บุคลากร

ผู้บริหาร

อาจารย์สาขาสัตววิทยา

อาจารย์สาขาพฤกษศาสตร์

อาจารย์สาขาพันธุศาสตร์

อาจารย์สาขานิเวศวิทยา

บุคลากรสายสนับสนุน