โครงการการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 13

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ องค์พระอุปถัมภ์การจัดตั้งมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา (มูลนิธิ สอวน.) ทรงมีสายพระเนตรยาวไกลในการส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มีโอกาส ได้รับการพัฒนาศักยภาพความ
ถนัดทั้งในด้านทฤษฎีและทักษะด้านปฏิบัติทางด้านคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ ในปัจจุบันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ ทรงพระกรุณารับเป็นองค์ประธานมูลนิธิฯ เพื่อสืบสานงานพัฒนานักเรียนไทยให้มีมาตรฐานการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ของประเทศให้ได้ระดับมาตรฐานสากลต่อไป

โดยที่ความรู้ทางด้านชีววิทยา เป็นหนึ่งในสาขาวิชาที่มีความสำคัญต่อความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก การส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพในสาขาวิชาชีววิทยาจึงเป็นสาขาหนึ่งที่ถูกบรรจุให้มีการแข่งขันระหว่างประเทศ เรียกว่า การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ (Internation Biology Olympiad: IBO) เป็นการแข่งขันชีววิทยาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา และเป็นหนึ่งในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ โดยเริ่มจัดการแข่งขันครั้งแรกที่เมืองโอโลมัวค์ ประเทศเชกโกสโล-วาเกีย ในปี พ.ศ. 2533 และได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยประเทศไทยเคยรับเป็นเจ้าภาพการแข่งขันระหว่างประเทศ เมื่อปี พ.ศ. 2538 ซึ่งเป็นการจัดการแข่งขันครั้งที่ 6 ในปี พ.ศ. 2559 การจัดการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ จะเป็นการแข่งขันครั้งที่ 27 ณ ประเทศเวียดนาม เพื่อให้การเตรียมความพร้อมของนักเรียนในการเข้าร่วมการแข่งขันระหว่างประเทศ มูลนิธิ สอวน. จึงเตรียมความพร้อมด้วยการพัฒนานักเรียนที่มีศักยภาพด้วยการอบรมและจัดให้มีการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (Thailand Biology Olympiad : TBO) ขึ้น

สำหรับการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติที่จะจัดในปี พ.ศ. 2559 เป็นการจัดการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 13 (The 13th Thailand Biology
Olympiad – 13th TBO)ซึ่ง ศูนย์ชีววิทยาโอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ในระหว่างวันที่ 5 - 9 เมษายน 2559 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม โดยคัดเลือกนักเรียนที่ผ่านการอบรม สอวน. ค่าย 2 จากศูนย์สอวน.ส่วนภูมิภาค 12 ศูนย์ ศูนย์ละ 6 คน ศูนย์กรุงเทพมหานคร 18 คน และนักเรียนโควตาจาก สสวท. 13 คน รวมนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 103 คน โดยมีคณาจารย์ฝ่ายวิชาการผู้แทนศูนย์และผู้สังเกตการณ์จาก 13 ศูนย์ จำนวน 50 คน นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการกลางของมูลนิธิ สอวน. 5 คน คณะกรรมการของศูนย์มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกอบด้วยคณะกรรมการดำเนินการ 80 คน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และนักศึกษาพี่เลี้ยง 80 คน ดังนั้นจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 313 คน