAssoc. Prof. Dr. Mayuva Areekijseree
• การวิเคราะห์โครงสร้าง ลักษณะรูปร่างทางสัณฐานวิทยา องค์ประกอบธาตุของเปลือกไข่สัตว์
Assist. Prof. Dr. Jundee Rabablert
• การพัฒนายาต้านเชื้อไวรัส
Assist. Prof. Dr. Jundee Rabablert
• การพัฒนาวัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสที่มียุงเป็นพาหะ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคไข้สมองอักเสบเจอี และโรคชิกุนกันยา
Assoc. Prof. Dr. Duangduen KrailasDr. Wivitchuta Dechruksa
• ปรสิตวิทยาในคนและสัตว์
Assoc. Prof. Dr. Mayuva Areekijseree
• การเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ในระบบสืบพันธุ์เพื่องานทางเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)
Assoc. Prof. Dr. Mayuva Areekijseree
• การเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์เพื่อการทดสอบสารประกอบชีวภาพที่สำคัญ
Assoc. Prof. Renu VejaratpimolDr. Wanwiwa Tumnoi (Wichitwarakhun)Asst. Prof. Dr. Adisri Charoenpanich
• การติดตามเฝ้าระวังการปนเปื้อนของมลพิษในสิ่งแวดล้อมโดยใช้สิ่งมีชีวิตและเซลล์เพาะเลี้ยง

พฤกษศาสตร์

Assoc. Prof. Dr. Chockpisit Thepsithar (Channuntapipat)
• การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อการปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชเศรษฐกิจ
Assoc. Prof. Dr. Aree  Thongpukdee
• วิวัฒนาการของพืชและพฤกษชีวภูมิศาสตร์ (Plant Biogeography)
Assoc. Prof. Dr. Aree  Thongpukdee
• อนุกรมวิธานพืช ความหลากหลายทางชีวภาพ และการอนุรักษ์
Asst. Prof. Dr. Sarunyaporn  Maksup
• สรีรวิทยา โปรตีโอมิกส์ และเทคโนโลยีชีวภาพของพืช
• ศึกษาการรักษาสมดุลแร่ธาตุในพืชและปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่ทำให้เกิดสภาพวะเครียดในพืช
• การยืดอายุการเก็บรักษาและเพิ่มผลผลิตพืชสวน
Asst. Prof. Dr. Yotsawate Sirichamorn
• ชีวานุกรมวิธานและชีวภูมิศาสตร์ของพืชวงศ์ถั่ว (Fabaceae)

พันธุศาสตร์

Assist. Prof. Dr. Supanyika Sengsai (Nethasana)
• พันธุศาสตร์และความเป็นพิษต่อพันธุกรรม
Dr. Nimnara Yookongkaew
• การวิเคราะห์ระดับการแสดงออกของยีนในวิถีสังเคราะห์แคโรทีนอยด์ในสาหร่ายทนร้อนที่เพาะเลี้ยงภายใต้สภาวะเครียด
Asst. Prof. Dr. Adisri Charoenpanich
• เซลล์ต้นกำเนิดและวิศวกรรมเนื้อเยื่อ

นิเวศวิทยา

Assist. Prof.  Kanlaya Sribuddhachart
• ศึกษาโครงสร้างอย่างละเอียดเปลือกไข่ของนกด้วยกล้องจุลทรรศ์อิเล็คตรอนแบบส่องกราด
Assist. Prof.  Kanlaya Sribuddhachart
• ศึกษาการใช้ไลเคนเพื่อประเมินคุณภาพอากาศ
Dr. Wanwiwa Tumnoi (Wichitwarakhun)
• ความหลากหลายและการแพร่กระจายของสัตว์ทะเลหน้าดินในระบบนิเวศทางทะเล
Dr. Kampanat Tharapoom
• ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในนาข้าว